نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون تشریحی گسترده پاسخ اعتباریابی و رواسازی آزمون چندگزینه‌ای- چند پاسخ پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان زن دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 49-64]
 • آزمون جور کردنی اعتباریابی و رواسازی آزمون چندگزینه‌ای- چند پاسخ پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان زن دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 49-64]
 • آزمون چندگزینه‌ای-چندپاسخ اعتباریابی و رواسازی آزمون چندگزینه‌ای- چند پاسخ پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان زن دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 49-64]
 • آزمون صحیح-غلط اعتباریابی و رواسازی آزمون چندگزینه‌ای- چند پاسخ پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان زن دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 49-64]
 • آزمون کوتاه پاسخ اعتباریابی و رواسازی آزمون چندگزینه‌ای- چند پاسخ پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان زن دانشکده علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 49-64]
 • آگاهی از روش‌های اصلاح و تغییر رفتار رابطه‌ی بین سبک زندگی و میزان آگاهی از روش‌های تغییر و اصلاح رفتار با سبک مدیریت کلاس درس معلمان ابتدایی شهرستان شبستر [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 103-118]
 • آگاهی فراشناختی رابطه آگاهی فراشناختی و تمایزیافتگی با عزت نفس جنسی زنان [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 35-48]
 • آموزش بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه، آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-23]

ا

 • احساس حقارت بررسی رابطه بین سلامت روان و احساس حقارت با اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان میاندوآب [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 7-28]
 • اختلال شخصیت وابسته اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر هدف در زندگی در زنان دچار اختلال شخصیت وابسته [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 90-101]
 • اختلال وسواسی- جبری ارتباط نشانه‌های اختلال وسواسی– جبری با سبک‌های هویتی و کمال‌گرایی در زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 25-42]
 • ادبیات نگاهی جامعه شناختی به نقش تصورات قالبی جنسیتی در تبعیض شغلی علیه زنان و عوامل زمینه ای موثر بر شکل گیری این تصورات قالبی در فرهنگ ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-179]
 • اسلام بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 69-97]
 • اشتغال تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 29-44]
 • اضطراب مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا، اجتنابی ) در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 137-154]
 • اضطراب) بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه، آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-23]
 • اضطراب اجتماعی بررسی رابطه بین سلامت روان و احساس حقارت با اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان میاندوآب [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 7-28]
 • اضطراب امتحان (هیجانی بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه، آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-23]
 • اعتیاد به کار تجزیه و تحلیل رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی (مطالعه موردی معلمان زن شهرستان یزد) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-134]
 • افراد کم‌توان ذهنی بررسی تأثیر فرایند حرفه آموزی در کاهش افسردگی در بین پسران و دختران کم‌توان ذهنی شهر تبریز [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 26-43]
 • افسردگی بررسی تأثیر فرایند حرفه آموزی در کاهش افسردگی در بین پسران و دختران کم‌توان ذهنی شهر تبریز [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 26-43]
 • اقتصاد دانش بنیان تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 29-44]
 • الگوی خود توضیح با وقفه‌های گسترده تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 29-44]
 • امید اثربخشی روایت‌درمانی گروه بر امید و سلامت روان زنان مطلقه مراجعه ‌کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال 1394 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 95-119]

ب

 • باورهای ارتباطی رابطه باورهای ارتباطی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 65-78]
 • بی‌ثباتی ازدواج رابطه باورهای ارتباطی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 65-78]
 • بلایای طبیعی مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 7-34]
 • بیماری سرطان بررسی موانع خانوادگی، فردی و پرسنلی کنترل درد در بیماران مبتلا به سرطان(بالای 18 سال) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 155-178]
 • بهبود روابط بین فردی اثربخشی مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر بهبود رابطه های بین فردی و خودکارآمدی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور بوکان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 7-24]
 • بهره وری تاثیر لنگرهای شغلی بر بهره وری دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 155-168]

