نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب نوپدید اعتیاد به اینترنت و احساس تنهایی.‏ رابطه آسیب نوپدید اعتیاد اینترنتی و احساس تنهایی دانشجویان‎ ‎دانشگاه ‏آزاد اسلامی در سال تحصیلی92-1391 در شهر همدان‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 105-124]
 • آموزش مدیریت والدین اثر بخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود سبک فرزند پروری واکنش ‏بیش از حد مادران کودکان ‏ADHD [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 91-108]

ا

 • ابعاد شخصیت بررسی رابطه ابعاد شخصیت با انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 45-58]
 • اجتماعی و تحصیلی مقایسه‌ی دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستانی دارای سبک‌های پرورش مختلف (آزادگذاری، آمرانه، و اقتدارمنطقی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی در شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 59-78]
 • احساس امنیت سنجش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان کلان شهر مشهد و عوامل موثر بر آن [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 79-100]
 • ارزشمندی زندگی تأثیر تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) بر ارزشمندی زندگی و پردازش ‏شناختی بیماران قلبی- عروقی زن ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 57-75]
 • اضطراب ‏ بررسی رابطه تمایز یافتگی خود،‎ ‎اضطراب و رضایت زناشویی ‏ در زنان متاهل شهر تبریز‏ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 41-56]
 • افسردگی پیش‌بینی علائم افسردگی بر اساس نشخوار فکری و ‏ خودگویی درزنان افسرده‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 57-68]
 • افسردگی بررسی تأثیر رفتارهای غیر نوآورانه بر افسردگی اعضای هیأت علمی زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 31-44]
 • انگیزش پیشرفت تحصیلی بررسی رابطه ابعاد شخصیت با انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 45-58]

ب

 • باور‌داشتن به اتمام کار بررسی رابطه بین باور‌داشتن به اتمام کار‎ ‎و عزت‌نفس با سلامت‌روان در دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر مشگین شهر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 109-122]
 • بیش فعالی – نقص توجه ‏ اثر بخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود سبک فرزند پروری واکنش ‏بیش از حد مادران کودکان ‏ADHD [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 91-108]
 • بیماران قلبی - ‏عروقی.‏ تأثیر تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) بر ارزشمندی زندگی و پردازش ‏شناختی بیماران قلبی- عروقی زن ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 57-75]
 • بهزیستی ذهنی بررسی رابطه ابعاد شخصیت با انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهزیستی ذهنی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 45-58]
 • بهزیستی روان شناختی رابطه رضایت زناشویی و شکایات روان تنی با بهزیستی روان شناختی دبیران زن دوره متوسطه شهرستان شهرکرد [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 145-160]

پ

 • پایداری سود بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری ‏ مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏ از دیدگاه کارشناسان مالی زن [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-84]
 • پرخاشگری ‏ اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض ‏والدین و فرزندان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 85-104]

ت

 • ت از زندگی بررسی‎ ‎تأثیریک دوره تمرین هوازی بر شادکامی، مهارت ارتباط ‏ اجتماعی‎ ‎و رضایت از زندگی در‎ ‎زنان‎ ‎ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 69-92]
 • تحکیم خانواده جایگاه « عفت جنسی» در شریعت اسلامی و تأثیر آن بر ‏ تحکیم بنیان خانواده‎*‎ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 125-148]
 • تحمیل فکر تأثیر تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) بر ارزشمندی زندگی و پردازش ‏شناختی بیماران قلبی- عروقی زن ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 57-75]
 • تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) تأثیر تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) بر ارزشمندی زندگی و پردازش ‏شناختی بیماران قلبی- عروقی زن ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 57-75]
 • تکالیف مالی ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 121-144]
 • تمایز یافتگی‎ ‎ رابطه بین جرأت ورزی و مسؤولیت پذیری با‎ ‎ تمایز یافتگی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 77-90]
 • تمایز یافتگی خود بررسی رابطه تمایز یافتگی خود،‎ ‎اضطراب و رضایت زناشویی ‏ در زنان متاهل شهر تبریز‏ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 41-56]

