تعداد مقالات: 418
11. استرس ‌والدگری و اثر تعاملی مراحل چرخه زندگی خانواده زنان شاغل و غیرشاغل شهر تهران

دوره 8، شماره 29، پاییز 1394، صفحه 7-22

ابراهیم نعمتی؛ علی زاده‌محمدی؛ جلیل فتح‌آبادی؛ حامد فنائی؛ زهرا علیدوستی


12. بررسی تأثیر تحریم بر وضعیت اشتغال زنان در ایران

دوره 9، شماره 31، بهار 1395، صفحه 7-21

دکتر سید علی پایتختی اسکویی؛ لاله طبقچی اکبری


15. اثربخشی آموزش جرأت ورزی بر بهبودکیفیت زندگی نوجوانان دختر قربانی خشونت

دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 7-26

رحیم بدری گرگری؛ سمیرا زمانلوی گرگری


16. مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله

دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 7-34

فریده بهمن جنبه؛ مریم اردیبهشتی خیابان؛ شهناز کهن


20. تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل

دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 7-22

پروانه سلاطین؛ سمانه رستمی انکاس


21. دیدگاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز نسبت به انتظار از ازدواج

دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 7-27

صادق ملکی آوارسین؛ نیر سید نظری