نمایه کلیدواژه ها

آ

ا

 • اختلال نقص توجه/ بیش فعالی اثربخشی بازی های حسی و حرکتی خانواده محور در کاهش نشانه های بالینی کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 91-105]
 • ارتباط متقابل اثربخشی گروه درمانی تحلیل ارتباط متقابل بر تعارض والد ـ فرزندی مادران با طرحواره ناسازگار طرد و بریدگی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • ازدواج نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 48-63]
 • استحباب نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 48-63]
 • اضطراب بارداری اضطراب بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سلامت روانشناختی در زنان باردار شهر تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 107-124]
 • افسردگی اثر بخشی واقعیت درمانی بر افسردگی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال 97 [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 65-89]
 • الگوهای ارتباطی پیش بینی تعهدزناشویی براساس الگوهای ارتباطی : نقش میانجی سبک‌های عشق‌ورزی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • انعطاف‌پذیری زناشویی اثربخشی واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری و دلزدگی زناشویی و تعهد‌اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق شهرستان ملایر [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-27]

ب

 • بازی های حسی و حرکتی اثربخشی بازی های حسی و حرکتی خانواده محور در کاهش نشانه های بالینی کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 91-105]
 • باورهای فراشناختی اضطراب بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سلامت روانشناختی در زنان باردار شهر تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 107-124]
 • بدن برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 43-69]
 • برساخت هویت برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 43-69]
 • بهزیستی روانشناختی بررسی مقایسه‌ای‌ اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 25-41]
 • بهزیستی روانشناختی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه وبهزیستی روانشناختی در زنان با روابط فرا زناشویی ، مطلقه و عادی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 131-158]

پ

 • پرخاشگری اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر صمیمیت و پرخاشگری دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تبریز [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 109-117]

ت

 • تبریز مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان شادکامی دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 125-145]
 • تحلیل موضوعی برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 43-69]
 • تعارض اثربخشی گروه درمانی تحلیل ارتباط متقابل بر تعارض والد ـ فرزندی مادران با طرحواره ناسازگار طرد و بریدگی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • تعارض زناشویی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری بر کارکرد خانوادگی زنان دارای تعارض زناشویی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • تعارض زناشویی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری بر کنترل عواطف زنان دارای تعارض زناشویی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 29-45]
 • تعهد اجتماعی اثربخشی واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری و دلزدگی زناشویی و تعهد‌اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق شهرستان ملایر [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-27]
 • تعهد زناشویی پیش بینی تعهدزناشویی براساس الگوهای ارتباطی : نقش میانجی سبک‌های عشق‌ورزی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • تمایز یافتگی خود پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دشواری در تنظیم هیجانی و تمایز یافتگی خود در زوجین [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 147-165]

خ

 • خود ارزشمندی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی مبتنی برتئوری انتخاب برخودارزشمندی وکیفیت زندگی معلمان زن متاهل [دوره 13، شماره 48، 1399]

د

 • دانش آموزان اثربخشی درمان فراشناختی بر عدم تحمل ابهام دانش آموزان با علایم وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 71-91]
 • دختران دانشجوی مقطع کارشناسی مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان شادکامی دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 125-145]
 • دختران فراری علل و عوامل فرار دختران از منزل(مطالعه موردی شهر آمل) [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • درمان فراشناختی اثربخشی درمان فراشناختی بر عدم تحمل ابهام دانش آموزان با علایم وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 71-91]
 • درمان وجودی بررسی مقایسه‌ای‌ اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 25-41]
 • دشواری در تنظیم هیجانی پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دشواری در تنظیم هیجانی و تمایز یافتگی خود در زوجین [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 147-165]
 • دلبستگی به خدا نقش ادراک از سبک‌های فرزندپروری و دلبستگی به خدا در پیش‌بینی کنترل خشم دانش آموزان دختر [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • دلزدگی زناشویی اثربخشی واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری و دلزدگی زناشویی و تعهد‌اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق شهرستان ملایر [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-27]

ر

 • رضایت جنسی طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 93-107]
 • روابط فرا زناشویی مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه وبهزیستی روانشناختی در زنان با روابط فرا زناشویی ، مطلقه و عادی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 131-158]
 • رویکرد تطبیقی شخصیت شناسی زن با رویکرد تطبیقی درآثار هنری و فرهنگ اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1399]

ز

 • زن شخصیت شناسی زن با رویکرد تطبیقی درآثار هنری و فرهنگ اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • زنان بارور طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 93-107]
 • زنان سرپرست خانوار اثر بخشی واقعیت درمانی بر افسردگی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال 97 [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 65-89]
 • زنان نابارو طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 93-107]

س

 • سبک‌های عشق‌ورزی پیش بینی تعهدزناشویی براساس الگوهای ارتباطی : نقش میانجی سبک‌های عشق‌ورزی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • سبک‌های فرزندپروری نقش ادراک از سبک‌های فرزندپروری و دلبستگی به خدا در پیش‌بینی کنترل خشم دانش آموزان دختر [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • سرطان سینه بررسی مقایسه‌ای‌ اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 25-41]
 • سلامت روانشناختی اضطراب بارداری بر اساس باورهای فراشناختی و سلامت روانشناختی در زنان باردار شهر تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 107-124]

