بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در ارتباط بین کمال گرایی ورضایت جنسی در معلمین زن متاهل شهرستان سیرجان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، واحد سیرجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، سیرجان، ایران. نویسنده مسئول karimi_afshar@iausirjan.ac.ir

2 کارشناسی ارشد ، روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی، گروه روانشناسی، واحد سیرجان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران.

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای اضطراب اجتماعی در ارتباط بین کمال‌گرایی و رضایت جنسی در معلمین زن متاهل سیرجان بود. روش پژوهش بر اساس هدف از نوع همبستگی است و در طرح پژوهش از تحلیل ماتریس کوواریانس(تحلیل مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. جامعه‌ی آماری کلیه‌ معلمین زن متاهل شهر سیرجان در سال 1399 بود که تعداد 300 نفر به صورت تصادفی طبقاتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی‌ها پرسشنامه‌های اضطراب اجتماعی(جرابک، 1996)، کمال گرایی(هامچاک،1987)، و رضایت جنسی(یاوری کرمانی،1386) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای SPSS 23 وPLS انجام گرفت. پس از تهیه و تنظیم ماتریس همبستگی کلیه متغیرهای مورد پژوهش، با اجرای الگوی معادلات ساختاری مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی بهره مند بود. یافته‌ها نشان داد بین کمال گرایی و رضایت جنسی با نقش میانجی اضطراب اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.بین کمال گرایی و رضایت جنسی، کمال گرایی و اضطراب اجتماعی رابطه‌ی معناداری وجود دارد و بین اضطراب اجتماعی و رضایت جنسی رابطه‌ معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of social anxiety in the relationship between perfectionism and sexual satisfaction in married female teachers in Sirjan

نویسندگان [English]

