نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش بیمار بررسی عوامل انگیزشی و رضایت شغلی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیمار در تعدادی از بیمارستانهای تبریز [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 141-162]
 • آموزش گونه-مدار تأثیر شیوه یاد‌دهی گونه‌- مدار زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار بر توان تعلیم و تربیت مادران ایرانی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 81-101]

ا

 • اجتماعی شدن عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]
 • احساس تنهایی کمال‌گرایی، عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی به‌عنوان پیش‌بین‌های احساس تنهایی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-48]
 • احساس مثبت نسبت به همسر رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی زنان شهر زنجان) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 117-132]
 • ادراک تعامل اجتماعی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی زنان شهر زنجان) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 117-132]
 • ارزش ادراک شده رابطۀ شخصیت برند و ارزش ادراک شده با تعهد به برند در بین کاربران زن تلفن‌های همراه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 39-55]
 • ازدواج فامیلی بررسی رابطه بین ازدواج فامیلی و درون گرایی - برون گرایی شخصیت مادران دارای فرزندعقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی درشهرستان بهبهان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 125-140]
 • استراتژی­های مقابله­ای مقایسه استراتژیهای مقابلهای بین زنان مبتلا به سوءمصرف مواد و زنان غیرمبتلا در شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 23-42]
 • اشتغال بررسی تأثیر تحریم بر وضعیت اشتغال زنان در ایران [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 7-21]
 • اشتغال زنان بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر استفاده از ICT [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 73-94]
 • اضطراب آشکار و اضطراب پنهان رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه مادران با اضطراب آشکار و پنهان دانش آموزان دخترابتدایی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 45-62]
 • افسردگی بررسی مقایسه تاثیر دو روش طرح‌واره درمانی و افشای هیجانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 91-112]
 • افشای هیجانی بررسی مقایسه تاثیر دو روش طرح‌واره درمانی و افشای هیجانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 91-112]
 • الگوی چند محوری مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 7-22]
 • امنیت ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • امنیت اجتماعی ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • امنیت شهری ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • انسجام خانوادگی عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]
 • انگیزش بررسی عوامل انگیزشی و رضایت شغلی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیمار در تعدادی از بیمارستانهای تبریز [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 141-162]

ب

 • بارور مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 103-116]
 • باورهای اصلی اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 49-64]
 • بیرجند مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی زوج های جوان (نمونه موردی زوجین شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-142]
 • برون گروهی/درون گروهی مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی زوج های جوان (نمونه موردی زوجین شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-142]
 • بزهکاری عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]
 • بیماران HIV نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زندگی زنان مبتلا به HIV [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 65-72]
 • بندرعباس مقایسه استراتژیهای مقابلهای بین زنان مبتلا به سوءمصرف مواد و زنان غیرمبتلا در شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 23-42]
 • بهزیستی روانشناختی مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 143-166]

پ

 • پایگاه اقتصادی و اجتماعی عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]
 • پایگاه هویت نقش ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 7-26]
 • پرستاران بررسی عوامل انگیزشی و رضایت شغلی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیمار در تعدادی از بیمارستانهای تبریز [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 141-162]
 • پیوند عاطفی عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]

ت

 • تبریز ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • تحریم بررسی تأثیر تحریم بر وضعیت اشتغال زنان در ایران [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 7-21]
 • تعادل کار- زندگی بررسی تاثیر فشارهای نهادی و جنسیتی بر پذیرش و کاربرد طرحهای کار- زندگی (مطالعه ای در بین بانوان شاغل در دستگاه های اجرائی شهرستان بیجار) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 99-124]
 • تعارض متقابل کار- خانواده مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 7-22]
 • تعلل‌ورزی تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سازگاری و کاهش تعلل‏ ورزی دانش‏آموزان دختر پایه اوّل مقطع متوسطه ناحیه 2 تبریز [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 57-79]
 • تعهد به برند رابطۀ شخصیت برند و ارزش ادراک شده با تعهد به برند در بین کاربران زن تلفن‌های همراه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 39-55]
 • تکنولوژی ارتباطات سیار تأثیر شیوه یاد‌دهی گونه‌- مدار زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار بر توان تعلیم و تربیت مادران ایرانی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 81-101]
 • توانمندسازی شغلی مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 7-22]

