نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش مهارت های زندگی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود بهداشت روانی،علایم جسمانی و ‏اضطراب معلولان جسمی بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 123-137]

ا

 • اختلالات رفتاری رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 29-49]
 • اختلالات روانی تحلیلی بر نقش ویژگیهای جمعیت شناختی والدین در بروز اختلالات ‏روانی کودکان [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 9-24]
 • اختلالات شخصیت بررسی مقایسه‌ا‌ی اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و ‏افراد عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 91-106]
 • اختلال روانی و ازدواج مجدد مادر بررسی رابطه سلامت عمومی و ازدواج مجدد مادران شاهد با اختلالات روانی دانشجویان شاهد ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 63-80]
 • اختلال نافرمانی مقابله ای ‏‎( ODD)‎ مقایسه میزان اختلال نافرمانی مقابله ای ‏‎(ODD)‎‏ فرزندان با توجه به ‏شیوه های فرزندپروری مادران ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 49-62]
 • اشتغال مادر ‏ بررسی مقایسه‌ای میزان سازگاری دختران مدارس ابتدایی تبریز دارای ‏مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 99-114]
 • اشتغال مادران/ رشد اجتماعی کودکان / مهدکودک رابطه بین اشتغال مادران و رشد اجتماعی فرزندان ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 67-86]
 • اضطراب تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش میزان اضطراب زنان نابارور‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 27-40]
 • اضطرابی مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی ‏مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر رشت [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 33-48]
 • افسردگی پس از زایمان مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و رابطه آن با ‏حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 9-32]
 • افسرده مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی ‏مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر رشت [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 33-48]
 • الگوی مصرف مواد بررسی الگوی مصرف مواد و ارتباط آن با کارکرد خانواده در مراجعین ‏مراکز ترک اعتیاد شهر تبریز [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 107-120]

ب

 • بانوان فرهنگی. ‏ تمایل زنان به پیشرفت سازمانی ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 81-98]
 • بذل مهریه بحثی پیرامون بذل مهریه ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 9-26]
 • بلوغ عاطفی مادران رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 29-49]
 • بهداشت روانی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود بهداشت روانی،علایم جسمانی و ‏اضطراب معلولان جسمی بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 123-137]

پ

 • پرخاشگری رابطة بین پرخاشگری و رضایت زناشویی در کارمندان متأهل ‏بانکهای دولتی شهر ارومیه [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 41-66]
 • پرداخت منصفانه بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 151-178]
 • پرسشنامه اختلال شخصیت میلون بررسی مقایسه‌ا‌ی اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و ‏افراد عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 91-106]
 • پیشرفت سازمانی تمایل زنان به پیشرفت سازمانی ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 81-98]

ت

 • تبعیض جنسی عوامل اجتماعی مؤثّر بر هویّت جنسیّتی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد ‏اسلامی واحد تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 75-90]
 • تیپ شخصیتی ‏A مقایسه ویژگیهای تیپ شخصیتی ‏‎ A‎و ‏B‏ و هیجان‌خواهی زنان و ‏مردان متخلف رانندگی در شهر تبریز ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 97-108]
 • تصورات قالبی اجتمایی تمایل زنان به پیشرفت سازمانی ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 81-98]
 • تعارضات زناشویی مقایسه تعارضات زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش ‏فعالی با مادران دارای کودک عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 43-59]
 • تنظیم خانواده بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش مردان نسبت به ‏مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 115-158]

ج

 • جراحی زیبایی بررسی مقایسه‌ا‌ی اختلالات شخصیت در میان طالبان جراحی زیبایی و ‏افراد عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 91-106]
 • جنسیت مقایسه رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان ‏غیرورزشکار: مطالعه نقش جنسیت [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 87-96]
 • جنسیت مقایسه ویژگیهای تیپ شخصیتی ‏‎ A‎و ‏B‏ و هیجان‌خواهی زنان و ‏مردان متخلف رانندگی در شهر تبریز ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 97-108]
 • جنسیت بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 151-178]
 • جهت گیری پیشرفت ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • جهت گیری تساوی طلبانه ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • جهت گیری دموکراتیک.‏ ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • جهت گیری عام گرایانه ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • جهت گیری علمی ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]
 • جهت گیری مدنی ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]

ح

 • حمایت اجتماعی مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و رابطه آن با ‏حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 9-32]
 • حمایت اجتماعی والدین بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و سبک های فرزندپروری با هویت و ‏سلامت روانی فرزندان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 9-26]

