دوره و شماره: دوره 13، شماره 49، پاییز 1399 
8. نقد و بررسی شبهه ی کراهت ازدواج

10.30495/jwsf.2020.1865251.1350

احمد باقری؛ حسین داورزنی؛ سید محمود هل اتایی