دوره و شماره: دوره 13، شماره 48، تابستان 1399، صفحه 7-125