بررسی مقایسه‌ای‌ اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی ، واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران ( نویسنده مسئول) aghadasi@iaut.ac.ir

10.30495/jwsf.2020.673132

چکیده

< p>هدف از پژوهش حاضر، مقایسه‌ اثربخشی واقعیت درمانی و درمان وجودی بر بهزیستی روانشناختی زنان مبتلا به سرطان سینه بود. روش پژوهش، به روش نیمه آزمایشی همراه با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل و گمارش تصادفی انجام گرفت. جامعه آماری مطالعه، شامل زنان مبتلا به سرطان سینه شهرستان خوی در نه ماهه اول سال 1397 بود. افراد نمونه در مرحله نخست به صورت نمونه‌گیری هدفمند از بیمارستان شهید مدنی خوی که تحت عمل و شیمی درمانی قرار گرفته‌ بودند، انتخاب شدند و پس از تکمیل مقیاس‌ بهزیستی روانشناختی به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (12نفر) و آزمایش (12 نفر) گمارده شدند. داده‌های حاصل با آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری بین دو روش درمان (واقعیت درمانی و درمان وجودی) در پس‌آزمون ابعادی از قبیل استقلال، پذیرش خود، تسلط محیطی، رابطه‌ی مثبت با دیگران، بعد داشتن هدف در زندگی و رشد شخصی (05/0 P > ) وجود ندارد. بنابراین، نتیجه گرفته می‌شود، هر دو روش واقعیت درمانی و درمان وجودی برای افزایش بهزیستی روانشناختی تاثیر یکسانی داشته و می‌توانند مکمل هم مورد استفاده قرار گیرند.
Abstract
The purpose of this study was to compare the effectiveness of reality therapy and existential therapy on the psychological well-being of women with breast cancer. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group and random assignment. The statistical population of the study included women with breast cancer in Khoy city in the first nine months 2018. The subjects were selected by purposeful sampling from the Khoy Shahid Madani Hospital undergoing surgery and chemotherapy. After completing the psychological well-being scale with random assignment in control (n = 12) and experimental (n = 12) groups. They were assigned. The data were analyzed by analysis of covariance. The results showed that there was no significant difference between the two treatment modalities (reality therapy and existential therapy) in post-test dimensions such as Independence, self acceptance, environmental mastery, positive relationship with others, goal pursuit in life, and personal growth (P> 0.05). Thus, it is concluded that both reality therapy and existential therapy have the same effect on enhancing psychological well-being and can be used as a complement.
Key words: Reality therapy, Existential therapy, Psychological well-being, Breast Cancer, Women.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the effectiveness of reality therapy and existential therapy on the psychological well-being of women with breast cancer

نویسندگان [English]

  • somayeh Afsharpour 1
  • Ali Aqdasi 2
1 Master, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 * Assistant Professor, Department of Counseling, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran (Corresponding Author)
چکیده [English]