ش

 • شادکامی مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان شادکامی دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 125-145]
 • شبکه های اجتماعی مجازی مطالعۀ رابطۀ بین میزان و نوع فعالیت در شبکه های اجتماعی مجازی با میزان شادکامی دختران دانشجوی مقطع کارشناسی ساکن در خوابگاه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 125-145]
 • شخصیت شناسی شخصیت شناسی زن با رویکرد تطبیقی درآثار هنری و فرهنگ اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • شهر آمل علل و عوامل فرار دختران از منزل(مطالعه موردی شهر آمل) [دوره 13، شماره 48، 1399]

ص

 • صمیمیت اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر صمیمیت و پرخاشگری دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تبریز [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 109-117]

ط

 • طرحواره اثربخشی گروه درمانی تحلیل ارتباط متقابل بر تعارض والد ـ فرزندی مادران با طرحواره ناسازگار طرد و بریدگی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • طرحواره بریدگی تفاوت‌های جنسیتی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش بینی طلاق عاطفی زوجین [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 119-130]
 • طرحواره جنسی طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 93-107]
 • طرحواره ناسازگار اولیه تفاوت‌های جنسیتی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش بینی طلاق عاطفی زوجین [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 119-130]
 • طرح‌واره‌های ناسازگاراولیه مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه وبهزیستی روانشناختی در زنان با روابط فرا زناشویی ، مطلقه و عادی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 131-158]
 • طرحواره‌های ناسازگار اوّلیه پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دشواری در تنظیم هیجانی و تمایز یافتگی خود در زوجین [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 147-165]
 • طلاق عاطفی تفاوت‌های جنسیتی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش بینی طلاق عاطفی زوجین [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 119-130]

ع

 • عدم تحمل ابهام اثربخشی درمان فراشناختی بر عدم تحمل ابهام دانش آموزان با علایم وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 71-91]
 • عدم مطلوبیت نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 48-63]
 • علایم وسواس فکری-عملی اثربخشی درمان فراشناختی بر عدم تحمل ابهام دانش آموزان با علایم وسواس فکری-عملی [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 71-91]
 • عمومیت نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 48-63]

ف

 • فرار از منزل علل و عوامل فرار دختران از منزل(مطالعه موردی شهر آمل) [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • فرهنگ اسلامی شخصیت شناسی زن با رویکرد تطبیقی درآثار هنری و فرهنگ اسلامی [دوره 13، شماره 48، 1399]

ک

 • کارکرد خانوادگی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری بر کارکرد خانوادگی زنان دارای تعارض زناشویی [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • کراهت نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 48-63]
 • کیفیت زندگی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی مبتنی برتئوری انتخاب برخودارزشمندی وکیفیت زندگی معلمان زن متاهل [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • کلید واژگان: تعارضات زناشویی پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دشواری در تنظیم هیجانی و تمایز یافتگی خود در زوجین [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 147-165]
 • کلمات کلیدی: واقعیت درمانی گروهی مبتنی برتئوری انتخاب اثربخشی واقعیت درمانی گروهی مبتنی برتئوری انتخاب برخودارزشمندی وکیفیت زندگی معلمان زن متاهل [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • کمیته امداد امام خمینی اثر بخشی واقعیت درمانی بر افسردگی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال 97 [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 65-89]
 • کنترل خشم نقش ادراک از سبک‌های فرزندپروری و دلبستگی به خدا در پیش‌بینی کنترل خشم دانش آموزان دختر [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • کنترل عاطفی تأثیر آموزش مهارت‌های حل مسئله و تصمیم‌گیری بر کنترل عواطف زنان دارای تعارض زناشویی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 29-45]

م

 • محلی گرایی برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 43-69]
 • مداخلات خانواده محور اثربخشی بازی های حسی و حرکتی خانواده محور در کاهش نشانه های بالینی کودکان با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 91-105]
 • معلمان زن اثربخشی واقعیت درمانی گروهی مبتنی برتئوری انتخاب برخودارزشمندی وکیفیت زندگی معلمان زن متاهل [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • منزل علل و عوامل فرار دختران از منزل(مطالعه موردی شهر آمل) [دوره 13، شماره 48، 1399]
 • مهارت‌های جنسی اثربخشی آموزش مهارت‌های جنسی بر صمیمیت و پرخاشگری دانشجویان متأهل دانشگاه آزاد تبریز [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 109-117]

و

 • واقعیت درمانی بررسی مقایسه‌ای‌ اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 25-41]
 • واقعیت درمانی اثر بخشی واقعیت درمانی بر افسردگی زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی شهر شیراز در سال 97 [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 65-89]
 • واقعیت درمانی اثربخشی واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری و دلزدگی زناشویی و تعهد‌اجتماعی در زوجین متقاضی طلاق شهرستان ملایر [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-27]
 • والد- فرزندی اثربخشی گروه درمانی تحلیل ارتباط متقابل بر تعارض والد ـ فرزندی مادران با طرحواره ناسازگار طرد و بریدگی [دوره 13، شماره 48، 1399]

ه

 • هویت برساخت هویت اجتماعی و نمایش بدن (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران) [دوره 13، شماره 47، 1399، صفحه 43-69]