دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، بهار 1393، صفحه 1-176 (سال ششم-نسخه شماره23-بهار1393) 
7. ابداع قانونگذار اسلامی در تحقق عدالت در روابط مالی زوجین

صفحه 121-144

عزت السادات میرخانی؛ صبا غفوری دره گرگی؛ لیلا سادات اسدی