طبق بخشنامه از اول سال 99 بعد از پذیرش مقاله جهت چاپ هزینه دریافت خواهد گردید

براساس بخشنامه شماره 10/62815 مورخ 98/10/4 در صورت تایید اولیه مقاله توسط سردبیر،بابت اراسل هر مقاله جهت داوری مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (1/500/000ریال) و پس از تایید نهایی مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال (3/500/000 ریال ) دیگر جهت چاپ مقاله از نویسنده/نویسندگان ( عهده دار مکاتبات ) دریافت شود و سپس اسکن فیش واریزی را به همراه مقاله ارسال نماید. اضافه می نمایدمبالغ واریزی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد