دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، تابستان 1400 

علمی پژوهشی

1. بررسی حکم تنبیه بدنی زوجه در صورت خوف نشوز وی

10.30495/jwsf.2020.1909385.1499

صالحه خدادادی؛ سمیه اصغرزاده؛ نفیسه مرادی؛ آزاده نیاز