نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آسیب شناسی تحلیل عاملی عوامل آسیب‌زای تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‏(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 41-60]
 • آشپزخانه ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 137-149]
 • آموزش تحلیل رفتار متقابل اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی سه دختر فراری در شهر اصفهان: یک پژوهش مورد - منفرد‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 111-129]
 • آموزش گروهی بررسی تاثیر آموزش مفاهیم نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش ‏صمیمیت زناشویی زنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 105-114]

ا

 • ابعاد شخصیت رابطه‌ ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی ‏C‏ ‏ در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز‎ ‎ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 13-26]
 • احساس تعلق اجتماعی بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ‏«بررسی موردی پیام نور مرکز رشت» ‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 37-55]
 • اختلال شخصیت مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت‌های هویت من در مجرمین زن ‏زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و افراد بهنجار ‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 13-34]
 • اصول مدیریت بررسی عوامل مؤثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و ‏کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی ‏(مطالعه موردی: سازمان‌های خدماتی شهر تبریز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 93-110]
 • انگیزه‌های ازدواج رابطه‎‌‎ی کمال‎‌‎گرایی با باورها و انگیزه‌های ازدواج ‏ در دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 61-73]

ب

 • بانوان ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 137-149]
 • باورهای مذهبی پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس باورهای دینی در بین دانشجویان دختر ‏ ‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 27-40]
 • باورهای نادرست.‏ رابطه‎‌‎ی کمال‎‌‎گرایی با باورها و انگیزه‌های ازدواج ‏ در دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 61-73]
 • بی‌ثباتی ازدواج بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و ‏مردان متأهل [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 115-125]
 • بخشودگی زناشویی رابطه مهارت‌های زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با بخشودگی زناشویی ‏در میان زنان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 75-91]
 • بیماری‌های روان‌تنی رابطه‌ ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی ‏C‏ ‏ در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز‎ ‎ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 13-26]

پ

 • پایگاه اجتماعی- اقتصادی رابطه جنسیت و برخی متغیر های جمعیت شناختی با احساس آنومی اجتماعی در بین ‏دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 55-67]
 • پرخاشگری مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان ‏ در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین‌شهر [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 83-98]
 • پرخاشگری بدنی مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان ‏ در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین‌شهر [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 83-98]
 • پرخاشگری کلامی مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان ‏ در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین‌شهر [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 83-98]
 • پرسشنامه‌ شخصیت هگزاکو رابطه‌ ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی ‏C‏ ‏ در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز‎ ‎ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 13-26]
 • پژوهش مورد- منفرد اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی سه دختر فراری در شهر اصفهان: یک پژوهش مورد - منفرد‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 111-129]
 • پیشرفت تحصیلی خودکارآمدی و رابطه آن با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 13-25]
 • پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه‌ هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در ‏ سال تحصیلی90-89‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 99-122]

ت

 • تأییداجتماعی رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در ‏بین زنان شهر کرج [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 145-164]
 • تیپ شخصیتی ‏C رابطه‌ ابعاد شخصیت هگزاکو با تیپ شخصیتی ‏C‏ ‏ در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاداسلامی واحدتبریز‎ ‎ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 13-26]
 • تحلیل عاملی ‏ تحلیل عاملی عوامل آسیب‌زای تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‏(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 41-60]
 • تربیت دینی تحلیل عاملی عوامل آسیب‌زای تربیت دینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ‏(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر)‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 41-60]
 • تعارض زناشویی بررسی رابطه تعارض زناشویی با نشانه‌های آسیب‌شناختی عاطفی و رفتاری کودک [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 27-35]
 • تقلید ‏ رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در ‏بین زنان شهر کرج [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 145-164]

ج

 • جراحی زیبایی رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در ‏بین زنان شهر کرج [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 145-164]
 • جنسیت رابطه جنسیت و برخی متغیر های جمعیت شناختی با احساس آنومی اجتماعی در بین ‏دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 55-67]
 • جنسیت مطالعه رابطه بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر ‏ دانشگاه پیام نور شهرمیاندوآب [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 69-93]

