دوره و شماره: دوره 14، شماره 52، تابستان 1400 

علمی پژوهشی

1. اثر بخشی آموزش روابط مادر- کودک بر کاهش کودک آزاری جسمی و عاطفی

صفحه 7-18

10.30495/jwsf.2020.1903507.1472

احد آهنگرانزابی؛ سکینه سلامت قراملکی؛ اصغر فولادی


7. بررسی حکم تنبیه بدنی زوجه در صورت خوف نشوز وی

صفحه 107-124

10.30495/jwsf.2020.1909385.1499

صالحه خدادادی؛ سمیه اصغرزاده؛ نفیسه مرادی؛ آزاده نیاز