خ

 • خانواده بررسی تاثیر فرزند سالاری بر روابط خانوادگی و ‏ خویشاوندی در شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 131-153]
 • خانواده درمانی کوتاه مدّت ستیر تأثیر خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر صمیمیّت زوج ها [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 109-129]
 • خشونت خانگی عوامل مرتبط با شدت خشونت خانگی علیه زنان مراجعه کننده به پزشکی ‏قانونی تبریز‎ ‎‏(تحلیلی بر نقش عوامل بیماری شناختی و جمعیت شناختی)‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 67-84]

د

 • دانش آموزان ابتدایی رابطه بین بلوغ عاطفی مادران با اختلالات رفتاری فرزندانشان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 29-49]
 • دانشجو مقایسه رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان ‏غیرورزشکار: مطالعه نقش جنسیت [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 87-96]
 • دبیران زن بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 151-178]
 • دختران بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ‏ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 25-42]
 • درمان شناختی-رفتاری تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش میزان اضطراب زنان نابارور‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 27-40]
 • دینداری ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]

ر

 • رانندگی مقایسه ویژگیهای تیپ شخصیتی ‏‎ A‎و ‏B‏ و هیجان‌خواهی زنان و ‏مردان متخلف رانندگی در شهر تبریز ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 97-108]
 • رجوع بحثی پیرامون بذل مهریه ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 9-26]
 • رضایت از زندگی مقایسه رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان ‏غیرورزشکار: مطالعه نقش جنسیت [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 87-96]
 • رضایت زناشویی رابطة بین پرخاشگری و رضایت زناشویی در کارمندان متأهل ‏بانکهای دولتی شهر ارومیه [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 41-66]
 • رضایت زناشویی بررسی رابطه ی سبک دلبستگی و شادکامی با رضایت زناشویی متأهلین ‏شاغل در بیمارستان خاتم الأنبیاء شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 121-149]
 • روابط خویشاوندی بررسی تاثیر فرزند سالاری بر روابط خانوادگی و ‏ خویشاوندی در شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 131-153]

ز

 • زنان باردار ‏ رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان در زنان باردار شهر تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 61-74]
 • زوج ها تأثیر خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر صمیمیّت زوج ها [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 109-129]

س

 • سازگاری دختران مدارس ابتدایی تبریز بررسی مقایسه‌ای میزان سازگاری دختران مدارس ابتدایی تبریز دارای ‏مادران شاغل و غیرشاغل [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 99-114]
 • سازگاری زناشویی مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و رابطه آن با ‏حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 9-32]
 • سبک‌های دلبستگی بررسی رابطه ی سبک دلبستگی و شادکامی با رضایت زناشویی متأهلین ‏شاغل در بیمارستان خاتم الأنبیاء شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 121-149]
 • سبک های فرزندپروری بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و سبک های فرزندپروری با هویت و ‏سلامت روانی فرزندان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 9-26]
 • سلامت روان رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان در زنان باردار شهر تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 61-74]
 • سلامت روانی بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و سبک های فرزندپروری با هویت و ‏سلامت روانی فرزندان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 9-26]
 • سلامت عمومی مادر بررسی رابطه سلامت عمومی و ازدواج مجدد مادران شاهد با اختلالات روانی دانشجویان شاهد ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 63-80]

ش

 • شادکامی بررسی رابطه ی سبک دلبستگی و شادکامی با رضایت زناشویی متأهلین ‏شاغل در بیمارستان خاتم الأنبیاء شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 121-149]
 • شیوه های فرزندپروری مقایسه میزان اختلال نافرمانی مقابله ای ‏‎(ODD)‎‏ فرزندان با توجه به ‏شیوه های فرزندپروری مادران ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 49-62]

ص

 • صمیمیّت تأثیر خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر صمیمیّت زوج ها [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 109-129]

ط

 • طلاق خلع بحثی پیرامون بذل مهریه ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 9-26]

ع

 • عادی.‏ مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی ‏مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر رشت [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 33-48]
 • عزت‌نفس مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی ‏مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر رشت [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 33-48]
 • عوامل بیماری شناختی ‏ عوامل مرتبط با شدت خشونت خانگی علیه زنان مراجعه کننده به پزشکی ‏قانونی تبریز‎ ‎‏(تحلیلی بر نقش عوامل بیماری شناختی و جمعیت شناختی)‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 67-84]
 • عوامل جمعیت شناختی عوامل مرتبط با شدت خشونت خانگی علیه زنان مراجعه کننده به پزشکی ‏قانونی تبریز‎ ‎‏(تحلیلی بر نقش عوامل بیماری شناختی و جمعیت شناختی)‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 67-84]

ف

 • فدیه بحثی پیرامون بذل مهریه ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 9-26]
 • فرزند سالاری بررسی تاثیر فرزند سالاری بر روابط خانوادگی و ‏ خویشاوندی در شهر شیراز [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 131-153]