  • Eshrat Karimi Afshar 1
  • Mojtaba Jahanshahi Nasab 2
1 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sirjan Branch, Sirjan, Iran. Responsible author karimi_afshar@iausirjan.ac.ir
2 Master of General Psychology, Faculty of Humanities, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sirjan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of social anxiety in the relationship between perfectionism and sexual satisfaction in married female teachers in Sirjan. The research method is correlation based on the purpose and in the research design, analysis of covariance matrix (structural equation model analysis) was used. The statistical population was all married female teachers in Sirjan in 2020 that 300 people were selected as a sample by stratified random sampling. Subjects completed the questionnaires of social anxiety (Jarabak, 1996), perfectionism (Hamchak, 1987), and sexual satisfaction (Yavari Kermani, 2007). Data analysis was performed using Pearson correlation test and structural equation modeling using SPSS 23 and PLS software. The results showed that there is a significant relationship between perfectionism and sexual satisfaction with the mediating role of social anxiety. There is a significant relationship between perfectionism and sexual satisfaction, perfectionism and social anxiety and there is a significant relationship between social anxiety and sexual satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety
  • perfectionism
  • Sexual Satisfaction
  • Women
  • teachers
آقاجانی افجدی، اعظم؛ سعیدی، راضیه.(1394). رضایت زناشویی، رضایت جنسی، افسردگی و اضطراب. مجله روانشناسی معاصر، دوره10، 17-14.
احتشام زاده، پروین؛ مکوندی، بهنام؛ باقری، اشرف.(1388). رابطه میان بخشودگی و کمال گرایی با رضایت زناشویی در همسران جانبازان شهر اهواز. نشریه زن و فرهنگ، دوره 1، شماره 2، صص 32-23.
اسلمی، نگین؛ خیر، محمد؛ هاشمی، لادن.(1392). ارتباط بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی با توجه به نقش واسطه­ای عزت نفس در میان دانش­آموزان پایه سوم دبیرستان­های شیراز. فصلنامه آموزش و ارزشیابی، دوره 6، شماره 23، صص 121-105.
بیگی هرچگانی، نیلوفر؛ حقایق، سید عباس؛ بشتام، محسن.(1398). نقش تعدیل کننده نشخوار فکری در رابطه بین کمالگرایی و ناتوانی ناشی از سردرد تنشی در بیماران شهرستان شاهین شهر در سال 1396: یک مطالعه توصیفی، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 18، شماره 4، صص 338-325.
جماعتی اردکانی، راضیه؛ برزگری، رویا؛ نصیرپور، نجمه؛سلیمانی، مجید.(1399). طرحواره جنسی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور، فصلنامه زن و مطالعات خانواده، دوره 12، شماره 45، صص 107-93.
جمشیدی، مهرنوش؛ هاشمی،سارا.(1398). رابطه­ی کمالگرایی و افسردگی با تصویر بدنی در دختران داوطلب جراحی زیبایی. پوست و زیبایی، دوره 10، شماره 1، صص 11-3.
عطایی فر، ربابه؛ امیری، شعله.(1393)آزمون مدل علی رابطه بین سبک دلبستگی، مهارت ارتباطی، ویژگی­های شخصیتی، رضایت جنسی همسران، ارتباط مؤثر همسران و رابطۀ مادر-فرزندی درکودکان. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، دوره 7، شماره 25، صص 125-93.
گل پروز، محسن؛ ستایش منش، ساناز.(1393). پیش بینی پذیری مؤلفه­های رضایت زناشویی بر اساس مؤلفه­های کمال­گرایی زنان متأهل دانشجو. مجله مطالعات راهبردی زنان، دوره 17، شماره 65، صص 247-215.
نظری، سوسن، ابوالمعالی، خدیجه.(1394). بررسی ارتباط کمال‌گرایی و عزت نفس با رضایت جنسی زنان متاهل، نشریه پرستاری ایران. دوره ۲۸، شماره 95، صص 28-11.
نیسی، عبدالکاظم؛ شهنی ییلاق، منیژه، فراشبندی، افسانه.(1384). بررسی رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، اضطراب عمومی، حمایت اجتماعی ادراک شده و سرسختی روانشناختی با اضطراب اجتماعی دختران دانش آموز پایه اول دبیرستان های شهرستان آبادان، مجله علوم تربیتی و روانشناسی، دوره 3، شماره ٣ ، .
نیکوئی، فاطمه.(1389). کمال­گرایی و ترس از ارزیابی دیگران در تبیین اضطراب اجتماعی. مطالعات روانشناسی تربیتی، شماره 12، 111-93.
هرمزی نژاد،معصومه(1380).رابطه ساده و چندگانه متغیرهای عزت نفس، کمالگرایی و اضطراب اجتماعی با ابراز وجود دانشجویان دانشگاه شهید چمران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز.
یاوری کرمانی، مریم(1386): رابطه بین رضایت جنسی و رضایتمندی زندگانی در زنان متاهل، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بیرجند.
Baranyi, A., Stepan, A., & Rothenhausler, H. (2009). Sexual dysfunction inremittent depressive women. Der Nervenarzt, 80, 9, 1093-1102.
Bodenmann, G., Atkins, D.C., Schar, M., Poffet, V. (2010). The association between daily stress and sexual activity. Journal of Family Psychology. 24 (3): 271-279.
Czyzkowska, A., Awruk, K., Janowski, K. (2016). Sexual satisfaction and sexual reactivity in infertile women: the contribution of the dyadic functioning and clinical variables. International journal of fertility & sterility. 9 (4), 465-476.
Davis,W.E., Abney, S.,  Perekslis,S.,  Eshun, S.L.,  Dunn, R.(2018). Multidimensional perfectionism  and perceptions of potential relationship partners. Personality and Individual Differences, 127, 31-38.
DIMauro, j., Renshaw, K.D., Blais,R.K.(2018). Sexual vs. non-sexual trauma, sexual satisfaction and fuction, and  mental health in femal veterans. Journal of Traums and Dissociation, 19(4), 403-416.
Esteve-Faubel,J.M.,  Aparicio Folers,M.P., Vicent,M., Gonzalveaz, C., Sanmartin , R., Garcia-Fernandez, J.M.(2020).Validation of Spanish version of the perfectionism cognitions inventory: profiles of automatic perfectionism thoughts and their associations with social anxiety. Professional Psychology: Research and Practice, 51(3), 268-279.
Hamachek, D.E.(2009). Psychodynamics of normal and neuroticperfectionism. Psychology 1978; 15: 27–33.
Park,H.J., Heppner,P.P., ;ee, D.G.(2010). Maladaptive coping and self-steem as mediators between perfectionism and psychological distress. Personality and Individual Differences, 48(2), 469-474.
Raykov, T.,& Marconlides G.A.(2006), A first course in structural equation modeling, 2 nd Edition, Mawwah, N.J: Etlbaum.
 Smith, M.M., Sherry,S.B., Chen, S., Saklofske, D.H. Mushquash, C., Flett, G.L., Hewitt, P.L.(2018). The perniciousness of perfectionism: a meta-analytic review of the perfectionism- suicide relationship. Journal of Personality, 86(3), 522-542.
 Stapinska-Synic,A., Grabowska, K., Szpotanska-Sikorska, M., Pietrzka,B.(2018). Depression, sexual satisfaction, and other psychological issues in women with polycystic over syndrome. Gynecological Endocrinology, 34(7), 597-600.
Tayler, J., MU, W.,  McCann J., , Belli, G.,  Asnaani, A.(2020). The unique contribution of perfectionistic cogniions to anxiety disorder symptoms in a treatment-seeking sample. Cognitive Behavioral Therapy. 1-17.
Thomas, H.N., Hamm, M.,Barrero, S., Hess, R., Thurston,R.C. (2019). Body image, attractiveness, and sexual satisfaction among midlife women: a qualitative study. Journal of Womens Health, 28(1), 100-106.
 Traeen, B.,Stulhofer,A., Janssen, E., Carvalheria, A.A., Hald, G.M., Lamge T., Graham,C. (2019). Sexual activity and sexual satisfaction among older adult in four European countries. Archives of Sexual Behavior, 48(3), 815-829.
 Van de Grift, T.C., Cohen-Kettenis, P.T., De Vries, AL., Kreukels, B.P.(2018).Body image and self-estee in disorders of sex development: a european multicenter study.  Health Psychology,3794), 334-345.