نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزار کودک بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت کودک در خانواده ناسالم [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 37-54]
 • آسیب روانی بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت کودک در خانواده ناسالم [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 37-54]
 • آگاهی ‏متعالی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • آموزش توجه تعیین اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر دارای ‏نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی پایه های سوم و چهارم ابتدایی نواحی 1 ‏و2 شهرارومیه در سال تحصیلی 92-1391‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 103-130]

ا

 • اجتماعی شدن بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با جامعه پذیری فرزندان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 79-98]
 • احساس معنا در کار شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • احساس همبستگی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • اختلالات رفتاری مقایسه اختلالات رفتاری مادران کودکان عقب مانده آموزش‌پذیر ذهنی با ‏مادران کودکان عادی در شهرستان گناباد [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 27-46]
 • اختلال وسواسی - اجباری ‏مقایسه کارکردهای خانوادگی بیماران وسواسی – اجباری و افسرده با افراد ‏سالم بر اساس مدل مک مستر‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 7-22]
 • ایرانسل بررسی میزان رضایت مشتریان زن از خدمات تلفن همراه در شهرستان ارومیه ‏‏(مقایسه دو شرکت همراه اول و ایرانسل)‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 47-70]
 • استرس مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-26]
 • استرس رابطه‌ی تاب‌آوری در برابر استرس با شوخ‌طبعی و امید به ‏ آینده در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 99-116]
 • استرس شغلی اثربخشی معنادرمانی فرانکل در استرس شغلی معلمان زن [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 71-86]
 • اضطراب مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-26]
 • افسردگی ‏مقایسه کارکردهای خانوادگی بیماران وسواسی – اجباری و افسرده با افراد ‏سالم بر اساس مدل مک مستر‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 7-22]
 • افسردگی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر ‏افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 21-36]
 • افسردگی مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-26]
 • امید به آینده رابطه‌ی تاب‌آوری در برابر استرس با شوخ‌طبعی و امید به ‏ آینده در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 99-116]
 • امنیت کودک بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت کودک در خانواده ناسالم [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 37-54]
 • امنیت هیجانی اثر‌بخشی آموزش امنیت هیجانی بر بهزیستی ذهنی زنان ‏ متأهل شهر اصفهان‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 53-72]

ب

 • بارداری بررسی فراوانی و نوع گیاهان دارویی استفاده شده در زنان باردار مراجعه ‏کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز1392‏ [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-20]
 • باورهای غیرمنطقی‏ اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر ‏افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 21-36]
 • بلاتکلیفی مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-26]
 • بهزیستی ذهنی اثر‌بخشی آموزش امنیت هیجانی بر بهزیستی ذهنی زنان ‏ متأهل شهر اصفهان‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 53-72]
 • بهزیستی روان شناختی اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی و ‏عواطف مثبت و منفی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 21-36]

پ

 • پرخاشگری اثربخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار ‏پرخاشگری نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 23-36]

ت

 • تاب آوری رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین تأثیر تاب آوری بر کیفیت ‏زندگی با واسطه گری تمایز یافتگی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 89-104]
 • تاب‌آوری تبیین سطح تعارض زناشویی بر اساس هیجان خواهی و تاب آوری در زوجین ‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 105-122]
 • تاب‌آوری رابطه‌ی تاب‌آوری در برابر استرس با شوخ‌طبعی و امید به ‏ آینده در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 99-116]
 • تبعیض علیه زنان چشم انداز حقوق زنان از نگاه سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-146]
 • تعارض زناشویی تبیین سطح تعارض زناشویی بر اساس هیجان خواهی و تاب آوری در زوجین ‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 105-122]
 • تعاملات اجتماعی عوامل مؤثر در تعاملات اجتماعی زنان در فضاهای شهری ‏ نمونه موردی: پیاده گذر شهریار کوی ولی عصر(ع) شهرتبریز ‏ ‏ ‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 145-166]
 • تفکر وجودی انتقادی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • تمایز یافتگی رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین تأثیر تاب آوری بر کیفیت ‏زندگی با واسطه گری تمایز یافتگی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 89-104]

