مدل یابی علّی آسیب‌پذیری روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره‌های هیجانی با میانجی‌گری عملکرد جنسی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

2 دانشیار ، گروه روانشناسی ، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران(نویسنده مسئول)dr_khademi@iau.ac.ir

3 استاد، گروه روانشناسی بالینی ، دانشکده علوم تربیتی ، دانشگاه تبریز ، تبریز، ایران

4 استادیار، روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

چکیده

چکیده
رابطۀ فرازناشویی رویدادی آسیب زاست که می تواند زندگی زناشویی یک زوج را به مخاطره اندازد. ازاین رو پژوهش حاضر به منظور ارائۀ مدل یابی علّی آسیب‌پذیری روابط فرازناشویی بر اساس طرحواره‌های هیجانی با میانجی‌گری عملکرد جنسی اجرا شد. جامعه آماری در این پژوهش، تمامی زنان متأهل شهر تبریز در سال ۱۳۹۹ بود که حداکثر بین ۱-۱۰ سال از ازدواج رسمی آنها گذشته بود. برای انتخاب نمونه از جامعه مذکور، نمونه‌ای به تعداد حداقل ۳۰۰ نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شد. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه های آسیب‌پذیری روابط فرازناشویی، شاخص عملکرد جنسی زنان و طرحواره‌های هیجانی گرد آوری شد. کلیه‌ی تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار Smart PLS نسخه‌ی 3 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که ضریب مسیر و آماره ی t مربوط به تاثیر «طرحواره های هیجانی» بر «آسیب پذیری روابط فرازناشویی» به ترتیب برابر با 025/0 و 531/1 است. چون مقدار آماره ی t کوچکتر از 96/1 است؛ لذا در سطح معنی داری 05/0، طرحواره ای هیجانی بر آسیب پذیری روابط فرازناشویی اثر مستقیم ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal modeling of vulnerability of extramarital relationships based on emotional schemas mediated by sexual function

نویسندگان [English]

  • Sanaz Soltani 1
  • Ali khademi 2
  • Abbas Bakhshipour 3
  • Marzieh Alivandi Vafa 4
1 PhD Student, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 *Associate Professor, Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran (Corresponding Author)
3 Professor, Department of Clinical Psychology, Faculty of Educational Sciences, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Assistant Professor, Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

An extramarital affair is a traumatic event that can jeopardize a couple's married life. Therefore, the present study was performed to provide a causal modeling of the vulnerability of extramarital relationships based on emotional schemas mediated by sexual function. The statistical population in this study was all married women in Tabriz in 1399 who had been married for about 1-10 years. To select a sample from the mentioned population, a sample of at least 384 people was selected by purposive sampling method. Research data were collected using questionnaires on vulnerability of extramarital relationships, female sexual function index and emotional schemas. All analyzes were performed using Smart PLS software version 3. Findings showed that the path coefficient and t-statistic related to the effect of "emotional schemas" on "vulnerability of extramarital relationships" are equal to 0.025 and 1.531, respectively. Because the value of t is less than 1.96; therefore, at a significance level of 0.05, emotional schema has no direct effect on the vulnerability of extramarital relationships. It is also observed that the path coefficient and t-statistic related to the effect of "sexual function" on "vulnerability of extramarital affairs" are -0.249 and 8.240, respectivelyAs the absolute value of t is greater than 2.58; therefore, at a significance level of 0.01, sexual function has a direct effect on the vulnerability of extramarital affairs. Undoubtedly, recognizing and examining the roots of extramarital affairs and planning to prevent and reduce and eliminate the underlying factors, will guide the society in order to improve the level of health, maintain social order and balance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: extramarital affairs
  • emotional schemas
  • sexual function
بابایی، انسیه. (1397). پیش بینی تعارضات زناشویی زنان در گیر خشونت خانگی براساس طرحواره های جنسی، عملکرد جنسی و رضایت جنسی. نشریه روان پرستاری. دوره 6، شماره 5. 23-15.
بیاضی محمد حسین، گوهری زکیه، حجت سید کاوه، بهراد آرمان. (1392). رابطه بین طرحواره های هیجانی با میزان اضطراب وافسردگی و سبک ها ی مقابله با استرس در بیماران کرونری قلب. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.; ۵ (۵) :۱۰۹۱-۱۰۹۸.
چهرآز ابوالحسنی، مرضیه . هنرپروران، نازنین.(۱۳۹۶).تبیین رابطه ی تعارضات زناشویی و طرح واره های ناسازگار اولیه با نگرش به روابط فرا زناشویی در زوجین، اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، شیراز، دانشگاه علمی کاربردی شوشتر.
خدابخشی کولایی آناهیتا، بهرامی سپیده، رستاک حمید، اقلیما مصطفی.(1395). بررسی کیفیت عشق و رضایت جنسی در مردان با سابقه پیمان‌شکنی و فاقد سابقه پیمان‌شکنی. فصلنامه مددکاری اجتماعی. ۵ (۴) :۱۲-۵.
رابرت لیهی(1390).تکنیک های شناخت درمانی.(ترجمه حسن حمیدپور وزهرا اندوز).تهران:انتشارات ارجمند(تاریخ انتشار به زبان اصلی،2003).
رفیعی شبنم، جمهری فرهاد.(1397).  رابطه خیانت زناشویی و سبک های عشق ورزی با رضایت جنسی زوجین از یکدیگر. انجمن جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران; ۱۱ (۱۱) :۱۴۱-۱۴۹.
رفیعی، سحر. حاتمی، ابوالفضل. فروغی، علی اکبر. (1390). رابطه ی بین طرحواره های ناسازگارانه ی اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی. فصلنامه ی علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان. سال دوم. شماره اول. 36-21.
سلطانی زاده، محمد. باجلانی، پریسا. (1399). پیش بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس اختلال عملکرد جنسی، صمیمیت و رضایت جنسی در زنان و مردان متأهل شهر اصفهان در سال 1396. مجله علوم پزشکی زانکو. دوره ۲۱، شماره ۶۸. 46-32.
ظفر قلیزاده، نسیم. (۱۳۹۷). مدل علّى آسیب‌پذیری روابط فرازناشویی بر اساس شخصیت، آندروژنی و سبک‌های عشق با میانجی‌گری خرد. رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
محمدی، خدیجه؛ حیدری، معصومه؛ فقیه‌زاده، سقراط، (۱۳۸۷)، اعتبار نسخه فارسی مقیاس
Function Index - FSFI Female Sexual به عنوان شاخص عملکرد جنسی زنان، فصلنامه پایش، سال هفتم، شماره سوم، تابستان ۱۳۸۷، صص ۲۷۸-۲۶۹.
مهدی زاده، فاطمه. دره کردی، علی. (1399). رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و نگرش به روابط فرازناشویی با میانجیگری ابعاد ذهن آگاهی به منظور ارائه مدل. مجله علوم روان شناختی. دورۀ نوزدهم، شمارۀ 87. 383-389.
 
