دوره و شماره: دوره 14، شماره 53، پاییز 1400، صفحه 7-181