ج

 • جامعه پذیری بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با جامعه پذیری فرزندان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 79-98]
 • جهت گیری مذهبی بیرونی.‏ پیش بینی رضایت‌‌زناشوئی بر مبنای جهت‌گیری مذهبی(درونی- بیرونی)‏ در دانشجویان‎ ‎زن دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 37-52]
 • جهت گیری مذهبی درونی پیش بینی رضایت‌‌زناشوئی بر مبنای جهت‌گیری مذهبی(درونی- بیرونی)‏ در دانشجویان‎ ‎زن دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 37-52]

ح

 • حساسیت اضطرابی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری (‏CBT‏) در کاهش ‏علایم‎ ‎‏ حساسیت اضطرابی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 115-132]
 • حضانت پس از انحلال نکاح مقایسه ی تطبیقی حضانت درحقوق ایران فقه اسلامی و کنوانسیون رفع ‏تبعیض علیه زنان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 117-133]
 • حضانت ‏حق یا تکلیف؟ مقایسه ی تطبیقی حضانت درحقوق ایران فقه اسلامی و کنوانسیون رفع ‏تبعیض علیه زنان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 117-133]
 • حضانت در حقوق ایران مقایسه ی تطبیقی حضانت درحقوق ایران فقه اسلامی و کنوانسیون رفع ‏تبعیض علیه زنان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 117-133]
 • حمایت از کودک بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت کودک در خانواده ناسالم [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 37-54]

خ

 • خانواده بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با جامعه پذیری فرزندان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 79-98]
 • خانواده درمانی ساختاری اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 133-146]
 • خودآگاهی برتر شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]

د

 • دانش آموزان رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش آموز [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-78]
 • دانش آموزان با نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی.‏ تعیین اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر دارای ‏نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی پایه های سوم و چهارم ابتدایی نواحی 1 ‏و2 شهرارومیه در سال تحصیلی 92-1391‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 103-130]
 • دانشجویان دختر رابطه‌ی تاب‌آوری در برابر استرس با شوخ‌طبعی و امید به ‏ آینده در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 99-116]
 • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی بررسی‎ ‎وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه ‏دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 87-102]
 • دختر اثربخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار ‏پرخاشگری نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 23-36]
 • درمان شناختی- رفتاری اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری (‏CBT‏) در کاهش ‏علایم‎ ‎‏ حساسیت اضطرابی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 115-132]
 • دینداری رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش آموز [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-78]

ر

 • رضایت از زندگی رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش آموز [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-78]
 • رضایت زناشویی اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 133-146]
 • رضایت زناشویی پیش بینی رضایت‌‌زناشوئی بر مبنای جهت‌گیری مذهبی(درونی- بیرونی)‏ در دانشجویان‎ ‎زن دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 37-52]
 • رضایت مشتری بررسی میزان رضایت مشتریان زن از خدمات تلفن همراه در شهرستان ارومیه ‏‏(مقایسه دو شرکت همراه اول و ایرانسل)‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 47-70]
 • رضایت‌مندی مقایسه میزان رضایت‌مندی زنان از مراقبت‌های پس از زایمان‎ ‎طبیعی و ‏سزارین‎ ‎در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 123-140]
 • رهبری فراخود شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • روان درمانی گروهی اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر ‏افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 21-36]
 • رویکرد شناختی- رفتاری اثربخشی روان درمانی گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری بر ‏افسردگی و باورهای غیرمنطقی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 21-36]
 • روند تحولی نظریه ذهن تعیین سطوح نظریه ذهن و رابطه آن با ویژگی های دموگرافیک دانش آموزان ‏پنجم ابتدائی مدارس شهر تبریزدر سال تحصیلی 92-91‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 131-144]