< p >Abstract
The purpose of this study was to compare the effectiveness of reality therapy and existential therapy on the psychological well-being of women with breast cancer. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test with control group and random assignment. The statistical population of the study included women with breast cancer in Khoy city in the first nine months 2018. The subjects were selected by purposeful sampling from the Khoy Shahid Madani Hospital undergoing surgery and chemotherapy. After completing the psychological well-being scale with random assignment in control (n = 12) and experimental (n = 12) groups. They were assigned. The data were analyzed by analysis of covariance. The results showed that there was no significant difference between the two treatment modalities (reality therapy and existential therapy) in post-test dimensions such as Independence, self acceptance, environmental mastery, positive relationship with others, goal pursuit in life, and personal growth (P> 0.05). Thus, it is concluded that both reality therapy and existential therapy have the same effect on enhancing psychological well-being and can be used as a complement.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Reality therapy
  • Existential therapy
  • psychological well-being
  • breast cancer
  • Women
References
American Cancer Society. (2015). Cancer Facts & Figures 2015. Atlanta: American Cancer Society.‏
Bahmani, B., Najjar, M. M., Sayyah, M., Shafi-Abadi, A., Kashani, H. H. (2016). The effectiveness of cognitive-existential group therapy on increasing hope and decreasing depression in women-treated with haemodialysis. Global journal of health science. 8 (6), 219-225.
Corry, G. (1937). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. (Translated by Yahya Seyed Mohammadi, 2009 ). Tehran: Arasbaran Publications. (persian).
Deurzen, E. V. (2002). Existential counselling and psychotherapy in practice. Londen: Sage Publications.
Ebadi, P., Bahari, F., Mirzaei, H. (2013). The effectiveness of reality therapy on the hope of breast cancer patients. ijbd. 6 (2) :26-34 (persian).
Elahi Nejad, S., Makvand-Hosseini, S., Sabahi, P. (2019). Effect of Neurofeedback Therapy versus Group Reality Therapy on Anxiety and Depression Symptoms among Women with Breast Cancer: A Clinical Trial Study. ijbd. 11 (4) :39-52 (persian).
Esmaeili Ghazi Valuei F, Ghomi M, Jamali A, Shafiee Z. (2017). Effectiveness of Existential Group Psychotherapy on Psychological Well-Being and Distress Tolerance of Physical-Motor Disabled. Socialworkmag. 6 (2) :24-34 (persian).
Fernando, D. (2007). Existential theory and solution-focused strategies: Integration and application. Journal of Mental Health Counseling. 29 (3), 226-241.‏
Ganjuri, M., Arefi, M. (2016). The Effectiveness of Reality Therapy on Resiliency of Deaf Students in Isfahan. Second National Conference on Psychology and Educational Sciences. Shiraz: Kharazmi Institute of Science and Technology. (persian).
GHamari Kivi, H., Hoseyni Kiasari, Seyede Tayebe. (2014). The effectiveness of cognitive-existential group therapy on hopelessness in patients with multiple sclerosis. Daneshvar Medicine. 21 (112) :83-92 (persian).
Jacobsen, B. (2007). Authenticity and Our Basic Existential Dilemmas. Existential Analysis. Journal of the Society for Existential Analysis. 18 (2), 288-296.
Jahromi, M. K., & Mosallanejad, L. (2014). The impact of reality therapy on metacognition, stress and hope in addicts. Global journal of health science. 6 (6), 281-287.
Khanjani, M., Shahidi, S., Fathabadi, J., Mazaheri, M., Shokri, O. (2014). Factor structure and psychometric properties of the Ryff’s scale of Psychological well-being, short form (18-item) among male and female students. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology. 9 (32): 27-36 (persian).
Khodadadi Sangdeh, J., Ghomi, M. (2018). The Effectiveness of Existential Group Psychotherapy on Increasing Psychological Well-Being Mothers of Children with Cancer. Journal of Psychological Studies. 13(4): 125-140. doi: 10.22051/psy.2017.9785.1145 (persian).
Kunkel, E. J., Chen, E. I., Okunlola, T. B. (2002). Psychosocial concerns of women with breast cancer. Primary Care Update for ob/gyns. 9(4), 129-134.‏
Law, F. M., Guo, G. J. (2015). The impact of reality therapy on self-efficacy for substance-involved female offenders in Taiwan. International journal of offender therapy and comparative criminology. 59 (6), 631-653.‏
Loyd, B. D. (2005). The Effects of Reality Therapy/Choice Theory Principles on High School Students'''' Perception of Needs Satisfaction And Behavioral Change. International Journal of Reality Therapy. 25 (1), 5-9.
Mardanian Dehkordi, L., Kahangi, L. S., Babashahi, M. (2018). Evaluation of Fatigue and Its Related Factors in Cancer Patients Undergoing Chemotherapy. JHC. 20 (2) :156-164 (persian).
Mohamad karimi, M., SHariatnia, K. (2017). effectiveness of spiritual therapy on the life quality of the women with breast cancer in Tehran. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 15 (2) :107-118 (persian).
Navabinejad, SH. (2014). Theories of group counseling and psychotherapy. Tehran: SAMT Publications. (persian).
Nazari, A.M., Zarghami, S. (2009). Existential psychotherapy (individual and group therapy). Tehran: Pazineh Publications. (persian).
Odde, D. (2011). Motivation and Existence: Motivation in Kierkegaard and Heidegger. Journal of the Society for Existential Analysis. 22 (1), 56-69.
Poorakbaran, E., Mohammadi GhareGhozlou, R., Mosavi, S. (2018). Evaluate the effectiveness of therapy on cognitive emotion regulation spirituality in women with breast cancer. medical journal of mashhad university of medical sciences. 61(4): 1122-1136. doi: 10.22038/mjms.2018.12223 (persian).
Prezman, S., Murphy, R.M. (2016). Effects of teaching control theory and reality therapy as an approach to reducing disruptive behaviors in middle school physical education. International Journal of Reality Therapy. 57 (1), 149-150.
Prochaska, J., Norcross, J.C. (1957). Theories of Psychotherapy. (Translated by Yahya Seyed Mohammadi, 2011). Tehran: Roshd Publications.. (persian).
Ranjbar Noushari, F., Mohadesi, H., Asadi Majareh, S., Hashemi, S. (2013). psychological correlates of cancer: worry, life style, self-eficasy. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 11 (9): 698-705. (persian).
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and social psychology. 57(6), 1069-1081.
Ryff, C. D., Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of personality and social psychology. 69(4), 719-727.
Ryff, C. D., Singer, B. (1998). The contours of positive human health. Psychological inquiry. 9 (1), 1-28.‏
Sefidi, F., Farzad, V. (2012). Validated measure of Ryff psychological well-being among students of Qazvin University of Medical Sciences (2009). J Qazvin Univ Med Sci. 16 (1) :65-71 (persian).
SeyedTabaee, R., Rahmatinejad, P., Mohammadi, D., Etemad, A. (2017). The role of coping strategies and cognitive emotion regulation in well-being of patients with cancer. J Qazvin Univ Med Sci. 21 (2) :49-41 (persian).
Shoa Kazemi, M., Momeni Javid, M. (2009). relationship between quality of life & hope in Breast cancer patients after surgery. ijbd. 2 (3 and 4) :20-27 (persian).
Tarkhan, M. (2013). Relationship Between stress coping style and self- Assertive with perceived stress in the women at risk for breast cancer. Quarterly journal of health psychology. 2(6): 33-47 (persian).
World Health Organization. (2001). The World Health Report 2001: Mental health: new understanding, new hope. World Health Organization. ‏