پ

 • پرخاشگری پیش بینی پرخاشگری و سازگاری تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 65-84]

ت

 • تاب آوری بررسی مقایسه اثر بخشی در مان ذهن‌آگاهی و تمرینات هوازی بر افزایش تا‌ب‌آوری زنان 40-20 سال شهر اصفهان1395 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 46-54]
 • تبعیض شغلی نگاهی جامعه شناختی به نقش تصورات قالبی جنسیتی در تبعیض شغلی علیه زنان و عوامل زمینه ای موثر بر شکل گیری این تصورات قالبی در فرهنگ ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-179]
 • تحلیل آماری جهانی شدن و تحولات جمعیتی خانواده ایرانی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 119-154]
 • تحولات جمعیتی جهانی شدن و تحولات جمعیتی خانواده ایرانی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 119-154]
 • تصورات قالبی جنسیتی نگاهی جامعه شناختی به نقش تصورات قالبی جنسیتی در تبعیض شغلی علیه زنان و عوامل زمینه ای موثر بر شکل گیری این تصورات قالبی در فرهنگ ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-179]
 • تعارض هویتی جمعی ارائه الگوی تعارض هویتی زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 43-67]
 • تعارض هویتی فردی ارائه الگوی تعارض هویتی زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 43-67]
 • تکنیک هم انباشتگی پانلی تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 29-44]
 • تمایز یافتگی رابطه آگاهی فراشناختی و تمایزیافتگی با عزت نفس جنسی زنان [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 35-48]
 • تمایل درونی به کار تجزیه و تحلیل رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی (مطالعه موردی معلمان زن شهرستان یزد) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-134]
 • تمرینات هوازی بررسی مقایسه اثر بخشی در مان ذهن‌آگاهی و تمرینات هوازی بر افزایش تا‌ب‌آوری زنان 40-20 سال شهر اصفهان1395 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 46-54]

ج

 • جاب بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 69-97]
 • جمهوری اسلامی ایران حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 71-88]
 • جنسیت مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 7-34]
 • جهانی شدن جهانی شدن و تحولات جمعیتی خانواده ایرانی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 119-154]
 • جهت گیری هدف بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 99-117]

ح

 • حرفه‌آموزی بررسی تأثیر فرایند حرفه آموزی در کاهش افسردگی در بین پسران و دختران کم‌توان ذهنی شهر تبریز [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 26-43]
 • حقوق سیاسی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 71-88]

خ

 • خانواده ایرانی جهانی شدن و تحولات جمعیتی خانواده ایرانی [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 119-154]
 • خودکارآمدی اثربخشی مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر بهبود رابطه های بین فردی و خودکارآمدی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور بوکان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 7-24]

د

 • دبیران تربیت بدنی تاثیر لنگرهای شغلی بر بهره وری دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 155-168]
 • درد بررسی موانع خانوادگی، فردی و پرسنلی کنترل درد در بیماران مبتلا به سرطان(بالای 18 سال) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 155-178]
 • درمان سیستمی- سازه‌گرا اثربخشی زوج‌ درمانی سیستمی- سازه‌‌گرا بر افزایش رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 55-69]
 • درمان وجودی اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر هدف در زندگی در زنان دچار اختلال شخصیت وابسته [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 90-101]

ذ

 • ذهن آگاهی بررسی مقایسه اثر بخشی در مان ذهن‌آگاهی و تمرینات هوازی بر افزایش تا‌ب‌آوری زنان 40-20 سال شهر اصفهان1395 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 46-54]

ر

 • رضایت‌مندی زناشویی اثربخشی زوج‌ درمانی سیستمی- سازه‌‌گرا بر افزایش رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 55-69]
 • روایت‌‌درمانی اثربخشی روایت‌درمانی گروه بر امید و سلامت روان زنان مطلقه مراجعه ‌کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال 1394 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 95-119]

