دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، زمستان 1395، صفحه 1-182 
3. اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متأهل

صفحه 49-64

زهرا تقی یار؛ فرشاد پهلوان زاده؛ سید عبدالوهاب سماوی


شماره‌های پیشین نشریه

سال نهم ،شماره 33،پاییز 1395تاریخ چاپ آذر1395
سال نهم،شماره 32،تابستان 1395تاریخ چاپ شهریور 1395
سال هشتم ،شماره 31،بهار 1395تاریخ چاپ آبانماه 1395