ز

 • زایمان سزارین ‏ مقایسه میزان رضایت‌مندی زنان از مراقبت‌های پس از زایمان‎ ‎طبیعی و ‏سزارین‎ ‎در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 123-140]
 • زایمان طبیعی مقایسه میزان رضایت‌مندی زنان از مراقبت‌های پس از زایمان‎ ‎طبیعی و ‏سزارین‎ ‎در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 123-140]
 • زنان اثر بخشی خانواده درمانی ساختاری بر سطح رضایت زناشویی زنان [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 133-146]
 • زنان اثر‌بخشی آموزش امنیت هیجانی بر بهزیستی ذهنی زنان ‏ متأهل شهر اصفهان‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 53-72]
 • زنان عوامل مؤثر در تعاملات اجتماعی زنان در فضاهای شهری ‏ نمونه موردی: پیاده گذر شهریار کوی ولی عصر(ع) شهرتبریز ‏ ‏ ‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 145-166]
 • زنان بررسی فراوانی و نوع گیاهان دارویی استفاده شده در زنان باردار مراجعه ‏کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز1392‏ [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-20]
 • زنان مطلقه مقایسه عدم تحمل بلاتکلیفی در زنان مطلقه و غیرمطلقه به عنوان پیش بینی کننده افسردگی، اضطراب و استرس [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-26]

س

 • سازمان ملل متحد چشم انداز حقوق زنان از نگاه سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-146]
 • سالمندان ‏ بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش ‏شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 77-94]

ش

 • شادکامی بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش ‏شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 77-94]
 • شادکامی اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی و ‏عواطف مثبت و منفی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 21-36]
 • شادکامی رابطه دینداری با رضایت از زندگی و شادکامی دختران دانش آموز [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-78]
 • شرکت مخابرات ‏ بررسی میزان رضایت مشتریان زن از خدمات تلفن همراه در شهرستان ارومیه ‏‏(مقایسه دو شرکت همراه اول و ایرانسل)‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 47-70]
 • شو‌خ‌طبعی رابطه‌ی تاب‌آوری در برابر استرس با شوخ‌طبعی و امید به ‏ آینده در دانشجویان دختر [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 99-116]

ط

 • طرحواره درمانی گروهی بررسی اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد طرحواره درمانی بر افزایش ‏شادکامی سالمندان ساکن سرای سالمندان تبریز [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 77-94]

ع

 • عملکرد ریاضی تعیین اثربخشی آموزش توجه بر عملکرد ریاضی دانش آموزان دختر دارای ‏نارسایی ویژه در یادگیری ریاضی پایه های سوم و چهارم ابتدایی نواحی 1 ‏و2 شهرارومیه در سال تحصیلی 92-1391‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 103-130]
 • عواطف مثبت و منفی اثربخشی آموزش شادکامی به شیوه گروهی بر بهزیستی روان شناختی و ‏عواطف مثبت و منفی زنان خانه دار [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 21-36]

ف

 • فرزندان بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با جامعه پذیری فرزندان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 79-98]
 • فرهنگ مردسالاری بررسی رابطه فرهنگ مردسالاری، همسان همسری، با تعارضات زناشویی ‏در بین دبیران و پرستاران زن متاهل [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 95-114]
 • فضای شهری ‏ عوامل مؤثر در تعاملات اجتماعی زنان در فضاهای شهری ‏ نمونه موردی: پیاده گذر شهریار کوی ولی عصر(ع) شهرتبریز ‏ ‏ ‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 145-166]

ق

ک

 • کارکرد خانواده ‏مقایسه کارکردهای خانوادگی بیماران وسواسی – اجباری و افسرده با افراد ‏سالم بر اساس مدل مک مستر‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 7-22]
 • کیفیت زندگی ‏ رویکرد مدل یابی معادلات ساختاری در تبیین تأثیر تاب آوری بر کیفیت ‏زندگی با واسطه گری تمایز یافتگی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 89-104]
 • کنوانسیونهای حقوق بشری چشم انداز حقوق زنان از نگاه سازمان ملل متحد [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-146]

