دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1393، صفحه 1-176 (سال هفتم-نسخه شماره25-پاییز1393)