Andersen BL, Cyranowski JM. (1994). Women's sexual self-schema. Journal of Personality and Social Psychology;67(6):1079.
Atkins, d. C., Bascom, d. H., & Jacobson, n. S. (2001). Understanding infidelity: correlates in a national random sample. Journal of family psychology, 15(4), 735.
Atkins, d. C., Marin, r. A., lo, t. T., Klann, n., & Hellweg, k. (2010). Outcomes of couples with infidelity in a community-based sample of couple therapy. Journal of family psychology, 24(2), 212-216.
Brewer, g., & Abell, I. (2015). Machiavellianism and sexual behavior: motivations, deception and infidelity. Personality and individual differences, 74, 186-191.
Campbell, A. M. (2009). How selected personality factors affect the relationships between marital satisfaction, sexual satisfaction, and infidelity. Louisiana Tech University.
Christopher, F. S., & Sprecher, S. (2000). Sexuality in marriage, dating, and other relationships: A decade review. Journal of Marriage and the Family, 62(4), 999–1017
Fincham, f. D., lambert, n. M., & beach, s. R. (2010). Faith and unfaithfulness can praying for your partner reduce infidelity? Journal of personality and social psychology, 99(4), 649-659.
Fitness, J. (2001). Emotional intelligence and intimate relationships: Marital happiness and stability. In J. Ciarrochi, J. Forgas & J. Mayer (Eds.), Emotional intelligence in everyday life: A scientific inquiry (pp. 98-112). New York: Psychology Press.
Hanson, d. Lindbellend, w. (2016). Conflict management and dyadic adjustment among married couples. doctoral dissertation, department of psychology. Colombia university.
Jeanfreau, m. M. (2009). A qualitative study investigating the decision-making process of women's participation in marital infidelity. (an abstract of a dissertation. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy), department of family studies and human services college of human ecology, Kansas state university Manhattan, Kansas.
Jenkins, Q. T. (2015). Husband's response infidelity. PHD thesis. University of Kentucky, Kentucky.
kamppaz, j. L., Guttmann, j. M. (2015). Daily marital interaction and positive affect during marital conflict among newlywed couples. Journal of family process, 43(3), 301-314.
Mahmood, k., & Najeeb, z. (2013). Personality traits, infidelity and marital satisfaction among married men and women. International journal of scientific & engineering research, 4(12), 386-391.
Pronk, T. M., Karremans, J. C., & Wigboldus, D. H. (2011). How can you resist? Executive control helps romantically involved individuals to stay faithful. Journal of personality and social psychology, 100(5), 827.
Whisman, M. A., Gordon, K. C., Chatav, Y. (2007). Predicting sexual infidelity in a populationbased sample of married individuals. Journal of Family Psychology, 21, 320 - 324.
Young, k. S., Griffin-Shelley, e., cooper, a., O'mara, j., & Buchanan, j. (2000). Online infidelity: a new dimension in couple relationships with implications for evaluation and treatment. Sexual addiction & compulsivity: the journal of treatment and prevention, 7(1-2), 59-74.
Zare, B. (2011). Review of study on infidelity. International conference on advanced management science, IACSIT Press, Singapore.