نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش مثبت نگری اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • آموزش مثبت نگری اثربخشی آموزش مثبت نگری به شیوه‌ی گروهی برافزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 62-78]
 • آموزه های دینی اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]

ا

 • اتیسم اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • احساس پوچی و بی معنایی واکاوی تجربیات فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از احساس پوچی و بی معنایی: مطالعه ای پدیدارشناختی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 125-154]
 • احساس توانمند سازی رابطه بین سقف شیشه ای با احساس توانمندی کارکنان زن دانشگاه [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 45-60]
 • اختلال وسواس جبری اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر نشخوار فکری زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 49-61]
 • ایده‌پردازی بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-96]
 • استان کرمانشاه تحلیل کیفی چالش‌های کارآفرینی زنان در شرکت‌های تعاونی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 63-84]
 • اعتیاد پیامدهای اجتماعی فرهنگی زنانه‌ تر شدن اعتیاد )تحلیل مضمونی روایت های زنان مستقر در مراکز اقامتی بهبودی استان تهران( [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 105-123]
 • افسردگی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سبک پاسخ دهی نشخواری زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-104]
 • افسردگی اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش افسردگی و اضطراب زنان آسیب دیده نگهداری شده در بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 33-61]

پ

 • پایگاه اجتماعی-اقتصادی فراتحلیل کیفی پژوهش‌های ناظر بر زمینه‌ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 103-134]
 • پیامدها پیامدهای اجتماعی فرهنگی زنانه‌ تر شدن اعتیاد )تحلیل مضمونی روایت های زنان مستقر در مراکز اقامتی بهبودی استان تهران( [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 105-123]
 • پوشش دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 69-101]

ت

 • تاب آوری اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • تاب‌آوری اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش افسردگی و اضطراب زنان آسیب دیده نگهداری شده در بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 33-61]
 • تجربیات زیسته واکاوی تجربیات فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از احساس پوچی و بی معنایی: مطالعه ای پدیدارشناختی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 125-154]
 • تحلیل کیفی تحلیل کیفی چالش‌های کارآفرینی زنان در شرکت‌های تعاونی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 63-84]
 • تربیت رسانه‌ای چالش‌ های اجتماعی و اخلاقی خانواده‌ های ایرانی بر اساس اندیشه های پستمن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 25-45]
 • تصور شخص از بدن بررسی عوامل اجتماعی - فردی مرتبط با گرایش شهروندان مرد و زن تبریز به فعالیت‌های ورزشی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 109-139]
 • تعاونی تحلیل کیفی چالش‌های کارآفرینی زنان در شرکت‌های تعاونی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 63-84]
 • تفسیرِ پوشش دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 69-101]
 • تفکر قطعی نگر پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 19-37]
 • تفکیک خویشتن پیش بینی خیانت زناشوئی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشوئی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 7-17]
 • تمایزیافتگی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 19-37]
 • تمایزیافتگی خود اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر نارسایی هیجانی و تمایزیافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 7-24]
 • توفیق‌طلبی بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-96]

ج

 • جنسیت پیامدهای اجتماعی فرهنگی زنانه‌ تر شدن اعتیاد )تحلیل مضمونی روایت های زنان مستقر در مراکز اقامتی بهبودی استان تهران( [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 105-123]

چ

 • چالش تحلیل کیفی چالش‌های کارآفرینی زنان در شرکت‌های تعاونی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 63-84]
 • چالشها چالش‌ های اجتماعی و اخلاقی خانواده‌ های ایرانی بر اساس اندیشه های پستمن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 25-45]

خ

 • خیانت زناشویی پیش بینی خیانت زناشوئی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشوئی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 7-17]
 • خیانت زناشویی اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر نارسایی هیجانی و تمایزیافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 7-24]
 • خانواده چالش‌ های اجتماعی و اخلاقی خانواده‌ های ایرانی بر اساس اندیشه های پستمن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 25-45]
 • خانواده ایرانی فراتحلیل کیفی پژوهش‌های ناظر بر زمینه‌ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 103-134]
 • خطرپذیری بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-96]
 • خلاقیت پیش بینی خلاقیت نوجوانان تیزهوش با توانایی های هوشی ، سبک های فرزند پروری ، نشاط معنوی و محبوبیت در خانواده [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 85-107]
 • خودکارامدی مادری بررسی نقش ابعاد خودمراقبتی در خودکارامدی مادری زنان مراجع به مراکز بهداشت شهر اهواز [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 7-26]
 • خودمراقبتی بررسی نقش ابعاد خودمراقبتی در خودکارامدی مادری زنان مراجع به مراکز بهداشت شهر اهواز [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 7-26]

