مجوز انتشار طبق نامه شماره 87/90748 مورخ 87/3/29 دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی صادر شده و به استناد رای هشتاد و یکمین و هشتاد و دومین جلسه کمسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورخ 1390/6/4 مورد تایید قرار گرفت.

 

 open access

 

شماره جاری: دوره 14، شماره 51، بهار 1400 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه ویراستار انگلیسی ویراستار ادبی نشریه مشاور علمی
شاپا چاپی
2008-7225
شاپا الکترونیکی
2476-700X

بانک ها و نمایه نامه ها