تأثیر هویت قومی و هوش فرهنگی بر هویت ملی دختران جوان شهرهای مرزنشین استان اردبیل بر اساس معادلات ساختاری

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، واحد خوراسگان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، خوراسگان، اصفهان، ایران. ( نویسنده مسئول )r.esmaeili@khuisf.ac.ir

3 استادیار، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم انسانی، ,واحد دهاقان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دهاقان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هویت قومی و هوش فرهنگی بر هویت ملی دختران جوان شهرهای مرزنشین استان اردبیل بر اساس معادلات ساختاری می-باشد. در این تحقیق، با استفاده از دیدگاه نظری کنش متقابل نمادین و نظریه قومیتی بارث و چنکینز و بحث نظری هوش‌فرهنگی ون داین استفاده شده است. روش تحقیق ، پیمایش از نوع همستگی بود. جامعۀ آماری، دختران 18 الی 35 ساله شهرهای مرزنشین استان اردبیل به تعداد 46825 نفر بود که 381 نفر براساس فرمول کوکران و با روش نمونه گیری تصادفی طیقه ای متناسب با حجم (شهرستان محل سکونت) انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بود و تحلیل های آماری براساس معادله‌ی ساختاری و با استفاده از برنامه Spss و لیزرل انجام یافته است. مقادیر رگرسیونی مدل معادله ساختاری حاکی از آن است که هویت قومی به میزان (31/0) درصد، و هوش فرهنگی به میزان (26/0) درصد، بر هویت ملی تأثیر دارد. براین اساس هویت قومی بیشترین اثر، و هوش فرهنگی کمترین اثر را بر هویت ملی دارد. نتایج پژوهش با سایرتحقیقات همسوئی داشته، بنابراین با گسترش هویت قومی و هوش فرهنگی، می‌توان گامی در جهت تثبیت هویت ملی در شهرهای مرزنشین کشور برداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Ethnic Identity and Cultural Intelligence on the National Identity of Yongh Girls in Border Cities of Ardabil Province Based on Structural Equations

نویسندگان [English]

  • Latif Shayesteh 1
  • Reza Esmaili 2
  • Asghar Mohammady 3
1 Latif Shayesteh Bighdiloo. PhD student of sociology, cultural orientation, Dehaghan Azad University, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Management and cultural planning, Islamic Azad University, Khorasghan Branch, Isfahan, Iran (Corresponding Author) r.esmaeili@khuisf.ac.ir
3 Assistant Professor of Islamic Azad University, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of ethnic identity and cultural intelligence on the national identity of young girls in border cities of Ardabil province based on structural equations. In this research, using the theoretical perspective of symbolic interaction and the ethnic theory of Barth and Chankins and the theoretical discussion of Van Dain's cultural intelligence has been used. The research method was correlational survey. The statistical population was 46825 girls aged 18 to 35 years in the border cities of Ardabil province, of which 381 people were selected and studied based on Cochran's formula and by regional Stratified random sampling method proportional to volume (city of residence). Data collection tool was a standard questionnaire and statistical analysis was performed based on structural equation using Spss and LISREL programs. The regression values of the structural equation model indicate that ethnic identity (0.31) percent and cultural intelligence (0.26) percent affect national identity. Accordingly, ethnic identity has the greatest effect, and cultural intelligence has the least effect on national identity. The results of the research are in line with other researches, so with the expansion of ethnic identity and cultural intelligence, a step can be taken to establish national identity in the border cities of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethnic identity
  • Cultural Intelligence
  • National Identity
  • the youth
- احمدی، حمید. (1383). قومیت و قوم گرائی در ایران. تهران. نشر نی
- استریناتی، دومنیک. (1392). مقدمه ای بر نظریه های فرهنگ عامه. مترجم ثریا پاک نظر. تهران. فروردین
- اعظامی، سیدمهدی و کیهان، جواد. (1397). رابطه بین سبک های هویت وکمک طلبی تحصیلی دربین دانشجویان غیربومی دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه: آزمون نقش میانجی هوش فرهنگی، فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی. دوره 8 شماره 26 ص 128-107
- الطائی، علی. (1382). بحران هویت قومی در ایران. تهران. نشر شادگان
- برتون، رولان. (1380). قوم شناسی سیاسی. ترجمه ناصر فکوهی. تهران. نشر نی
- ترکمان، فرح و نعیمی، محمدرضا.(1393). هویت جمعی جوانان و برساخت جامعه پذیری جنسیتی. خانوادگی و طبقاطی(مطالعه موردی: جوانان 29-15 ساله استان گلستان، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی. سال سوم شماره یازده، تابستان 1393 ص 198-149
- جس فیست، گریگوری جی. فست، تامی آن رابرتس. (1395)، روانشناسی. ترجمه یحیی سیدمحمدی. تهران. نشر روان
- جعفری، محمد. (1387). قومیت و هویت اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات. دانشگاه گیلان
- جنکینز،  ریچارد.(1381). هویت اجتماعی. ترجمه تورج یاراحمدی. تهران. نشر پژوهش شیرازه
- چشمه نور، علی.(1395). بررسی نقش واسطه ای هوش فرهنگی بر رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان (مطالعه موردی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل) پایان نامه ارشد، دانشگاه آزاد اردبیل
- چلبی، مسعود. (1378). هویت های قومی و روابط آن با هویت های ملی در ایران جلد 1. تهران ، دفتر امور اجتماعی کشور
- چایلی، صمد. (1384). هویت و زبان. تبریز. نشر اختر
- حاجیانی،ابراهیم.(۱۳۸۷).«نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی». مجله جامعه شناسی ایران. دوره۹. شماره۳و۴
- حسن­زاده، کاظم. (1394). بررسی جامعه شناختی رابطه هویت ملی و قومی در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد(مطالعه موردی: ساکنان شهرهای شیراز و یاسوج) پایان نامه دکتری. دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
- دریدا، ژاک. (1383). جهان وطنی و بخشایش. ترجمه امیر هوشنگ افتخاری راد. نهران. نشر علم
- ریتزر، جورج. (1393)، نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر. ترجمه هوشنگ نائبی. تهران، انتشارات سمت
- زاهدی، بهمن و مرادی، مسعود. (1396) نقش تعهد مذهبی و هوش فرهنگی در شکل­گیری ابعاد هویت دانش آموزان دوره اوّل متوسطه. مجله روان شناسی مدرسه. دوره 6. شماره 2 ص 82-64
سلحشوری، احمد و خاوری، فرهاد. (1393). بررسی رابطه هوش فرهنگی و هویت ایرانی اسلامی دانش آموزان. فصلنامه خانواده و پژوهش. شماره 18 صص112-125
- سوسور، فردینان دو. (1378). دوره زبان شناسی عمومی. ترجمه کوروش صفوی. تهران. انتشارات هرمس
- صالحی، امیری و سعید محمدی.(1389). دیپلماسی فرهنگی. تهران. نشر ققنوس   
- عابدینی، روایه و همکاران.(1395) مطالعه جامعه شناختی رابطه هوش فرهنگی و قوم گرایی در بین جوانان شهر تبریز، مجله جامعه پژوهی فرهنگ، سال هفتم، شماره پاییز صص 77-112
- عبدالمطلب، عبداله. (1395). بررسی میزان توجه به مؤلفه های هویت قومی و ملی در بین ئانشجویان کرد و آذری در دانشگاه های تهران. فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست. سال چهارم شماره 16
- عسکری وزیری، علی. (1391). هوش فرهنگی و بررسی مؤلفه ها و راهبردهای آن در سازمان با رویکرد اسلامی. فصلنامه اسلام و پژوهش های مدیریتی. سال دو شماره اول. ص 80-53
فقیه آرام، بتول و همکاران.(1397). ارتباط هوش فرهنگی وهوش معنوی باهویت اجتماعی دانشجویان. فصلنامه علوم تربیتی از دیگاه اسلام. سال6 شماره 11. ص 129-150
- کسروی، احمد. (1385). آذری یا زبان باستان آذربایجان. تهران. نشر هزار
- گیدنز، آنتونی. (1378). تجدد و شخص، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمه ناصر موفقیان. تهران. نشر نی
-مقدس جعفری، و همکاران.(1387) رابطه هویت ملی و هویت قومی در بین جوانان کرد: مطالعه موردی دانشگاه پیام نور سقز. فصلنامه مطالعات ملی. سال نهم. بهار. شماره 33. 126-97
- وکیلی، سید اسماعیل. (1362). آذربایجان پیش از تاریخ و پس از آن. تهران، نشر
- یزدخواستی، گیسو، و همکاران(1390). رابطه تماس های بین فرهنگی. تحلیل نظری و تجربی. فصلنامه تحقیقات فرهنگی. دوره چهارم. شماره دو. ص 162-133
 -Benton, Graham – Timothy Lynch. (2009). globalization cultural intelligence and maritime education. California State University
- Chiung, wi-vun. Taiffalo. 2001. language and ethnic identityin Taiwan paper presented 7th north American Taiwan studies conference Jun 23-25 university of Washington seattle
-Jahangiri. Jahangir & others, Sociological study of the relationship between national and ethnic identity in yasouj city, international journal of social scinces. vol. v. no.2/2016
-Ng. K. Y., Van Dyne, L. & Ang,S.,(2012). Cultural Intlligence: A Review. Reflections, and Recommendationsfor future Reserch(pp.29-58).
- Phinney, J.S.(1992)the multighroup ethnic identity measure. Journal of adolescent. Research 7.156-176
- Pterson, Brook (2004) cultural intelligence a guide to working with people from other culture. yarmouth,me: intercultural press
-Journal : Research in Organizational Behavior, Volume 24. 2002. Pages 271–299
-Journal : International Journal of Intercultural Relations, Volume 35. Issue 6. November 2011. Pages 767–775
- Journal : International Journal of Intercultural Relations, Volume 39. March 2014. Pages 152–163
-Journal : International Journal of Intercultural Relations, Volume 47. July 2015. Pages 175–186