ج

 • جرأت ورزی اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 7-26]
 • جنسیت تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های جنسیتی در رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات مالی و اعتباری [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 63-90]
 • جهت گیری زندگی نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زندگی زنان مبتلا به HIV [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 65-72]

ح

 • حمایت اجتماعی نقش پیش بینی کننده حمایت اجتماعی در جهت گیری زندگی زنان مبتلا به HIV [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 65-72]

خ

 • خشونت بررسی جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان در داستان هجرت سلیمان « با تأکید بر هویت زنان» [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 95-114]
 • خودشیفتگی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی زنان شهر زنجان) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 117-132]
 • خودکارآمدی اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خود کارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 141-162]
 • خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری اجتماعی تاثیر آموزش هوش معنوی بر واکنش به استرس تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطعِ سوم متوسطه شهرستان شبستر [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 63-75]

د

 • داده های تابلویی طبقه بندی JEL: C23 بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر استفاده از ICT [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 73-94]
 • داستان بررسی جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان در داستان هجرت سلیمان « با تأکید بر هویت زنان» [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 95-114]
 • دانشجویان اضطرابی مقایسه طرحواره های ناسازگار در دانشجویان اضطرابی و غیراضطرابی (دختر) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 24-44]
 • دانشجویان ساکن خوابگاه کمال‌گرایی، عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی به‌عنوان پیش‌بین‌های احساس تنهایی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-48]
 • دانشجویان غیراضطرابی مقایسه طرحواره های ناسازگار در دانشجویان اضطرابی و غیراضطرابی (دختر) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 24-44]
 • دختران مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 143-166]
 • دختران در آستانه ازدواج اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خود کارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 141-162]
 • دختران نوجوان مقایسه سبک های والدینی و سبک های دلبستگی دختران نوجوان زندانی با دختران نوجوان عادی استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 163-182]
 • درون گرایی-برون گرایی بررسی رابطه بین ازدواج فامیلی و درون گرایی - برون گرایی شخصیت مادران دارای فرزندعقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی درشهرستان بهبهان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 125-140]

ر

 • رضایت از زندگی نقش ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 7-26]
 • رضایت شغلی بررسی عوامل انگیزشی و رضایت شغلی پرستاران در ارتباط با آموزش به بیمار در تعدادی از بیمارستانهای تبریز [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 141-162]
 • رضایت‌مندی بیماران زن عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی بیماران زن از کارکرد پرسنل درمانی در راستای اجرای مفاد منشور حقوق بیمار در بیمارستان های منتخب تبریز درسال 94-1393 [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 77-98]
 • رفتارشهروندی سازمانی تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های جنسیتی در رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات مالی و اعتباری [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 63-90]
 • رفتار شهروندی سازمانی اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر بهبهان [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 133-150]

ز

 • زبان انگلیسی به عنوان زبان رابط بین المللی تأثیر شیوه یاد‌دهی گونه‌- مدار زبان انگلیسی از طریق ارتباطات سیّار بر توان تعلیم و تربیت مادران ایرانی [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 81-101]
 • زنان ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • زنان بررسی جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان در داستان هجرت سلیمان « با تأکید بر هویت زنان» [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 95-114]
 • زنان مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 143-166]
 • زنان رضایت‌مند بررسی رابطه بین عزت نفس و ساختار قدرت خانواده در میان زنان رضایت مند و متقاضی طلاق شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 23-37]
 • زنان غیرمعتاد مقایسه استراتژیهای مقابلهای بین زنان مبتلا به سوءمصرف مواد و زنان غیرمبتلا در شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 23-42]
 • زنان مبتلا به سوءمصرف مواد مقایسه استراتژیهای مقابلهای بین زنان مبتلا به سوءمصرف مواد و زنان غیرمبتلا در شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 23-42]
 • زنان متقاضی طلاق بررسی رابطه بین عزت نفس و ساختار قدرت خانواده در میان زنان رضایت مند و متقاضی طلاق شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 23-37]
 • زندان مقایسه سبک های والدینی و سبک های دلبستگی دختران نوجوان زندانی با دختران نوجوان عادی استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 163-182]

