دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، پاییز 1394 (سال هشتم- شماره 29- پاییز 1394) 

علمی پژوهشی

1. استرس ‌والدگری و اثر تعاملی مراحل چرخه زندگی خانواده زنان شاغل و غیرشاغل شهر تهران

صفحه 7-22

ابراهیم نعمتی؛ علی زاده‌محمدی؛ جلیل فتح‌آبادی؛ حامد فنائی؛ زهرا علیدوستی


2. بررسی انواع خشونت‌های اعمال شده علیه زنان در رمان پریچهر

صفحه 23-40

سوده مقصودی؛ فاطمه حجازی‌مقدم؛ سعیده درویشی