دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، پاییز 1397، صفحه 1-180 

علمی پژوهشی

1. تأثیر باروری بر نرخ مشارکت زنان در گروه کشورهای منتخب: رهیافت داده‌های پانل

صفحه 7-22

پروانه سلاطین؛ سمانه رستمی انکاس سمانه رستمی انکاس؛ سمانه سمانه محمدی


5. اثربخشی تحلیل رفتار متقابل بر رضایت زناشویی افراد دارای اختلاف زناشویی

صفحه 73-81

مریم دانشمند گل آینه دانشمند گل آینه؛ پروین احتشام زاده