منابع فارسی باید به انگلیسی ترجمه شود.

منابع فارسی باید به انگلیسی  ترجمه  شده و فایل مربوط نیز به هنگام ارسال فایل نهایی مقاله بارگذاری شود