دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 1-166 (سال اول-نسخه شماره2-زمستان1387)