دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، زمستان 1398، صفحه 7-109