دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، تابستان 1389، صفحه 1-134 (سال دوم-شملره8-تابستان1389)