دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، تابستان 1397، صفحه 1-208 (---) 
7. پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان با میل به طلاق در شهر کرمان (پژوهش کیفی )

صفحه 143-163

نوراله شیخ پور؛ نجمه سدرپوشان؛ محمد حسین فلاح؛ ویدا رضوی