د

 • دیابت نوع 2 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سبک پاسخ دهی نشخواری زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-104]
 • دانشجویان فارغ التحصیل زن واکاوی تجربیات فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی دختر دانشگاه تبریز از احساس پوچی و بی معنایی: مطالعه ای پدیدارشناختی [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 125-154]
 • دلایل دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 69-101]
 • دلزدگی زناشویی پیش بینی خیانت زناشوئی بر اساس تفکیک خویشتن و دلزدگی زناشوئی زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی شهر تبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 7-17]
 • دینداری زوجین بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر طلاق عاطفی در بین خانواده های کرمانی (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره درشهر کرمان نیمسال دوم 96-95) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 7-31]

ذ

 • ذهنیت های متفاوت دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 69-101]

ر

 • رسانه چالش‌ های اجتماعی و اخلاقی خانواده‌ های ایرانی بر اساس اندیشه های پستمن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 25-45]
 • رضایت جنسی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 19-37]
 • رضایت زناشویی پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس رضایت جنسی، تمایزیافتگی و تفکر فطعی نگر در بین زوجین جوان شهر اصفهان [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 19-37]
 • رغبت به ازدواج بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر رغبت و تمایل به ازدواج و ابعاد آن در دختران مجرد [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 29-43]
 • رویکرد فراشناخت موریتس اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر نشخوار فکری زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 49-61]

ز

 • زنان دلایل و تفاسیر دختران و زنان مشهدی از انتخاب و شکل پوشش خود [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 69-101]
 • زنان آسیب دیده اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش افسردگی و اضطراب زنان آسیب دیده نگهداری شده در بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 33-61]
 • زنان سرپرست خانوار اثربخشی آموزش مثبت نگری به شیوه‌ی گروهی برافزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 62-78]
 • زنان شاغل رابطه بین سقف شیشه ای با احساس توانمندی کارکنان زن دانشگاه [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 45-60]
 • زنان مراجع به مراکز بهداشت بررسی نقش ابعاد خودمراقبتی در خودکارامدی مادری زنان مراجع به مراکز بهداشت شهر اهواز [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 7-26]
 • زنانه‌ترشدن اعتیاد پیامدهای اجتماعی فرهنگی زنانه‌ تر شدن اعتیاد )تحلیل مضمونی روایت های زنان مستقر در مراکز اقامتی بهبودی استان تهران( [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 105-123]
 • زوج درمانی سیستمی- سازه گرا اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر نارسایی هیجانی و تمایزیافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 7-24]
 • زوج‌های متأهل نقش تمایز خود و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-109]

س

 • ساختار قدرت فراتحلیل کیفی پژوهش‌های ناظر بر زمینه‌ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 103-134]
 • سازگاری اجتماعی پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرح واره های فرزندپروری و سبک های دلبستگی والد-فرزند در دختران نوجوان دانش آموز شهرتبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 145-165]
 • سیاستگذاری خانواده تحلیل مبانی نظری قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 63-75]
 • سبک دلبستگی پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرح واره های فرزندپروری و سبک های دلبستگی والد-فرزند در دختران نوجوان دانش آموز شهرتبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 145-165]
 • سبک‌های دلبستگی نقش تمایز خود و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-109]
 • سبکهای فرزندپروری پیش بینی خلاقیت نوجوانان تیزهوش با توانایی های هوشی ، سبک های فرزند پروری ، نشاط معنوی و محبوبیت در خانواده [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 85-107]
 • سرسختی روان شناختی مقایسه سرسختی روان شناختی و هیجان خواهی افراد قلیانی و عادی شهر تهران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 141-169]
 • سرمایه اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی - فردی مرتبط با گرایش شهروندان مرد و زن تبریز به فعالیت‌های ورزشی [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 109-139]
 • سقف شیشه ای رابطه بین سقف شیشه ای با احساس توانمندی کارکنان زن دانشگاه [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 45-60]
 • سلامت روان شناختی اثربخشی آموزش مثبت نگری با تکیه بر آموزه های دینی در سلامت روانشناختی و تاب‌آوری مادران دارای فرزند اتیسم [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 59-83]
 • سنت‌گرایی تحلیل مبانی نظری قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 63-75]

ش

 • شادکامی اثربخشی آموزش مثبت نگری به شیوه‌ی گروهی برافزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 62-78]
 • شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سبک پاسخ دهی نشخواری زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-104]

ص

 • صمیمیت زناشویی نقش تمایز خود و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-109]

