دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 1-198 (سال اول-شماره 4-تابستان 1388)