بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر ترس از ارزیابی منفی در نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران (نویسنده مسئول) T.mousazadeh@iauardabil

3 استادیار، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

اختلال اضطراب اجتماعی از اختلالات اضطرابی فراگیر است و ترس از ارزیابی منفی موثرترین شناخت های ناکارآمد در شکل گیری اضطراب اجتماعی است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش ترس از ارزیابی منفی در اضطراب اجتماعی بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و از نوع (پیش‌آزمون- پس‌آزمون) با گروه کنترل بود. به همین منظور 60 آزمودنی زن بر اساس مصاحبه تشخیصی ساختار یافته DSM-5 انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (20 نفر) شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی (20) و گروه کنترل (20 نفر) گمارده شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه هراس اجتماعی (SPIN) و فرم کوتاه پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (BFNE-S) استفاده شد. جهت تحلیل یافته ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید. نتایج نشانگر آن بود که بین دو گروه مداخله‌ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و گروه کنترل در تفاضل نمره ‌های پیش‌آزمون- پس‌آزمون ترس از ارزیابی منفی تفاوت معنی داری وجود دارد (P < 0/01). در مجموع نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که روش‌ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی هر دو بر روی کاهش ترس از ارزیابی منفی در نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی دانشجویان تاثیر دارند. بطور کلی روش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی میزان ترس از ارزیابی منفی را کاهش می دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment therapy and mindfulness-based cognitive therapy in the fear of negative evaluation on social anxiety clinical syndrome

نویسندگان [English]

  • Leila Najdi 1
  • Tavakkol Mousazadeh 2
  • Reza Kazemi 3
1 PhD Student of General Psychology, Psychology Department, Islamic Azad University, Ardebil Branch, Ardebil, Iran
2 Assistant Professor, Faculty Member of Psychology Department, Islamic Azad University, Ardebil Branch, Ardebil, Iran (Corresponding Author)
3 Assistant Professor, Faculty Member of Psychology Department, Islamic Azad University, Ardebil Branch, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Social anxiety disorder is a kind of chronic and general anxiety disorders and fear of negative evaluation is one of the effective cognitive dysfunctions in the formation of social anxiety. The purpose of this research was to study the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) and mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) on anxiety sensitivity in social anxiety clinical syndrome. The method of present study was semi-experimental (pre-test __ post-test) with control group. Therefore, 60 female subjects were selected based on structured diagnostic interview of DSM-5 and targeted sampling method assigned to two groups: acceptance and commitment therapy (N=20), cognitive therapy based on mind-fullness (N=20) and control group (N=20). The Social Phobia Inventory (SPIN) and Brief Form of Negative Evaluation Scale fear questionnaire (BFNE-S) were assessed for gathering data. Multivariate analysis of covariance was used to analyze the results. The results indicated that there was a significant difference between the two groups of interventional therapy based on acceptance and cognitive therapy based on mindfulness and control group in the difference between the pre-test and post-test scores of fear of negative evaluation (P < 0/01). Overall, the results of this study indicated that both the method of treatment based on acceptance and commitment and mindfulness-based cognitive therapy had an effect upon reducing anxiety sensitivity in clinical syndrome of university students'' social anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social anxiety
  • acceptance and commitment therapy
  • Fear of Negative Evaluation
  • mindfulness-based cognitive therapy
انجمن روانشناسی آمریکا (2013).  راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی. ویراست پنجم.ترجمه یحیی سید محمدی (1393). تهران: نشر روان.
ایفرت، جورج و ثایث، جان فور (1396). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای اختلالات اضطرابی، ترجمه علی فیضی، میلاد خواجه پور و سجاد بهرامی، انتشارات ابن سینا، چاپ اول.
پورفرج عمران، مجید (1390). اثربخشی درمان گروهی پذیرش و تعهد بر هراس اجتماعی دانشجویان، فصلنامه دانش و تندرستی، دوره ششم، شماره 2.
 سادوک، بنجامین؛ سادوک، ویرجینیا و روییز، پدرو (2015). خلاصه روان پزشکی بر اساس DSM-5، ترجمه فرزین رضاعی، انتشارات کتاب ارجمند، چاپ دوم. جلد اول.
کرین، ربکا (1390). شناخت درمانی مبتنی بر ذهن اگاهی، ترجمه ی انیسی خوش لهجه صدق. انتشارات بعثت. تهران: انتشارات بعثت.
صابری نیا، امین؛ افلاطونیان، الهه؛ جنت، فروزنده و امینی زاده، محسن (1398). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب کارکنان اورژانس پیش بیمارستانی، مجله توانبخشی 20 (4): 349-340.
ظهرابی، شیما؛ شعیری؛ محمدرضا و حیدری نسب؛ لیلا (1394). تاثیر برنامه گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و ذهن آگاهی (MAGT) بر کاهش ترس از ارزیابی منفی افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی، مجله علوم پزشکی رازی، 22 (1): 140-11.
 مژدهی، محمد رضا؛ اعتمادی، احمد و فلسفی نژاد، محمدرضا (1390). بررسی میانجی های درمانی و اثربخشی درمان پذیرش و تعهد در کاهش علائم اختلال اضطراب فراگیر، مجلهفرهنگ مشاوره و روان درمانی، شماره هفتم، 1 – 30.
 