خ

 • خستگی ‏ ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 137-149]
 • خشم مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان ‏ در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین‌شهر [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 83-98]
 • خصومت‎.‎ مقایسه نوع و میزان پرخاشگری در میان نوجوانان ‏ در معرض نمایش فیلم های خشن نوجوانان مشکین‌شهر [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 83-98]
 • خود کار آمدی خودکارآمدی و رابطه آن با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 13-25]

د

 • دانشجویان پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس باورهای دینی در بین دانشجویان دختر ‏ ‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 27-40]
 • دانشجویان‏ رابطه جنسیت و برخی متغیر های جمعیت شناختی با احساس آنومی اجتماعی در بین ‏دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 55-67]
 • دانشجویان‏ مطالعه رابطه بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر ‏ دانشگاه پیام نور شهرمیاندوآب [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 69-93]
 • دختر.‏ پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس باورهای دینی در بین دانشجویان دختر ‏ ‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 27-40]
 • دختر فراری اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه ی سه دختر فراری در شهر اصفهان: یک پژوهش مورد - منفرد‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 111-129]

ر

 • رابطه ولی – فرزندی‏ تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس ‏ بر ارتباط مادران با دختران نوجوان [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 123-135]
 • رضایت زناشویی مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به ‏ سلامت عمومی آنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 27-37]
 • رضایت و انگیزه اجتماعی بررسی عوامل مؤثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و ‏کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی ‏(مطالعه موردی: سازمان‌های خدماتی شهر تبریز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 93-110]
 • رویکرد چند وجهی لازاروس تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس ‏ بر ارتباط مادران با دختران نوجوان [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 123-135]

ز

 • زنان بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • زنان خانه‌دار مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به ‏ سلامت عمومی آنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 27-37]
 • زنان شاغل مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به ‏ سلامت عمومی آنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 27-37]
 • زنان - کیفیت زندگی - ورزش همگانی و بهزیستی بدنی.‏ مقایسه کیفیت زندگی زنان شرکت کننده در ورزش‌های همگانی و زنان غیر فعال ‏در این زمینه (منطقه 3 تهران)‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 13-25]
 • زنان و مردان متأهل‏ بررسی ارتباط بین سبک های دلبستگی و میزان بی ثباتی ازدواج در زنان و ‏مردان متأهل [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 115-125]
 • زوجین تک شاغل مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به ‏ سلامت عمومی آنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 27-37]
 • زوجین هر دو شاغل مقایسه رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل با زوجین تک شاغل با توجه به ‏ سلامت عمومی آنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 27-37]

س

 • سبک دلبستگی اجتنابی بررسی رابطه سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج و مهارت حل تعارض در ‏دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 39-54]
 • سبک دلبستگی اضطرابی بررسی رابطه سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج و مهارت حل تعارض در ‏دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 39-54]
 • سبک دلبستگی ایمن بررسی رابطه سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج و مهارت حل تعارض در ‏دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 39-54]
 • سبک زندگی بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • سبک مقابله ای ‏ بررسی رابطه عوامل شخصیتی، سبکهای اسنادی و سبکهای مقابله ای با ‏سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 131-144]
 • سبکهای اسنادی بررسی رابطه عوامل شخصیتی، سبکهای اسنادی و سبکهای مقابله ای با ‏سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 131-144]
 • سطح تحصیلات ‏ بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ‏«بررسی موردی پیام نور مرکز رشت» ‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 37-55]
 • سلامت اجتماعی پیش بینی سلامت اجتماعی بر اساس باورهای دینی در بین دانشجویان دختر ‏ ‏ [دوره 3، شماره 7، 1389، صفحه 27-40]
 • سلامت روان خودکارآمدی و رابطه آن با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 13-25]
 • سن رابطه جنسیت و برخی متغیر های جمعیت شناختی با احساس آنومی اجتماعی در بین ‏دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 55-67]

ص

 • صمیمیت زناشویی بررسی تاثیر آموزش مفاهیم نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش ‏صمیمیت زناشویی زنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 105-114]