ج

 • جامعه شناسی بررسی تأثیرات معماری نمایشگاه ها بر زنان از دیدگاه جامعه شناسی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 101-120]
 • جرأت ورزی رابطه بین جرأت ورزی و مسؤولیت پذیری با‎ ‎ تمایز یافتگی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 77-90]
 • جهت گیری مذهبی جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی، ادراک حمایت اجتماعی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 41-52]

ح

 • حجاب مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 7-22]
 • حمایت اجتماعی والدین و دوستان جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی، ادراک حمایت اجتماعی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 41-52]

خ

 • خود کارآمدی بررسی خودکارآمدی و خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط ‏آن با سبک فرزند پروری مادران [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 123-138]
 • خوش‌بینی بررسی خودکارآمدی و خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط ‏آن با سبک فرزند پروری مادران [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 123-138]

د

 • دبیران تربیت بدنی.‏ مقایسه لنگرهای شغلی بین دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 25-40]
 • دختران فراری مقایسه سیستم‌های فعال سازی/بازداری رفتاری‎ ‎دختران فراری با دختران غیرفراری [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 23-40]

ر

 • رابطۀ مادر-کودک آزمون مدل علی رابطۀ بین" سبک دلبستگی، مهارت ارتباطی، ویژگی‌های ‏شخصیتی، رضایت جنسی همسران"، ارتباط مؤثر همسران و رابطۀ مادر- ‏فرزندی درکودکان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 93-126]
 • راهبردهای حل تعارض اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض ‏والدین و فرزندان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 85-104]
 • رسانه های جمعی سنجش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان کلان شهر مشهد و عوامل موثر بر آن [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 79-100]
 • رشد اقتصادی بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • رضایت زناشویی بررسی تأثیر فراشناخت درمانی بر میزان رضایت زناشویی زنان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 53-66]
 • رضایت زناشویی بررسی رابطه تمایز یافتگی خود،‎ ‎اضطراب و رضایت زناشویی ‏ در زنان متاهل شهر تبریز‏ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 41-56]
 • رضایت زناشویی رابطه رضایت زناشویی و شکایات روان تنی با بهزیستی روان شناختی دبیران زن دوره متوسطه شهرستان شهرکرد [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 145-160]
 • رضایت شغلی رابطۀ ابعاد سلامت روان و رضایت شغلی در بین معلمان زن و مرد ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 25-42]
 • رغبت تحصیلی - انگیزش تحصیلی- دانشگاه آزاد اسلامی- مقیاس رغبت تحصیلی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با رغبت تحصیلی ‏ دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 7-24]
 • رفتار نوآورانه و اعضای هیأت علمی زن بررسی تأثیر رفتارهای غیر نوآورانه بر افسردگی اعضای هیأت علمی زن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 31-44]
 • روابط مالی ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 121-144]

ز

 • زن بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • زنان بررسی تأثیر فراشناخت درمانی بر میزان رضایت زناشویی زنان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 53-66]
 • زنان سنجش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان کلان شهر مشهد و عوامل موثر بر آن [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 79-100]
 • زنان بررسی تأثیرات معماری نمایشگاه ها بر زنان از دیدگاه جامعه شناسی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 101-120]
 • زندانیان غیرمعتاد.‏ مقایسۀ سلامت عمومی و مکانیزم‌های دفاعی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 43-56]
 • زندانیان معتاد مقایسۀ سلامت عمومی و مکانیزم‌های دفاعی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 43-56]
 • زوجین ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 121-144]

