اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 560
تعداد پذیرش 109

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 19 %