دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، زمستان 1392، صفحه 1-162 (سال ششم-نسخه شماره22-زمستان 1392)