سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 

راهنمای اشتراک فصلنامه «زن و مطالعات خانواده »

  • خواهشمندیم قبل از پر کردن برگه درخواست اشتراک به نکات زیر توجه فرمائید :
  1. کلیه مکاتبات خود را با ذکر شماره اشتراک انجام دهید .
  2. نشانی خود را کامل و خوانا و با ذکر کد پستی بنویسید.
  3. بهای اشتراک سالانه  800000  ریال و بها تک شماره  200000 ریال است .
  4. در صورت نیاز به خرید تک شماره لطفاً بطور دقیق شماره های درخواستی را قید نمایید.
  5. وجه اشتراک را به حساب جاری 0105764204002 به نام دانشگاه آزاد اسلامی تبریز نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز واریز کرده و فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک تکمیل شده به آدرس دفتر مجله پست نمایید تا مجله های مورد نظر برای شما ارسال گردد .
  6. هرگونه انتقاد و پیشنهادی دارید با ما در جریان بگذارید .
  7. اشتراک بصورت آبونمان از جدیدترین شماره به بعد پذیرفته میشود و شماره های قدیمی مجله را میبایست به قیمت تکفروشی تهیه فرمایید .

 

ý       آدرس : تبریز- دروازه تهران- نرسیده به نمایشگاه بین المللی- دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز- طبقه زیر زمین ساختمان علامه امینی

ý       تلفن و نمابر : 3396086

ý       صندوق پستی : 51575-5186

 

ý       

برگ درخواست اشتراک فصلنامه « زن و مطالعات خانواده »

□  قبلاً مشترک بوده ام                       □  قبلاً مشترک نبوده ام                         شماره اشتراک........................

□  اشتراک کتابخانه                           نام کتابخانه  : ...........................................................................................

□  اشتراک شرکت ، سازمان ، نهاد    نام سازمان   : ............................................................................................

□  اشتراک تخصصی                          نام و نام خانوادگی  : ................................................................................

نشانی دقیق استان : ......................................            شهرستان : ................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................. کد پستی ......................... تلفن ............................................................................................

به پیوست رسید بانکی شماره .........................به مبلغ ......................... ریال بابت اشتراک       دوره       سال

یا خرید تک شماره های........................................................................................................................................       از هر شماره .............. نسخه   شروع اشتراک از شماره ..............................

 

                                                                                                                                      تاریخ و امضاء: