رابطه بین عوامل اجتماعی- فرهنگی و گرایش زنان به جراحی زیبایی در ‏بین زنان شهر کرج

نوع مقاله : علمی پژوهشی

چکیده

گرایش به زیبایی کاملاً طبیعی و مشترک بین تمامی انسان‌ها است. اما امروزه گرایش به زیبایی به عنوان یک پدیده اجتماعی به مرحله ظاهرپرستی و خودنمایی رسیده است. این موضوع در جامعه روز به روز در حال گسترش است. یکی از نمودهای این گرایش، آمار زیاد جراحی­های زیبایی است که در کشور صورت می گیرد. هدف تحقیق حاضر "شناخت رابطه وضع اجتماعی و فرهنگی زنان و گرایش آنان به جراحی‌های زیبایی در شهر کرج" می­باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه زنانی هستند که در سال­های 89-86 در بیمارستان­های شهر کرج اقدام به انجام عمل زیبایی نموده­اند، 148 نفر به­عنوان نمونه انتخاب شدند. تحقیق حاضر توصیفی، روش مطالعه پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. نتایج آمار توصیفی نشان داد که میانگین سنی پاسخگویان 30 سال، 2/24 درصد خانه­دار واغلب  متأهل بودند. نتایج هم چنین نشان داد که درآمد همسر، تقلید از دوستان، همکلاسی­ها و همکاران به­عنوان مهمترین عوامل گرایش به عمل زیبایی مطرح شده است. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای اجتماعی و فرهنگی، تماشای برنامه های ماهواره،50 درصد از تغییرات واریانس متغیر گرایش به عمل زیبایی را تبیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Socio-cultural Factors and Women’s Tendecy ‎toward Beauty Surgery among the Women in Karaj

چکیده [English]

Tendency to be beautiful is completely normal and common among all human beings, but today tendency to be beautiful as a social phenomenon has been changed to pretentiousness and ostentation. This issue in our society is becoming more widespread day by day. One of its manifestations is the high rate of beauty surgeries in our country. The purpose of this survey is to investigate the relationship between socio-cultural factors and women’s tendesy toward beauty surgry in the city of Karaj.The Statistical population includes all the women who experienced beauty surgeries in Karaj hospitals during the years 2007-2010, from among whom the researchers selected 148 women as the research sample. The study is descriptive, and the research method is survey. The data collection tool is a questionnaire with the reliability of higher than 0.7 the results of descriptive statistics showed that the age average of the respondents was 30, 50 percent of them were married, 24.2 percent were housewives, and 84 percent had private cars. Husband’s income, imitating friends, classmates and colleagues were the most important factors that have explained the tendency toward beauty surgery. The results of regression analysis showed that socio-cultural variables, watching satellite programs have explained 50 percent of the dependent variable, tendency toward beauty surgery.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beauty surgery
  • socio-cultural factors
  • Social confirmation
  • Imitation
-   ادیبی، حسین.، انصاری، عبدالمعبود ( 1387)، نظریه­های جامعه شناسی. تهران: دانژه
-   بلالی، اسماعیل.، جواد، افشارکهن (1389)، زیبایی و پول؛ آرایش و جراحی. مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)،47 ، 140-99.www.sid.ir
-   بلوچی، محمود ( 1376)، جراحی زیبایی بینی؛ بررسی نتایج حاصله و نظرخواهی بعد از عمل، در 87 مورد. پژوهش در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی اصفهان. سال دوم، 2،76-73
-   توتونچی، سیدجواد.،  فخاری، ع.، کلاهی، ف (1386)، ارتباط علائم روان شناختی با رضایت پس از عمل رینوپلاستی. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، 2، 76-71
-   چاوشیان، حسن (1381)، سبک زندگی و هویت اجتماعی: مصرف و انتخاب های ذوقی به عنوان تمایز و تشابه اجتـماعی در دوره مدرنیـته اخیر (پایان نامـه دکتـری جامـعه شناسی، تهران: دانشکده علوم جتماعی، دانشگاه تهران)
-   ریتزر، جورج  (1381)، نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر (محسن ثلاثی). تهران: انتشارات علمی
-    زیمل، گئورگ (1386)، زن و مد.(عباس کاظمی و عبدا... سالاروند).تهران: هم میهن
-   ژیانپور، م (1383)، بررسی تاثیر قشر بندی اجتماعی و شاخص بدن بر جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی. (پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان)
-   ساروی، م.، قلعه­بندی، ف (1387)، در ویژگی­های شخصیتی داوطلبان انجام جراحی زیبایی. مجله اندیشه و رفتار،4، 11-17
-   علمدارساروی، مریم ( 1382)، بررسی ویژگی­های شخصیتی داوطلبین جراحی زیبایی مراجعه کننده به کلینیک آذر (پایانامه تخصصی روانپزشکی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی ایران)
-   فاضلی، محمد (1382)، مصرف و سبک زندگی. قم: انتشارات صبح صادق
-   فوکو، میشل (1388)، مراقبت و تنبیه، تولد زندان (نیکو سرخوش، افشین جهان­دیده). تهران:نشر نی
-   قلعه­بندی، میرفرهاد.، افخم ابراهیمی، ع (1384)، الگوهای شخصیتی متقاضیان جراحی زیبایی بینی. قابل دسترس در www. Sid. Ir
-   کلمن، جیمز (1377)، بنیاد نظریه اجتماعی. منوچهر صبوری. تهران: نشر نی
-   گیدنز، آنتونی (1376)، جامعه شناسی ( منوچهر صبوری). تهران: نشر نی، 222
-   مسعوزاده، عباس.،کارخانه یوسفی، م.، تیرگری، ع (1388)، مقایسه الگوهای شخصیتی و وضعیت سلامت عمومی متقاضیان جراحی زیبایی بینی و گروه شاهد. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، 82
-   ملک، حسن (1381)، جامعه شناسی قشرها و نابرابری های اجتماعی. تهران: دانشگاه پیام نور
-   موسوی‌، ع. زیبایی مطلق منشا همه زیبایی ها: زیبایی از دیدگاه افلاطون. نشریه جام جم، دوم آبان 1380
-   موسوی­زاده، مهدی، نیازی شهرکی، ف، کلانترهرمزی، ع، فدایی نائینی، ع، نصری لاری، م (1388)، ارزیابی گرایش و انگیز­ه­های بیماران زن در جراحی­های زیبایی. پژوهنده، مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،6، 323-318
-   نجفی (1382)، بررسی تاثیر جراحی زیبایی بینی و افزایش خودپنداره مثبت زنان (رساله کارشناسی ارشد)
-   وبلن، تورستادین (1383)، نظریه طبقه مرفه ( فرهنگ ارشاد). تهران: نشر نی
 
-     Beall, Joe. (2002), “Globalization and Social Exclusion in Cities: Framing the Debate with Lessons from Africa and Asia”. LSE Development studies
-     Camron, Michael Amin. (2004),  Importing “beauty culture” into Iran in the 1920s and 1930s : Mass Marketing individualism in the age of anti-imperialism sacrifice.comparative Studies of South Asia,Africa and Middle East, 24,1
-     Castle, D.J., Honigman, R.J.(2002), Does cosmetic surgery improve psychological wellbeing? Medical Journal of Australia, 176, 601-604
-     Ching,S., Thoma,A.,McCabe,R.E.,Antony, M.M.(2003),Measuring outcomes Review of the Literature.  Plast Reconstr Surg,  111(1), 4, 69­80
-     Davis, Kathy. (2003), “Surgical Passing: Or Why Michael Jackson’s Nose makes us Uneas. Feminist Theory,4
-     Frost, Li. (2003), Doing bodies different? Gender, youth, appearance and damage. Journal of youth studies,l 6, 1
-      Gabouri, H., Devon, H. (2003), the desire for cosmetic facial surgery may reflect a personality disorder. Science of Mental Health, 6,80-90
-     Gilman, S. (1999), Making the Body Beautiful: a Cultural History of Aesthetic Surgery. Princeton NJ: Princeton University Press.
-     Gimlin, Debra. (2000), Cosmetic Surgery: Beauty as Commodity'', Qualitative Sociology. London: Rutledge.
-     Jones, M.R. &Heyes, C.J. (2009), Cosmetic surgery in the age of gender in Cressida J. Heyes & Meredith Jones (Eds). Cosmetic Surgery: A Feminist Primer, Ashgate, England & USA
-     Klepp, Inguan. Grimstad. (2009), Does beuty come from within? Beuaty and well-being in Norwegian spas. Medische antropologie, 21,1
-     Kumar, Samir.(2005), Exploratory  analysis of global cosmetic. industry: major players, technology and market trends, Technovation,25
-     Latham, Melaieh. (2005), The shape of things to come: Feminism, regulation and cosmetic surgery.(Medical Law review),16, Autumn.
-     Larson, J. (2004), Personality as a predictor of weight loss maintenance after surgery for morbid obesity. (Obesity Research), 12, 1828-1834. 
-     Pearl, A., Weston, J.(2003), Attitudes of adolescents. About cosmetic surgery. Ann Plast Surg, 30, 628.
-     Mathes, S.J., Hentz, V.R. (2006), Pastic Surgery.Philadelphia: Saunders. 31-24
-     Shilling, C. (1993), the Body and Social Theory. London: Sage. (Song, Julie, 2003. Saving  Face: Asian American Women and the Politics of Cosmetic Surgery" Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association,Atlanta Hilton Hotel,Atlanta, GA,Aug 16,online at: http://www.allacademic.com/ meta/p107479_index.html
-     Sullivan, D.A. (1990), Cosmetic Surgery-the Cutting Edge of Commercial Medicine in America. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
-     Synnott, A. (1990), Truth and goodness, mirrors and masks-partI: sociology of beauty and the face. British Journal of sociology,40, 4
-     Tiggemann, Marike, Eha, Ruutel. (2001), A Cross-Cultural Comparision ofBody Dissatisfaction in Estonian and Australian Young Adult its Relationshipwith Media Exposvre.Journal of cross Cultural Psychology, 23, 6
-     Ward, C. M.(1998), Consenting and consulting for cosmetic surgery. Br J Plast Surg, 51, 547-50.