بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان خوی وعوامل مؤثر برآن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

هدف کلی ازانجام این تحقیق بررسی میزان افسردگی زنان شهرستان خوی و عوامل مؤثر بر آن بوده است. این بررسی از نوع زمینه یابی (Survey) می باشد. جامعه آماری در این تحقیق زنان شهرستان خوی در محدوده سنی 20تا 60 سال بوده، نمونه گیری به روش خوشه ای تصادفی انجام گرفته است. جمعیت آماری برای این مطالعه از طریق فرمول کوکران و جمعیت زنان شهرستان خوی در این گروه سنی، به تعداد 383 نفر برآورد گردید.  برای تحلیل آماری سؤالات تحقیق از تحلیل واریانس یک راهه و آزمون مقایسه میانگین ها T-TEST دو گروه مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ابزارتحقیق شامل تست افسردگی بک به فرم 13 سؤالی بود.  یافته ها نشان داد بین زنان متأهل و غیرمتأهل، زنان شاغل و غیرشاغل، بین زنان در سطوح مختلف سنی و در مقاطع تحصیلی متفاوت از نظر میزان افسردگی تفاوت معناداری وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

‏ ‏A Survey on the Amount of Depression in Females from Khoy City ‎and the Factors affecting it ‎

چکیده [English]