س

 • سازگاری زناشویی نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشوییِ ‏ مادران کودکان استثنایی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 149-160]
 • سازگاری هیجانی مقایسه‌ی دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستانی دارای سبک‌های پرورش مختلف (آزادگذاری، آمرانه، و اقتدارمنطقی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی در شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 59-78]
 • سبک حل مسئله نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشوییِ ‏ مادران کودکان استثنایی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 149-160]
 • سبک دلبستگی آزمون مدل علی رابطۀ بین" سبک دلبستگی، مهارت ارتباطی، ویژگی‌های ‏شخصیتی، رضایت جنسی همسران"، ارتباط مؤثر همسران و رابطۀ مادر- ‏فرزندی درکودکان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 93-126]
 • سبک‌های پرورش مقایسه‌ی دانش‌آموزان پسر سال اوّل دبیرستانی دارای سبک‌های پرورش مختلف (آزادگذاری، آمرانه، و اقتدارمنطقی) از لحاظ سازگاری هیجانی، اجتماعی و تحصیلی در شهر اهواز [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 59-78]
 • سرکوب فکر تأثیر تعهد و پذیرش درمانی (‏ACT‏) بر ارزشمندی زندگی و پردازش ‏شناختی بیماران قلبی- عروقی زن ‏ [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 57-75]
 • سرمایه اجتماعی بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]
 • سیستم بازداری رفتاری مقایسه سیستم‌های فعال سازی/بازداری رفتاری‎ ‎دختران فراری با دختران غیرفراری [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 23-40]
 • سیستم فعال‌سازی رفتاری مقایسه سیستم‌های فعال سازی/بازداری رفتاری‎ ‎دختران فراری با دختران غیرفراری [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 23-40]
 • سلامت روان رابطۀ ابعاد سلامت روان و رضایت شغلی در بین معلمان زن و مرد ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 25-42]
 • سلامت روانی مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 7-22]
 • سلامت عمومی مقایسۀ سلامت عمومی و مکانیزم‌های دفاعی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 43-56]

ش

 • شاخص اشتغال بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • شاخص آموزش بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • شاخص باروری بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • شاخص بهداشت بررسی تاثیر شاخص‌های زنان بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 1-24]
 • شادکامی بررسی‎ ‎تأثیریک دوره تمرین هوازی بر شادکامی، مهارت ارتباط ‏ اجتماعی‎ ‎و رضایت از زندگی در‎ ‎زنان‎ ‎ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 69-92]
 • شریعت اسلامی جایگاه « عفت جنسی» در شریعت اسلامی و تأثیر آن بر ‏ تحکیم بنیان خانواده‎*‎ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 125-148]
 • شکایات روان تنی رابطه رضایت زناشویی و شکایات روان تنی با بهزیستی روان شناختی دبیران زن دوره متوسطه شهرستان شهرکرد [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 145-160]
 • شیوه های فرزند پروری اثر بخشی آموزش شیوه های فرزند پروری بر راهبردهای حل تعارض ‏والدین و فرزندان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 85-104]

ع

 • عدالت ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 121-144]
 • عزت‌نفس بررسی رابطه بین باور‌داشتن به اتمام کار‎ ‎و عزت‌نفس با سلامت‌روان در دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر مشگین شهر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 109-122]
 • عفت جنسی.‏ جایگاه « عفت جنسی» در شریعت اسلامی و تأثیر آن بر ‏ تحکیم بنیان خانواده‎*‎ ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 125-148]

ف

 • فراشناخت درمانی بررسی تأثیر فراشناخت درمانی بر میزان رضایت زناشویی زنان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 53-66]
 • فرهنگ ‏تدوام.‏ بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]
 • فرهنگ رسالتی بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]
 • فرهنگ سازگاری بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]
 • فرهنگ سازمانی بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]
 • فرهنگ مشارکتی بررسی دیدگاه پرستاران زن نسبت به نقش سرمایه اجتماعی با رویکرد ‏فرهنگ سازمانی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و مدل مسیر [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 127-148]

ق

 • قابلیت پیش بینی سود بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری ‏ مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏ از دیدگاه کارشناسان مالی زن [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-84]

