دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، تابستان 1396، صفحه 1-153 
2. تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر اشتغال زنان در کشورهای منتخب درحال توسعه

صفحه 29-44

سید علی پایتختی اسکویی؛ محمود بابازاده؛ لاله طبقچی اکبری


6. اثربخشی گروه درمانی تحلیل وجودی بر هدف در زندگی در زنان دچار اختلال شخصیت وابسته

صفحه 90-101

نیلوفر صادقی زاده ساداتی؛ نازنین صادقی زاده ساداتی؛ بیتا حسینی