س

 • ساختار قدرت خانواده بررسی رابطه بین عزت نفس و ساختار قدرت خانواده در میان زنان رضایت مند و متقاضی طلاق شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 23-37]
 • سازگاری تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سازگاری و کاهش تعلل‏ ورزی دانش‏آموزان دختر پایه اوّل مقطع متوسطه ناحیه 2 تبریز [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 57-79]
 • سبک های دلبستگی مقایسه سبک های والدینی و سبک های دلبستگی دختران نوجوان زندانی با دختران نوجوان عادی استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 163-182]
 • سبک‌های دلبستگی کمال‌گرایی، عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی به‌عنوان پیش‌بین‌های احساس تنهایی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-48]
 • سبک های والدینی مقایسه سبک های والدینی و سبک های دلبستگی دختران نوجوان زندانی با دختران نوجوان عادی استان آذربایجان غربی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 163-182]
 • سرخوردگی زناشویی اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 49-64]
 • سرسختی روانشناختی مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 103-116]
 • سرمایه اجتماعی مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی زوج های جوان (نمونه موردی زوجین شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-142]
 • سرمایه اجتماعی شناختی/ ساختاری مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی زوج های جوان (نمونه موردی زوجین شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-142]
 • سرمایه روانشناختی اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر بهبهان [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 133-150]
 • سلامت روان مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 143-166]
 • سلامت روانی زوجین مطالعه جامعه‌شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت روانی زوج های جوان (نمونه موردی زوجین شهر بیرجند) [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-142]

ش

 • شادکامی مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 103-116]
 • شبکه‌های اجتماعی رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی با تعاملات اجتماعی، شخصیت خودشیفته و احساس مثبت نسبت به همسر در زنان استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی (مطالعه موردی زنان شهر زنجان) [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 117-132]
 • شخصیت برند رابطۀ شخصیت برند و ارزش ادراک شده با تعهد به برند در بین کاربران زن تلفن‌های همراه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 39-55]
 • شعب ثامن استان مازندران تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های جنسیتی در رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات مالی و اعتباری [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 63-90]

ط

 • طرح‌های کار- زندگی بررسی تاثیر فشارهای نهادی و جنسیتی بر پذیرش و کاربرد طرحهای کار- زندگی (مطالعه ای در بین بانوان شاغل در دستگاه های اجرائی شهرستان بیجار) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 99-124]
 • طرحواره درمانی اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 49-64]
 • طرح‌واره درمانی بررسی مقایسه تاثیر دو روش طرح‌واره درمانی و افشای هیجانی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 91-112]
 • طرحواره ناسازگار اولیه مقایسه طرحواره های ناسازگار در دانشجویان اضطرابی و غیراضطرابی (دختر) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 24-44]
 • طرحواره های ناسازگار اولیه رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه مادران با اضطراب آشکار و پنهان دانش آموزان دخترابتدایی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 45-62]

ع

 • عزت نفس بررسی رابطه بین عزت نفس و ساختار قدرت خانواده در میان زنان رضایت مند و متقاضی طلاق شهر بندرعباس [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 23-37]
 • عزت نفس مقایسه سلامت روان، بهزیستی روانشناختی و عزت نفس زنان و دختران در شیراز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 143-166]
 • عزت‌نفس کمال‌گرایی، عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی به‌عنوان پیش‌بین‌های احساس تنهایی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-48]
 • عقب ماندگی ذهنی بررسی رابطه بین ازدواج فامیلی و درون گرایی - برون گرایی شخصیت مادران دارای فرزندعقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی درشهرستان بهبهان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 125-140]

ف

 • فرسودگی شغلی مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 7-22]
 • فشارهای جنسیتی بررسی تاثیر فشارهای نهادی و جنسیتی بر پذیرش و کاربرد طرحهای کار- زندگی (مطالعه ای در بین بانوان شاغل در دستگاه های اجرائی شهرستان بیجار) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 99-124]
 • فشارهای نهادی بررسی تاثیر فشارهای نهادی و جنسیتی بر پذیرش و کاربرد طرحهای کار- زندگی (مطالعه ای در بین بانوان شاغل در دستگاه های اجرائی شهرستان بیجار) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 99-124]
 • فضاهای شهری ساماندهی پیاده گذر تربیت تبریز با تاکید بر امنیت اجتماعی زنان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 43-62]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر استفاده از ICT [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 73-94]