ع

 • عزت نفس رابطه‌ هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در ‏ سال تحصیلی90-89‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 99-122]
 • عملکرد سازمانی بررسی عوامل مؤثر اصول مدیریت سازمانی در ارتقاء عملکرد مدیران و ‏کارکنان به تفکیک زن و مرد در سازمان‌های خدماتی ‏(مطالعه موردی: سازمان‌های خدماتی شهر تبریز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 93-110]
 • عوامل اجتماعی و فرهنگی رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در ‏بین زنان شهر کرج [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 145-164]
 • عوامل شخصیتی بررسی رابطه عوامل شخصیتی، سبکهای اسنادی و سبکهای مقابله ای با ‏سلامت روانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 131-144]

ک

 • کمال‌گرایی رابطه‎‌‎ی کمال‎‌‎گرایی با باورها و انگیزه‌های ازدواج ‏ در دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 61-73]

م

 • مجرم زندانی مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت‌های هویت من در مجرمین زن ‏زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و افراد بهنجار ‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 13-34]
 • مدیریت بدن بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • مدگرایی بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • مشارکت بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ‏«بررسی موردی پیام نور مرکز رشت» ‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 37-55]
 • مشارکت اجتماعی مطالعه رابطه بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر ‏ دانشگاه پیام نور شهرمیاندوآب [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 69-93]
 • مشاوره گروهی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد چند وجهی لازاروس ‏ بر ارتباط مادران با دختران نوجوان [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 123-135]
 • مشکلات اقتصادی بررسی عوامل موثر برمشارکت اجتماعی و فرهنگی دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور ‏«بررسی موردی پیام نور مرکز رشت» ‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 37-55]
 • مصرف‌گرایی بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • معماری داخلی ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 137-149]
 • منزلت‌های هویت من مقایسه اختلالات شخصیت و منزلت‌های هویت من در مجرمین زن ‏زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز و افراد بهنجار ‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 13-34]
 • مهارت های زندگی رابطه مهارت‌های زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با بخشودگی زناشویی ‏در میان زنان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 75-91]

ن

 • نشانه‌های رفتاری بررسی رابطه تعارض زناشویی با نشانه‌های آسیب‌شناختی عاطفی و رفتاری کودک [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 27-35]
 • نشانه‌های عاطفی بررسی رابطه تعارض زناشویی با نشانه‌های آسیب‌شناختی عاطفی و رفتاری کودک [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 27-35]
 • نظام ارزش‌ها مطالعه رابطه بین نظام ارزش‌ها و میزان مشارکت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر ‏ دانشگاه پیام نور شهرمیاندوآب [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 69-93]
 • نظریه انتخاب بررسی تاثیر آموزش مفاهیم نظریه انتخاب به شیوه گروهی بر افزایش ‏صمیمیت زناشویی زنان [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 105-114]
 • نگرش بررسی نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن ‏(مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎‏‌آزاد اسلامی‎ ‎شیراز)‏ [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 35-59]
 • نگرش نسبت به ازدواج بررسی رابطه سبک های دلبستگی با نگرش نسبت به ازدواج و مهارت حل تعارض در ‏دانشجویان مجرد کارشناسی دانشگاه تهران [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 39-54]

و

 • ویژگی‌های شخصیتی رابطه مهارت‌های زندگی و ویژگی‌های شخصیتی با بخشودگی زناشویی ‏در میان زنان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 10، 1389، صفحه 75-91]
 • ویژگی‌های فیزیکی ارتباط ویژگی‌های فیزیکی در معماری داخلی آشپزخانه با میزان خستگی در بانوان ‏(نمونه مورد مطالعه: بانوان ساکن در مجتمع مسکونی آسمان تبریز)‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 137-149]
 • وضع‌تأهل رابطه جنسیت و برخی متغیر های جمعیت شناختی با احساس آنومی اجتماعی در بین ‏دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز [دوره 3، شماره 8، 1389، صفحه 55-67]

ه

 • هوش معنوی رابطه‌ هوش معنوی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در ‏ سال تحصیلی90-89‏ [دوره 3، شماره 9، 1389، صفحه 99-122]