Barlow, D. (2002).  Anxiety and its disorders: The nature and treatment of anxiety and panic, Guilford Press:  New York.
 Beard, C. & Amir, N. (2010). Negative Interpretation Bias Mediates the Effect of Social Anxiety on State Anxiety, Cognit Ther Res, 34 (3): 292–6.
 Bögels, S.M., Rijsemus, W. & De Jong, PJ. (2002). Self-focused attention and social anxiety: The effects of experimentally heightened self-awareness on fear, blushing, cognitions, and social skills, Cognit Ther Res, 26 (4): 461–72.
 Clark, DM & Wells A (1995). A cognitive model of social phobia. In: Clark DM, Heimberg RG, Liebowitz MR, Hope DA, Editors. Social Phobia: Diagnosis, Assessment and Treatment, New York, NY: Guilford Press, 69-93.
 Connor, K.M., Davidson, J.R., Churchill, L.E., Scherwood, A., Weisler, R.H. & Foa, E. (2000). Psychometric Properties of the Social Phobia Inventory (SPIN) New self-rating scale, The British Journal of Psychiatry, 176 (4): 379–386.
 Craske, MG., Niles,  AN., Burklund,  LJ., Wolitzky- Taylor,  KB.,Vilardaga,  JCP., Arch, JJ, et al (2014). Randomized controlled trial of cognitive behavioral therapy and acceptance and commitment therapy for social phobia: outcomes and moderators, J Consult ClinPsychol, 82 (6):1034–48.
 Dyrbye, L.N., Thomas, M.R., Huntington, J.L., Lawson, K.L., Novotny, P.J., Sloan, J.A. & Shanafelt, T.D. (2006). Personal life events and medical student burnout: a multicenter study, Acad Med, 81(4): 374–84.
 Hancock, K., Swain, j., Hainsworth, c., Dixon, A.L., Koo, S & Munro, K (2018). Acceptance and Commitment Therapy versus Cognitive Behavior Therapy for Children with Anxiety: Outcomes of a Randomized Controlled Trial, US National Library of Medicine National Institute of Health, 47 (2): 296-311.
Hayes, S.C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies, Behavior Therapy, 35 (4): 639–665.
 Hayes, S.C., Levin, M.E., Plumb-Vilardaga, J., Villate, J.L. & Pistorello, J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy, Behavior Therapy, 44 (2): 180–198.
 Hope, D.A and Heimberg, R.G (1988).Public and private self-consciousness and social phobia, Journal of Personality Assessment, 52(4): 626-39.
 Karlsen, B.S., Clench-Aas, J., Roy, B.V. & Raanaas, R.K. (2014). Relationships between social anxiety and mental health problems in early adolescents from different socioeconomic groups: results from a cross-sectional health survey in Norway, J Psychol Abnorm Child, 3, 120–6.
 Leary, MR (1983). A brief version of the Fear of Negative Evaluation Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 9(3): 371-375.
 Leta, S. (2001). Depression Rates among College Students on the Rise. The Daily California. Retrievedfrom:http://www.dailycal.org/article/6206/depression_rates_among_college_students_o_the_ris.
 McCraty, R. (2007). When anxiety causes your brain to jam, use your heart. Institute of Heart Math HeartMath Research Center, Institute of HeartMath, Boulder Creek, CA.
 Orsillo, S.M. & Roemer, L. (2005). Acceptance-and Mindfulness-Based Approaches to Anxiety, Springer.
 Rapee, R.M. & Heimberg, R.G. (1997). A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia, Behav Res Ther, 35, 741–56.
 Reghuram, R. & Mathias, J. (2014).  A study on occurrence of social anxiety among nursing students and its correlation with professional adjustment in selected nursing institutions at Mangalore, Nitte Univ J Health Sci , 4 (2): 64–9.
 Rosal, M.C., Ockene, I.S., Ockene, J.K., Barrett, S.V. Ma, Y. & Hebert, J.R. (1997). A   longitudinal study of students’ depression at one medical school, Acad Med, 72 (6): 542–6.
   Salina, M., Ng, C.G., Gill, J.S. & Chin, J.M. (2008). Social anxiety problem among medical students in university Malaya medical center (UMMC) – A cross-sectional study, Malaysian J Psychiatry, 17 (2): 17–22.
 Segal, Z.V., Williams, J.M.G. & Teasdale, J.D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse, 2nd ed, New York: Guildford press, 182–183.
 Stein, M.B. & Stein, D.J. (2008). Social anxiety disorder, Lancet, 371, 1115–25.
 Strahan, E.Y. (2003). The effects of social anxiety and social skills on academic performance, Pers Individ Dif, 34 (2): 347–66.
 Strege, MV., Swain, D., Bochicchio, L., Valdespino, A&  Richey, JA (2018). A Pilot Study of the Effects of Mindfulness-Based Cognitive Therapy on Positive Affect and Social Anxiety Symptoms, Journal of Front Psychol, 1, doi: 10.3389/fpsyg.2018.00866.
 Wells, A (2006).  Emotional disorders and metacognition: innovative cognitive therapy. 1st ed. Translated to Persian by: Bahrami F, rezvan S. Tehran, 105-113.
 Yabandeh, MR., Bagholi, H., Sarvghad, S & Koroshnia, M (2018). Comparing the Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy with Acceptance and Commitment Therapy on Reduction of Social Anxiety Disorder Symptoms in University Students, International Journal of School and Cognitive Psychology, 5:1. DOI: 10.4172/2469-9837.1000208.