ک

 • کارکنان آموزش و پرورش رابطۀ ابعاد سلامت روان و رضایت شغلی در بین معلمان زن و مرد ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 25-42]
 • کیفیت گزارشگری مالی بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری ‏ مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏ از دیدگاه کارشناسان مالی زن [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-84]
 • ک فرزند پروری بررسی خودکارآمدی و خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط ‏آن با سبک فرزند پروری مادران [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 123-138]

ل

 • لنگر های شغلی مقایسه لنگرهای شغلی بین دبیران زن و مرد تربیت بدنی شهرستان تبریز [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 25-40]

م

 • مادران بررسی خودکارآمدی و خوش‌بینی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی و ارتباط ‏آن با سبک فرزند پروری مادران [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 123-138]
 • مادران کودکان استثنایی.‏ نقش سبک حل مسأله در پیش بینی سازگاری زناشوییِ ‏ مادران کودکان استثنایی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 149-160]
 • محل اشتغال مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 7-22]
 • مرکز کنترل بیرونی جهت گیری مذهبی و مرکز کنترل بیرونی، ادراک حمایت اجتماعی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 41-52]
 • مسأله اجتماعی سنجش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان کلان شهر مشهد و عوامل موثر بر آن [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 79-100]
 • مسؤولیت اجتماعی بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری ‏ مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‏ از دیدگاه کارشناسان مالی زن [دوره 7، شماره 24، 1393، صفحه 67-84]
 • مسؤولیت پذیری رابطه بین جرأت ورزی و مسؤولیت پذیری با‎ ‎ تمایز یافتگی دانشجویان دختر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 77-90]
 • مصونیت اجتماعی مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 7-22]
 • معماری نمایشگاه بررسی تأثیرات معماری نمایشگاه ها بر زنان از دیدگاه جامعه شناسی [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 101-120]
 • مکانیزم‌های دفاعی مقایسۀ سلامت عمومی و مکانیزم‌های دفاعی در زندانیان معتاد، غیرمعتاد و افراد عادی ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 43-56]
 • مهارت ارتباطی آزمون مدل علی رابطۀ بین" سبک دلبستگی، مهارت ارتباطی، ویژگی‌های ‏شخصیتی، رضایت جنسی همسران"، ارتباط مؤثر همسران و رابطۀ مادر- ‏فرزندی درکودکان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 93-126]
 • مهارت ارتباط اجتماعی و تمرینات هوازی بررسی‎ ‎تأثیریک دوره تمرین هوازی بر شادکامی، مهارت ارتباط ‏ اجتماعی‎ ‎و رضایت از زندگی در‎ ‎زنان‎ ‎ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 69-92]

ن

 • نشخوارفکری و خودگویی ‏ پیش‌بینی علائم افسردگی بر اساس نشخوار فکری و ‏ خودگویی درزنان افسرده‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 57-68]
 • نظام قانونگذاری اسلامی ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 121-144]
 • نگرش سنجش ابعاد اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان کلان شهر مشهد و عوامل موثر بر آن [دوره 7، شماره 23، 1393، صفحه 79-100]

و

 • واکنش بیش از حد اثر بخشی آموزش مدیریت والدین بر بهبود سبک فرزند پروری واکنش ‏بیش از حد مادران کودکان ‏ADHD [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 91-108]
 • وان بررسی رابطه بین باور‌داشتن به اتمام کار‎ ‎و عزت‌نفس با سلامت‌روان در دانش‌آموزان دختر متوسطه شهر مشگین شهر [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 109-122]
 • ویژگی شخصیتی آزمون مدل علی رابطۀ بین" سبک دلبستگی، مهارت ارتباطی، ویژگی‌های ‏شخصیتی، رضایت جنسی همسران"، ارتباط مؤثر همسران و رابطۀ مادر- ‏فرزندی درکودکان ‏ ‏ [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 93-126]
 • وضعیت تاهل مقایسه مصونیت اجتماعی و سلامت روانی زنان با حجاب و بدحجاب [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 7-22]