اهداف و چشم انداز

1-گسترش مرزهای دانش در زمینه ی مطالعات زنان و خانواده.

2-اشاعه و گسترش دانش مطالعات زنان و خانواده در حوزه های نظری و کاربردی.

3- بررسی موضوعات و چالشهای مدیریت و ارایه ی راه حلهای مناسب .

4- نشر نظریه ها ، یافته ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه دانش مرتبط با مطالعات زنان و خانواده بر پایه روشهای پژوهشی معتبر.

5-توسعه شبکه تعاملی میان محققان مطالعات زنان و خانواده در داخل و خارج کشور.