ز

 • زلزله مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 7-34]
 • زنان مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 7-34]
 • زنان بررسی مقایسه اثر بخشی در مان ذهن‌آگاهی و تمرینات هوازی بر افزایش تا‌ب‌آوری زنان 40-20 سال شهر اصفهان1395 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 46-54]
 • زنان حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 71-88]
 • زنان کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 45-64]
 • زنان ارتباط نشانه‌های اختلال وسواسی– جبری با سبک‌های هویتی و کمال‌گرایی در زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 25-42]
 • زنان بارور بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 119-136]
 • زنان نابارور بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 119-136]

س

 • سازگاری تحصیلی پیش بینی پرخاشگری و سازگاری تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 65-84]
 • سازگاری زناشویی بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 119-136]
 • سبک اسنادی رابطه سبکهای اسنادی و سبک کنارآمدن با استرس با سرمایه روانشناختی در بین زنان سرپرست خانوار شهر زنجان [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 79-102]
 • سبک دلبستگی پیش بینی پرخاشگری و سازگاری تحصیلی بر اساس سبک‌های دلبستگی دانشجویان دختر [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 65-84]
 • سبک زندگی رابطه‌ی بین سبک زندگی و میزان آگاهی از روش‌های تغییر و اصلاح رفتار با سبک مدیریت کلاس درس معلمان ابتدایی شهرستان شبستر [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 103-118]
 • سبک کنار آمدن با استرس و سرمایه روانشناختی رابطه سبکهای اسنادی و سبک کنارآمدن با استرس با سرمایه روانشناختی در بین زنان سرپرست خانوار شهر زنجان [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 79-102]
 • سبک مدیریت کلاسی رابطه‌ی بین سبک زندگی و میزان آگاهی از روش‌های تغییر و اصلاح رفتار با سبک مدیریت کلاس درس معلمان ابتدایی شهرستان شبستر [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 103-118]
 • سبک های یادگیری بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 99-117]
 • سبک های تفکر بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 99-117]
 • سبک‌های دلبستگی مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا، اجتنابی ) در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 137-154]
 • سبک های هویت ارتباط نشانه‌های اختلال وسواسی– جبری با سبک‌های هویتی و کمال‌گرایی در زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 25-42]
 • سرطان سینه اثربخشی زوج‌ درمانی سیستمی- سازه‌‌گرا بر افزایش رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 55-69]
 • سرمایه فرهنگی مطالعه رابطه بین سرمایه فرهنگی با ادراک منزلت اجتماعی دبیران مرد و زن دوره دوم متوسطه شهر بناب در سال 1395 [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 135-162]
 • سرمایه فرهنگی درونی شده (فردی) مطالعه رابطه بین سرمایه فرهنگی با ادراک منزلت اجتماعی دبیران مرد و زن دوره دوم متوسطه شهر بناب در سال 1395 [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 135-162]
 • سلامت روان بررسی رابطه بین سلامت روان و احساس حقارت با اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان میاندوآب [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 7-28]
 • سلامت روان اثربخشی روایت‌درمانی گروه بر امید و سلامت روان زنان مطلقه مراجعه ‌کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال 1394 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 95-119]
 • سلامت معنوی رابطه سلامت معنوی با شادکامی بانوان شاغل در لیگ برتر فوتسال [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 85-105]

ش

 • شادکامی رابطه سلامت معنوی با شادکامی بانوان شاغل در لیگ برتر فوتسال [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 85-105]
 • شیوه های مطالعه بررسی تاثیر آموزش شیوه های مطالعه بر اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه، آموزش و پرورش ناحیه 3 شهر تبریز [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-23]

ط

 • طلاق اثربخشی روایت‌درمانی گروه بر امید و سلامت روان زنان مطلقه مراجعه ‌کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال 1394 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 95-119]

