دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، زمستان 1397، صفحه 1-195 
1. بررسی تحلیلی حجاب ازدیدگاه ادیان سامی (اسلام،یهود و مسیحیت)

صفحه 69-97

الهام کاظم پور ساریدرق؛ جهانگیر یاری؛ خدیجه سفیری؛ مینا معروف پور؛ آرزو قلی پور؛ غلامحسین جوانمرد؛ زینب گل محمدزاده؛ نازی عبدالله پور


4. ارائه الگوی تعارض هویتی زنان

صفحه 43-67

مینا معروف پور؛ خدیجه سفیری؛ افسانه توسلی؛ ساسان ودیعه