دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 1-180 (-----) 
6. بررسی تطبیقی رابطه بین مشارکت سیاسی و بیگانگی اجتماعی در بین زنان و مردان تبریز

صفحه 121-132

حمزه صادقیان؛ امیرمسعود امیرمظاهری؛ محمود علمی؛ فیروز راد