گ

 • گیاهان دارویی بررسی فراوانی و نوع گیاهان دارویی استفاده شده در زنان باردار مراجعه ‏کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز1392‏ [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-20]

م

 • مراقبت پس از زایمان مقایسه میزان رضایت‌مندی زنان از مراقبت‌های پس از زایمان‎ ‎طبیعی و ‏سزارین‎ ‎در بیمارستان‌های آموزشی و غیرآموزشی [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 123-140]
 • مشاوره گروهی اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی- رفتاری (‏CBT‏) در کاهش ‏علایم‎ ‎‏ حساسیت اضطرابی زنان مطلقه [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 115-132]
 • معلم اثربخشی معنادرمانی فرانکل در استرس شغلی معلمان زن [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 71-86]
 • معنادرمانی فرانکل اثربخشی معنادرمانی فرانکل در استرس شغلی معلمان زن [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 71-86]
 • معنویت سازمانی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • موسسه ای اثربخشی آموزش گروهی مدیریت پرخاشگری بر کاهش و مهار ‏پرخاشگری نوجوانان دختر موسسه ای شهرستان تبریز‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 23-36]

ن

 • ناسالم بررسی راهکارهای قانونی تامین امنیت کودک در خانواده ناسالم [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 37-54]
 • نظریه ذهن تعیین سطوح نظریه ذهن و رابطه آن با ویژگی های دموگرافیک دانش آموزان ‏پنجم ابتدائی مدارس شهر تبریزدر سال تحصیلی 92-91‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 131-144]
 • نظریه مک مستر‏ ‏مقایسه کارکردهای خانوادگی بیماران وسواسی – اجباری و افسرده با افراد ‏سالم بر اساس مدل مک مستر‏ [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 7-22]

و

 • و تعارضات زناشویی.‏ بررسی رابطه فرهنگ مردسالاری، همسان همسری، با تعارضات زناشویی ‏در بین دبیران و پرستاران زن متاهل [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 95-114]
 • ویژگیهای خانواده بررسی رابطه ویژگیهای خانواده با جامعه پذیری فرزندان [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 79-98]
 • ویژگی های دموگرافیک تعیین سطوح نظریه ذهن و رابطه آن با ویژگی های دموگرافیک دانش آموزان ‏پنجم ابتدائی مدارس شهر تبریزدر سال تحصیلی 92-91‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 131-144]
 • ویژگی‌های فردی بررسی‎ ‎وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه ‏دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 87-102]
 • وضععیت تاهل بررسی‎ ‎وضعیت اخلاق کاری کارکنان مراکز توانبخشی- درمانی تابعه ‏دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی شهر تهران در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 87-102]

ه

 • هیجان خواهی تبیین سطح تعارض زناشویی بر اساس هیجان خواهی و تاب آوری در زوجین ‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 105-122]
 • همراه اول بررسی میزان رضایت مشتریان زن از خدمات تلفن همراه در شهرستان ارومیه ‏‏(مقایسه دو شرکت همراه اول و ایرانسل)‏ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 47-70]
 • همسان همسری بررسی رابطه فرهنگ مردسالاری، همسان همسری، با تعارضات زناشویی ‏در بین دبیران و پرستاران زن متاهل [دوره 6، شماره 19، 1392، صفحه 95-114]
 • همسویی با ارزشهای سازمان شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های معنویت سازمانی در بین کارکنان و ‏اعضای هیأت علمی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1392‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 73-88]
 • هوش هیجانی بررسی تأثیرات هوش هیجانی بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان‎ ‎‏ ‏زن (مورد مطالعه: ادارات برق استان تهران)‏ [دوره 6، شماره 20، 1392، صفحه 7-20]