The general purpose of this study is to survey the rate of depression among Khoy city females and its effective factors. This study is of survey type. The statistical population in this research was all the females of Khoy within the age range of 20-60. The method of sampling was random cluster sampling. The number of statistical sample was 383 females, and this was calculated by Cochran Formula. Statistical analysis was done by Rank (ordinal) test, one way variance analysis, T-test, by using SPSS software. The means of research was “Beck Depression Inventory test “which has 13 Items. Results show that there was not a meaningful difference between married an unmarried women, working and non-working ‚ in various ages and woman with different educational level.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Depression
  • The women
  • Khoy city
-   اتکینسون، ریتال؛ ریچارد. س؛ هیلگارد، ارنست (1387)، زمینه روانشناسی (جلد دوم). ترجمه محمدتقی براهنی و همکاران. تهران: انتشارات رشد.
-   آزاد، حسین (1378)، آسیب شناسی روانی(1). تهران: انتشارات بعثت.
-   امانی، فیروز، سهرابی، بهرام؛ صادقیه، سعید، مشعوفی، مهرناز. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، اردبیل.
-   انجمن روانپزشکی آمریکا(1379)، متن تجدید نظر شده مجموعه راهنمای تشخیصی و آماری (DSM –IV-TR) ترجمه نائینیان، محمدرضا، تهران: انتشارات دانشگاه شاهد.
-   بخشی، حمید، اسدپور، محمد؛ خدادادی زاده، علی(1386)، ارتباط رضایت از روابط زناشویی با افسردگی زوجین، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال یازدهم، شماره2.
-   بکر و همکاران(1372). آموزش مهارتهای اجتماعی، درمان برای افسردگی. ترجمه سعید نو نشاط و نادرکیامرز. تهران: نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-   بنائیان، شایسته، پروین، ندا، کاظمیان، افسانه (1385)، بررسی ارتباط سلامت روان و رضایت  زناشویی زنان متاهل، مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان، بهار و تابستان 1385، شمارۀ 14 ص 52.
-   بهرامی، هادی (1385)، بررسی مسایل و مشکلات روانی و اجتماعی دانشجویان کشور. مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، تهران، نشر دانشگاه علم و صنعت ایران.
-   حسینی، فریده السادات؛ حسین چاری، مسعود(1385)، بررسی و مقایسه برخی از شاخصهای بهداشت روانی در میان دانشجویان متاهل و مجرد دانشگاه شیراز. مجموعه مقالات سومین سیمنار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، نشر دانشگاه علم و صنعت.
-   دادستان، پریرخ (1380)، روانشناسی مرضی تحولی جلد اول. تهران: انتشارات سمت.
-   درویزه، زهرا؛ کهکی، فاطمه (1387)، رابطه سازگاری زناشویی و به زیستی روانی. مجله مطالعات زنان، شماره1، 1387.
-   روزنهان، دیویدال، سلیگمن، مارتین، ای، پی (1379)، روان شناسی نابهنجاری، آسیب شناسی روانی (جلد دوم)، ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ارسباران.
-   زاده باقری، قادر؛ براتی، مهین؛ ملکزاده، جانمحمد (1385)، بررسی برخی عوامل مرتبط با افسردگی در دانشجویان دانشگاههای یاسوج- مجموعه مقالات سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان تهران: نشر دانشگاه علم و صنعت ایران.
-   ساراسون، ایرون، جی؛ ساراسون، باربارا. آر. (1371)، روانشناسی مرضی (جلد اول). ترجمه بهمن نجاریان و همکاران. تهران. انتشارات رشد.
-   شریف، فرخنده، جولایی، حسن، کویور، محمد رحیم، رجایی فرد، عبدالرضا، (1383)، بررسی وضعیت سلامت روانی خانواده های مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر شیراز، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه یاسوج شمارۀ 350، پاییز 1383، ص75.
-   ضیایی، وحید؛ معین الغربایی، مهدیه؛ فقیه، ابوالحسن؛ جمالی، محسن؛ نظیری، قاسم(1380)، بررسی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سالهای 1373 لغایت 1378 در بدو ورود. مجله طب و تزکیه، شماره 43، صفحه 25-33.
-   فروتنی، محمدرضا (1384)، بررسی افسردگی در دانشجویان مراکز آموزش عالی. فصلنامه پرستاری ایران، شماره 41و 42.
-   عامری، (1371)، بررسی شیوع افسردگی و علل آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. پایاننامه جهت اخذ درجه دکترای پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 71-63.
-   کاپلان، هارولد؛ سادوک، بنیامین. (1381)، خلاصه روانپزشکی (جلد دوم)، ترجمه نصرت الله پور افکاری. تهران: انتشارات شهر آب.
-   گلمن، دانیل (1380)، هوش هیجانی، ترجمه نسرین پارسا. تهران: انتشارات رشد.
-   گیلدر، مایکل، گاث، دنیس؛ مه یو، ریچارد. (1368)، روانپزشکی آکسفورد (جلد اول). ترجمه نصرت الله پورافکاری، تبریز: انتشارات نیما.
-   گیلدر؛ مایکل، گاث، دنیس؛ مه یو، ریچارد؛ گودن، فیلیپ (1376)، درسنامه روانپزشکی آکسفورد (جلد اول) ترجمه نصرت الله پورافکاری. تبریز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
-   لطف آبادی، حسین (1378)، روانشناسی رشد (2). تهران: انتشارات سمت.
-   محققی، حسین (1377)، بررسی میزان افسردگی و برخی عوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان دوره متوسط استان همدان. گزارش تحقیق، شورای تحقیقات سازمان آموزش و پرورش استان همدان.
-   مرادی، ناصر (1376)، مطالعه خود پنداره، عزت نفس، اضطراب و افسردگی در نوجوانان هوشبهر بالا و متوسط شهر تهران و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی، پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تبریز.
-   مصلی نژاد، لیلی، امینی، میترا (1385)، بررسی ارتباط بین تحصیل و سلامت روانی در دو گروه دانشجویان سال اول و آخر دانشکده علوم پزشکی جهرم، فصلنامه اصول بهداشت روانی، سال هشتم، بهار و تابستان 1383. شمارۀ 21 و 22، ص76-71.
-   مهریار، امیرهوشنگ (1372)، افسردگی، برداشتها و درمان شناختی، تهران: انتشارات رشد.
-   نریمانی، محمد، حاجلو، نادر (1386)، بررسی رابطه فعالیتهای اقتصادی اجتماعی جانبازان با کاهش مشکلات روان شناسی آنان در استان اردبیل ، پایگاه اطلاع رسانی فرهنگ ایثار و شهادت ، http//:www.navideshahed.com/fa/index.
-   نریمانی، محمد؛ نخستین روحی، پروین؛ یوسفی، مهناز (1379)، بررسی میزان شیوع و عوامل موثر بر افسردگی بعد از زایمان. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اردبیل شماره 12، ص 10-12.
-   هارینگتن، ریچارد(1380)، روشهای درمان افسردگی کودکان و نوجوانان، ترجمه حسن پوزنده جانی و نسرین کمالی. تهران: پیک فرهنگ.
-   یزدانی، امین رضا (1385)، بررسی ارتباط طرز تفکر منطقی و غیرمنطقی و افسردگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی.
 
