اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

زهرا پیشگاهی فرد

جغرافیای سیاسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

jws@iaut.ac.ir
z.sardut.ac.ir
04131966103

سردبیر

نازی عبداله پور

الهیات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

jws@iaut.ac.ir
nazi_sa2003yahoo.com
04131966083

مدیر داخلی

محمود علمی

آسیب شناسی اجتماعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

jws@iaut.ac.ir
drmahmoodelmigmail.com
.

اعضای هیات تحریریه

محمد تقی علوی

الهیات استاد دانشگاه تبریز

jws@iaut.ac.ir
alavitabrizu.ac.ir
04131966103

محمود عرفانی

حقوق استاد دانشگاه تهران

jws@iaut.ac.ir
drmahmooderfaniyahoo.com
04131966103

زینب خانجانی

روانشناسی استاد دانشگاه تبریز

jws@iaut.ac.ir
zeynabkhanjaniyahoo.com
04131966103

محمود نوالی

فلسفه استاد دانشگاه تبریز

jws@iaut.ac.ir
dr-mhmodnavaliyahoo.com

زهرا پیشگاهی فرد

جغرافیای سیاسی دانشیار دانشگاه تهران

jws@iaut.ac.ir
z.sardut.ac.ir
04131966103

h-index: 2  

نازی عبداله پور

الهیات استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

jws@iaut.ac.ir
nazi_sa2003yahoo.com
04131966103

محمود علمی

آسیب شناسی اجتماعی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

jws@iaut.ac.ir
drmahmoodelmigmail.com
04131966103

حسن موثقی

حقوق دانشیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

movassaghiiaut.ac.ir

کارشناس نشریه

ناصر زارع

ارشدتحقیقات آموزشی کارشناس پژوهش

jws@iaut.ac.ir
mag.stwoiaut.ac.ir
04131966086

ویراستار انگلیسی

سعیده آهنگری

زبان انگلیسی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

saeideh.ahangarigmail.com
09143115103

ویراستار ادبی نشریه

علی دهقان

ادبیات فارسی دانشیار، گروه ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تبریز، تبریز، ایران

aaadehghangmail.com
.

مشاور علمی

نرمینه معینیان

استادیار گروه علوم اجتماعی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

m_narminehyahoo.com