ط

 • طرحواره فرزندپروری پیش بینی سازگاری اجتماعی براساس طرح واره های فرزندپروری و سبک های دلبستگی والد-فرزند در دختران نوجوان دانش آموز شهرتبریز [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 145-165]
 • طلاق عاطفی بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بروز طلاق عاطفی (جامعه‌ مورد مطالعه: شهرستان مسجدسلیمان در سال 1396) [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 37-58]
 • طلاق عاطفی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر طلاق عاطفی در بین خانواده های کرمانی (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره درشهر کرمان نیمسال دوم 96-95) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 7-31]

ع

 • عمل‌گرایی بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-96]
 • عوامل اجتماعی و فرهنگی طلاق. مسجد سلیمان بررسی جامعه‌شناختی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر بروز طلاق عاطفی (جامعه‌ مورد مطالعه: شهرستان مسجدسلیمان در سال 1396) [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 37-58]

ف

 • فراتحلیل کیفی فراتحلیل کیفی پژوهش‌های ناظر بر زمینه‌ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 103-134]

ق

ک

 • کارآفرینی زنان بررسی عوامل تأثیرگذار در موفقیت کسب و کار زنان کارآفرین در شهر تهران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-96]
 • کارآفرینی زنان تحلیل کیفی چالش‌های کارآفرینی زنان در شرکت‌های تعاونی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 63-84]
 • کارکردگرایی بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر طلاق عاطفی در بین خانواده های کرمانی (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره درشهر کرمان نیمسال دوم 96-95) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 7-31]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش مثبت نگری به شیوه‌ی گروهی برافزایش شادکامی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 62-78]
 • کلیدواژه‌ها: اضطراب اثربخشی آموزش تاب‌آوری در کاهش افسردگی و اضطراب زنان آسیب دیده نگهداری شده در بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 33-61]

گ

م

 • محبوبیت والدین پیش بینی خلاقیت نوجوانان تیزهوش با توانایی های هوشی ، سبک های فرزند پروری ، نشاط معنوی و محبوبیت در خانواده [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 85-107]
 • مدرنیزاسیون فراتحلیل کیفی پژوهش‌های ناظر بر زمینه‌ها و عوامل تغییرات خانواده ایرانی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 103-134]
 • مهارت حل تعارض بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر رغبت و تمایل به ازدواج و ابعاد آن در دختران مجرد [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 29-43]
 • موانع اشتغال زنان رابطه بین سقف شیشه ای با احساس توانمندی کارکنان زن دانشگاه [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 45-60]

ن

 • نارسایی هیجانی اثربخشی زوج درمانی سیستمی- سازه‌گرا بر نارسایی هیجانی و تمایزیافتگی خود زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 7-24]
 • نحوه رابطه زوجین بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر طلاق عاطفی در بین خانواده های کرمانی (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره درشهر کرمان نیمسال دوم 96-95) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 7-31]
 • نشاط معنوی پیش بینی خلاقیت نوجوانان تیزهوش با توانایی های هوشی ، سبک های فرزند پروری ، نشاط معنوی و محبوبیت در خانواده [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 85-107]
 • نشخوار ذهنی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افسردگی و سبک پاسخ دهی نشخواری زنان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 12، شماره 43، 1398، صفحه 85-104]
 • نشخوار فکری اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر نشخوار فکری زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 49-61]
 • نظم درون خانواده بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر طلاق عاطفی در بین خانواده های کرمانی (مطالعه موردی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره درشهر کرمان نیمسال دوم 96-95) [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 7-31]
 • نگرش نسبت به ازدواج بررسی اثربخشی مهارت حل تعارض بر رغبت و تمایل به ازدواج و ابعاد آن در دختران مجرد [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 29-43]

و

 • واژگان کلیدی: تمایز خود نقش تمایز خود و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی صمیمیت زناشویی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 77-109]
 • واژه های کلیدی: رویکرد فراشناخت ولز اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد فراشناخت موریتس و رویکرد فراشناخت ولز بر نشخوار فکری زنان خانه دار دارای اختلال وسواس جبری [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 49-61]
 • ویژگی‌های شناختی پیش بینی خلاقیت نوجوانان تیزهوش با توانایی های هوشی ، سبک های فرزند پروری ، نشاط معنوی و محبوبیت در خانواده [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 85-107]

ه

 • هیجان خواهی مقایسه سرسختی روان شناختی و هیجان خواهی افراد قلیانی و عادی شهر تهران [دوره 12، شماره 44، 1398، صفحه 141-169]