دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-182 
3. اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل

صفحه 49-64

زهرا تقی یار؛ فرشاد پهلوان زاده؛ سید عبدالوهاب سماوی