-     American psychiatric Association.(2002), Depression. http://www.psych.org
-     Anglod, A; Rutter, m. (1992), Effects of age and pubertal status on depression in a large clinical. Sample. Development and psycho pathology, 4, 5-23.
-     Beck, R.T. (1979), Cognitive thrapy of depression. New York: Guilford.
-     Beck, R.T. (1967), Depression Clinical experimental and theorical aspects. Marper and Row, New York.
-     Bruce, M.L; whisman, M.A.(1999), Martal dissatisfaction and incidene of major depressive episode in a community sample. J Abnorm Psychol. 1999, 108 (4): 74-8.
-     Conwell, y; Brent, D. (1995), Suicide and aging I: patters of psychiatric diagnosis. Internationa psychogeriatrics; 7(2): 149-64.
-     Depression net.(1998), Depression. http://www.depression-net.com
-     Gotlib, I.H. (1991), Involved in onset and recovery. J Abnorm psychol, May, 100(2): 122.
-     Hammen, D. L; padesky, C.A. (1977), Sex differences in the expression of depressive response on the Beck Depression Inventory. Journal of Abnormal Psychology; 86: 609- 14.
-     Kessler, R. C; Berglund, P.A; Demler, O. Jin, R; Walters. E.E. (2005), Lifetime prevalence and age of onset distributions of DSMIV disorders in the National comorbidity survey Replication (NCS-R). Archives of General psychiatry. Jun; 62(6): 593- 602.
-     Kohler, M.P; Joseph, L.R; Axel, S. (2005), Subjective well–Being, Fertility, and partnership. A Biodemographic perspective. Paper pressnted at the 2005. Annual Meeting of the population Association of America, 31 March-2 Appril 2005, philalelphia, p4, USA.
-     Leibenluft, E.(1997), Issue in the treatment of women with bipolar illness, Jclin psychiatry; 58 (15): 5-11.
-     Lewinson, P.M; Hopes, M. (1993), Adolescent psycho pathology; prevalence and another DSM-III-R disorders in high school students. Jurnal of Abnormal Psychology. 102, 133-144.
-     Monck, E; Graham, P; Richman, N; Dobbs, R. (1994), Adolescent-girls: Background. Factors in anxiety and depressive states. British Journal of Psychiatry; Vol. 165(6): 770- 780.
-     Nancy Schimelpfening, (2009), Depression about. Com. http://www.Depression about.com
-     Patel, V. (2001), Depression in developing countries: Lessons from Zimbabwe. Br Med.J. Feb; 322(7284): 482-4.
-     Simon, G.E; Godbere, D.P, Vonkorff, W. Ystun, T.B.(2002), Under standing cross national diffrences in depression prevalence. Psychological Medicine(2002),32:4:585-594.Cambridge university press.
-     Stanhope, M; Lancaster, J. (2002), Foudtions of community heath nursing. 7th Ed: St Louis Mosby, 2002. 331-2.
-     The World Wealth Organization. The World Wealth Report (2004), Changing History, Annex Table 3: Borden of disease in Dalys by cause. Sex and Mortality stratum in WHO regions, estimates for 2002. Geneva: WHO, 2004.
-     Weiss man, M.M; Olfson, M. (1995), Depression in woman: implications for health care research. Science. 1995; 269: 799-801.