ق

 • قربانی خشونت اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 7-26]

ک

 • کاربران زن تلفن‌های همراه رابطۀ شخصیت برند و ارزش ادراک شده با تعهد به برند در بین کاربران زن تلفن‌های همراه [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 39-55]
 • کشورهایOECD بررسی عوامل موثر بر اشتغال زنان با تاکید بر استفاده از ICT [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 73-94]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 7-26]
 • کمال‌گرایی کمال‌گرایی، عزت‌نفس و سبک‌های دلبستگی به‌عنوان پیش‌بین‌های احساس تنهایی در دانشجویان دختر خوابگاهی دانشگاه چمران اهواز [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 27-48]
 • کنترل و نظارت والدین عوامل مرتبط با بزهکاری نوجوانان با تاکید بر نقش خانواده در شهر کرمانشاه [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 113-140]

م

 • مادران رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه مادران با اضطراب آشکار و پنهان دانش آموزان دخترابتدایی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 45-62]
 • مدل معادلات ساختاری تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های جنسیتی در رفتار شهروندی سازمانی در مؤسسات مالی و اعتباری [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 63-90]
 • معلمان زن اثربخشی آموزش سرمایه روانشناختی بر رفتار شهروندی سازمانی معلمان زن مدارس ابتدایی شهر بهبهان [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 133-150]
 • معنا در زندگی مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 103-116]
 • منشور حقوق بیماران و پرسنل درمانی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی بیماران زن از کارکرد پرسنل درمانی در راستای اجرای مفاد منشور حقوق بیمار در بیمارستان های منتخب تبریز درسال 94-1393 [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 77-98]
 • مهارت های اجتماعی اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خود کارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 141-162]
 • مهارت های پیش از ازدواج اثربخشی آموزش مهارت های پیش از ازدواج بر روی بهبود مهارت های اجتماعی و خود کارآمدی دختران در آستانه ازدواج تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کرج [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 141-162]
 • مهارت‌های زندگی تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سازگاری و کاهش تعلل‏ ورزی دانش‏آموزان دختر پایه اوّل مقطع متوسطه ناحیه 2 تبریز [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 57-79]

ن

 • نابارور مقایسه شادکامی، معنای زندگی و سرسختی روانشناختی در زنان بارور و نابارور شهر سنندج [دوره 9، شماره 31، 1395، صفحه 103-116]
 • ناتوانی هوشی ورشدی بررسی رابطه بین ازدواج فامیلی و درون گرایی - برون گرایی شخصیت مادران دارای فرزندعقب مانده ذهنی و مادران دارای فرزند عادی درشهرستان بهبهان [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 125-140]
 • نظریه رشدی مقایسه اثربخشی برنامه توانمندسازی شغلی مبتنی بر الگوی چند محوری با نظریه رشدی بر کاهش تعارض متقابل کار- خانواده و نشانگان فرسودگی شغلی (مطالعه موردی: دانشجویان زن شاغل متاهل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شبستر) [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 7-22]

و

 • واکنش به استرس تحصیلی تاثیر آموزش هوش معنوی بر واکنش به استرس تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطعِ سوم متوسطه شهرستان شبستر [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 63-75]
 • ویژگی‌های شخصیتی نقش ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت در پیش بینی رضایت از زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 7-26]

ه

 • هجرت سلیمان بررسی جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان در داستان هجرت سلیمان « با تأکید بر هویت زنان» [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 95-114]
 • هویت بررسی جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان در داستان هجرت سلیمان « با تأکید بر هویت زنان» [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 95-114]
 • هوش معنوی تاثیر آموزش هوش معنوی بر واکنش به استرس تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان دختر مقطعِ سوم متوسطه شهرستان شبستر [دوره 9، شماره 32، 1395، صفحه 63-75]