ع

 • عاطفه مثبت و منفی بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 119-136]
 • عجین شدن با کار تجزیه و تحلیل رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی (مطالعه موردی معلمان زن شهرستان یزد) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-134]
 • عزت نفس جنسی رابطه آگاهی فراشناختی و تمایزیافتگی با عزت نفس جنسی زنان [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 35-48]
 • عینی مطالعه رابطه بین سرمایه فرهنگی با ادراک منزلت اجتماعی دبیران مرد و زن دوره دوم متوسطه شهر بناب در سال 1395 [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 135-162]

ف

 • فوتسال بانوان رابطه سلامت معنوی با شادکامی بانوان شاغل در لیگ برتر فوتسال [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 85-105]

ق

 • قانون اساسی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 71-88]

ک

 • کارکردهای اجتماعی کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 45-64]
 • کارکردهای اقتصادی کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 45-64]
 • کشورهای در حال توسعه تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 29-44]
 • کمال گرایی ارتباط نشانه‌های اختلال وسواسی– جبری با سبک‌های هویتی و کمال‌گرایی در زنان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 25-42]

گ

 • گردشگری کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 45-64]
 • گروه درمانی اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر هدف در زندگی در زنان دچار اختلال شخصیت وابسته [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 90-101]
 • گروه‌درمانی اثربخشی روایت‌درمانی گروه بر امید و سلامت روان زنان مطلقه مراجعه ‌کننده به اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان ساری در سال 1394 [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 95-119]

ل

 • لذت از کار و رضایت از زندگی تجزیه و تحلیل رابطه اعتیاد به کار با رضایت از زندگی (مطالعه موردی معلمان زن شهرستان یزد) [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 107-134]
 • لیگ برتر رابطه سلامت معنوی با شادکامی بانوان شاغل در لیگ برتر فوتسال [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 85-105]
 • لنگرهای شغلی تاثیر لنگرهای شغلی بر بهره وری دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 155-168]

م

 • مردان و زنان رابطه باورهای ارتباطی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و مردان متأهل [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 65-78]
 • مسیحیت بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 69-97]
 • مشارکت سیاسی حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 71-88]
 • مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای اثربخشی مشاوره گروهی تحلیل ارتباط محاوره‌ای بر بهبود رابطه های بین فردی و خودکارآمدی دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور بوکان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 7-24]
 • مطالعه کیفی مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله [دوره 10، شماره 35، 1396، صفحه 7-34]
 • منزلت اجتماعی مطالعه رابطه بین سرمایه فرهنگی با ادراک منزلت اجتماعی دبیران مرد و زن دوره دوم متوسطه شهر بناب در سال 1395 [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 135-162]
 • موازین حقوقی کارکردهای اجتماعی و اقتصادی زنان در گسترش اشتغالزایی در صنعت گردشگری با تأکید بر جنبه‌های حقوقی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 45-64]
 • موانع کنترل درد بررسی موانع خانوادگی، فردی و پرسنلی کنترل درد در بیماران مبتلا به سرطان(بالای 18 سال) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 155-178]

ن

 • نظام آموزشی نگاهی جامعه شناختی به نقش تصورات قالبی جنسیتی در تبعیض شغلی علیه زنان و عوامل زمینه ای موثر بر شکل گیری این تصورات قالبی در فرهنگ ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-179]
 • نهادی مطالعه رابطه بین سرمایه فرهنگی با ادراک منزلت اجتماعی دبیران مرد و زن دوره دوم متوسطه شهر بناب در سال 1395 [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 135-162]
 • نوجوانان مطالعه مقایسه‌ای سبک‌های سه گانه دلبستگی ( ایمن، دو سوگرا، اجتنابی ) در نوجوانان دارای نشانه‌های درونی‌سازی افسردگی و اضطراب [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 137-154]

ه

 • هدف در زندگی اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر هدف در زندگی در زنان دچار اختلال شخصیت وابسته [دوره 10، شماره 36، 1396، صفحه 90-101]
 • همدلی بررسی مقایسه سازگاری زناشویی، همدلی و عاطفه مثبت و منفی زنان بارور و نابارور شهر کرمان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 119-136]

ی

 • یهود بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت) [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 69-97]