طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه روانشناسی ، دانشگاه اردکان ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی ، اردکان ، یزد ،ایران . : jamaati@ardakan.ac.ir

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، گروه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران

3 کارشناس ، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و علوم اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، یزد، ایران

4 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، لرستان، ایران

چکیده

یکی از نیازهای اساسی هر فرد و جنبه مهم زندگی مشترک بین زوجین، نیاز جنسی و کیفیت ارضای آن است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه‌‌ای و رابطه بین طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور در شهر یزد است. این مطالعه از نوع علی- مقایسه‌ای و همبستگی است که 2۷۳ نفر از زنان بارور و نابارور مراجعه‌کننده به بیمارستان مادر شهر یزد به پرسشنامه-های طرحواره جنسی و رضایت جنسی زنان به صورت داوطلبانه پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آزمون t برای گروه‌های مستقل، آزمون همبستگی پیرسون، و رگرسیون همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین طرحواره جنسی زنان بارور و نابارور تفاوت معناداری وجود ندارد (۶۷/۰ =p). میانگین نمرات رضایت جنسی در زنان بارور (۱۰/۵۷) و زنان نا‌بارور (۵۸/۵۳) باهم تفاوت معنادار دارند (۰۵/۰=p). هم‌چنین بین مولفه‌های طرحواره جنسی (پرشور- عاشقانه و صریح- باز) با رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور رابطه معنادار بود (۰۰۱/۰=p). نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که طرحواره پرشور- عاشقانه و صریح- باز قادر به پیش‌بینی رضایت جنسی زنان است. بر اساس پژوهش حاضر می‌توان گفت زنانی که طرحواره‌های جنسی مثبت دارند از روابط زناشویی خود به دلیل صمیمیت، صراحت و راحت بودن، رضایت بیشتری کسب می-کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sexual schemas and sexual satisfaction in fertile and infertile women

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Jamaati Ardakani 1
  • Roya Barzegari 2
  • Najmeh Nasirpour 3
  • Majid Soleymani 4
1 Instructor, Department of psychology, Ardakan university, Ardakan, Yazd, Iran
2 Master of Clinical Psychology, Department of Educational Sciences, Psychology and Counseling, Yazd branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Bachelor of General Psychology, Department of Psychology, Ardakan University, Ardakan, Yazd, Iran
4 PhD Student, Department of Psychology, Lorestan University, Khorramabad, Lorestan, Iran
چکیده [English]

One of the basic needs of every person and an important aspect of cohabitation between couples is sexual need and the quality of its satisfaction. The purpose of this study was to investigate the comparison and relationship between sexual schema and sexual satisfaction in fertile and infertile women in Yazd city. This study is a causal-comparative and correlational study in which 273 fertile and infertile women who referred to the mother hospital in Yazd city. They voluntarily responded to women's schema and sexual satisfaction questionnaires. Collected data were analyzed with the SPSS software. Levene’s test was used for testing equality/homogeneity of variance. Independent t test and Pearson product moment correlation coefficient were used for assessing the significance of the research hypotheses at a p value of lower than.The results showed no significant difference between fertile and infertile women in terms of sexual schemas. However, there was a significant difference between the mean score of sexual satisfaction in fertile women and the mean score of sexual satisfaction in infertile women. There was also a significant relationship between the components of sexual schemas (passionate/romantic and honest/comfortable) on the one hand and sexual satisfaction on the other in fertile and infertile women. The results of simultaneous regression analysis showed that Passionate – Romantic and Open - Direct schema can predict the sexual satisfaction of women. According to the present study, women wich have positive sexual schemas are more satisfied with their marital relationships due to their intimacy, openness and comfort.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Schema
  • Sexual Satisfaction
  • fertile women
  • infertile women