دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، بهار 1396، صفحه 1-188 (سال نهم،شماره 35(بهار 1396)) 

علمی پژوهشی

1. مطالعه کیفی نقشهای جنسیتی زنان در زلزله

صفحه 7-34

فریده بهمن جنبه؛ مریم اردیبهشتی خیابان؛ شهناز کهن


7. جهانی شدن و تحولات جمعیتی خانواده ایرانی

صفحه 119-154

سیده زهرا میر محمد رضائی؛ باقر ساروخانی؛ حسن سرایی