ک

 • کارکرد خانواده بررسی الگوی مصرف مواد و ارتباط آن با کارکرد خانواده در مراجعین ‏مراکز ترک اعتیاد شهر تبریز [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 107-120]
 • کارمندان متأهل بانکهای دولتی رابطة بین پرخاشگری و رضایت زناشویی در کارمندان متأهل ‏بانکهای دولتی شهر ارومیه [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 41-66]
 • کیفیت زندگی کاری بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 151-178]
 • کمال‌گرایی مقایسه کمال‌گرایی و عزت نفس زنان افسرده، اضطرابی و عادی ‏مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر رشت [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 33-48]

م

 • مادران مقایسه تعارضات زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش ‏فعالی با مادران دارای کودک عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 43-59]
 • مبارات بحثی پیرامون بذل مهریه ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 9-26]
 • مشارکت بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش مردان نسبت به ‏مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 115-158]
 • معلول جسمی‎.‎ تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر بهبود بهداشت روانی،علایم جسمانی و ‏اضطراب معلولان جسمی بهزیستی شهرستان تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 123-137]
 • مواد مخدر‏‏-‏ بررسی الگوی مصرف مواد و ارتباط آن با کارکرد خانواده در مراجعین ‏مراکز ترک اعتیاد شهر تبریز [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 107-120]

ن

 • ناباروری تاثیر درمان شناختی- رفتاری در کاهش میزان اضطراب زنان نابارور‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 27-40]
 • نقص توجه/ بیش فعالی مقایسه تعارضات زناشویی مادران دارای کودک مبتلا به نقص توجه/ بیش ‏فعالی با مادران دارای کودک عادی ‏ [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 43-59]
 • نگرش مردان بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش مردان نسبت به ‏مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 115-158]
 • نوگرایی ‏بررسی رابطه نوگرایی و دینداری ‏(مطالعه در بین دختران جوان منتخب از مناطق 1و 6 و 19 شهر تهران)‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 159-189]

و

 • وابستگی اجتماعی بررسی کیفیت زندگی کاری دبیران زن دبیرستان‌های شهر تبریز در ‏سال تحصیلی 91- 1390‏‏ [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 151-178]
 • والدین و دانش آموزان تحلیلی بر نقش ویژگیهای جمعیت شناختی والدین در بروز اختلالات ‏روانی کودکان [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 9-24]
 • ورزشکار مقایسه رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار با دانشجویان ‏غیرورزشکار: مطالعه نقش جنسیت [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 87-96]
 • ورزشکار . ‏ بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ‏ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 25-42]
 • ویژگیهای جمعیت شناختی تحلیلی بر نقش ویژگیهای جمعیت شناختی والدین در بروز اختلالات ‏روانی کودکان [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 9-24]
 • ویژگی های شخصیتی بررسی رابطه سلامت عمومی و ازدواج مجدد مادران شاهد با اختلالات روانی دانشجویان شاهد ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 63-80]
 • ویژگیهای شخصیتی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با سلامت روان در زنان باردار شهر تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 61-74]
 • وسایل پیشگیری بررسی رابطه عوامل اجتماعی و فرهنگی با نگرش مردان نسبت به ‏مشارکت در برنامه های تنظیم خانواده [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 115-158]

ه

 • هیجان خواهی مقایسه ویژگیهای تیپ شخصیتی ‏‎ A‎و ‏B‏ و هیجان‌خواهی زنان و ‏مردان متخلف رانندگی در شهر تبریز ‏ [دوره 2، شماره 5، 1388، صفحه 97-108]
 • هرم قدرت در خانواده عوامل اجتماعی مؤثّر بر هویّت جنسیّتی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد ‏اسلامی واحد تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 75-90]
 • همنوایی تمایل زنان به پیشرفت سازمانی ‏ [دوره 2، شماره 4، 1388، صفحه 81-98]
 • هویت بررسی رابطه حمایت اجتماعی والدین و سبک های فرزندپروری با هویت و ‏سلامت روانی فرزندان [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 9-26]
 • هویّت عوامل اجتماعی مؤثّر بر هویّت جنسیّتی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد ‏اسلامی واحد تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 75-90]
 • هویّت جنسیّتی ‏ عوامل اجتماعی مؤثّر بر هویّت جنسیّتی دختران دانشجوی دانشگاه آزاد ‏اسلامی واحد تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 75-90]
 • هوش هیجانی بررسی مقایسه ای هوش هیجانی دانشجویان دختر ورزشکار وغیر ‏ورزشکار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز [دوره 2، شماره 3، 1388، صفحه 25-42]
 • هوش هیجانی و‎ ‎خادمیت مدیر .‏ بررسی وضعیت هوش هیجانی و خادمیت مدیران مدارس متوسطه ‏شهرستان تبریز [دوره 2، شماره 6، 1388، صفحه 51-65]