دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، زمستان 1397، صفحه 1-164 (-) 
7. نقش ناگویی هیجان در سازگاری زناشویی زنان متقاضی طلاق

صفحه 125-140

فائزه مؤید؛ سیما حاجی علی اکبری مهریزی؛ محمدباقر حبی