بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی زنان شاغل: مورد مطالعه اسلام‌آباد غرب

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران.(نویسنده مسئول) A.Moradi2020@iauksh.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی واحد اسلام آباد غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران

10.30495/jwsf.2020.1875303.1391

چکیده

یکی از مسائل مورد مطالعه اندیشمندان علوم اجتماعی، مطالعه رضایت از ندگی بین اقشار متعدد جامعه مخصوصاً زنان شاغل است. این پژوهش به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر اسلام آبادغرب پرداخته است. روش این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با توجه به کمی بودن پژوهش و ماهیت موضوع مورد مطالعه از روش پیمایش استفاده گردیده است. جامعه آماری زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر اسلام آبادغرب در سال 1398 به تعداد 1790 نفر بودند که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران، تعداد 384 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده با استفاده از ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفتند. برای روایی ابزار پژوهش از روایی صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری مانند همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد متغیرهای احساس امنیت (226/0=r) ، عدالت اجتماعی (450/0=r) و میزان اعتماد (216/0=r) بر رضایت از زندگی زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر اسلام آبادغرب تأثیر معناداری داشتند و نتایج ضریب تعیین بیان می کند که سه متغیر فوق روی هم رفته توانستند 42/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Priories of social factors affecting women's job satisfaction (Case Study women employed In Ministry of Education Eslamabad Gharb)

نویسندگان [English]

  • Ali Moradi 1
  • Laila Dastghaib 2
1 *Associate Professor of Sociology, Eslam Abad Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-e-gharb. Iran.
2 Department of Sociology, Eslam Abad-E-Gharb Branch, Islamic Azad University, Eslam Abad-E-Gharb, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

One of the issues studied by social science thinkers is the study of dissatisfaction among various sections of society, especially working women. This study investigates the social factors affecting the life satisfaction of women working in education in Eslam Abad-e-Gharb. The method of this research is applied and due to the Due to the quantitative nature of the study the survey method has been used. The statistical population of women working in education of Eslam Abad-e-Gharb city in 1398 was 1790 people. Using Cochran sampling formula, 384 people were studied by simple random sampling method using a questionnaire. Formal validity was used for the validity of the research instrument and Cronbach's alpha was used for reliability. The collected data were analyzed using SPSS statistical software and statistical tests such as Pearson correlation and multiple Were conducted. The results show that the variables of feeling of security (r = 0.226), social justice (r = 0.450) and the level of trust (r = 0.216) had a significant effect on life satisfaction of women working in education in West Islamabad. the results of the coefficient of determination show that the above three variables together could explain 0.42% of the changes of the dependent variable

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeling of security
  • Social Justice
  • Social trust
  • satisfaction of working women
  • Eslam Abad-e-gharb
ازکمپ، استوارت. (1385). روانشناسی اجتماعی کاربردی، ترجمه فرهـاد مـاهر، تهران: انتشارات آستان قدس رضوی.
اعزازی، شهلا. (1389). جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.
ایمان، محمدتقی و علی مرادی (1387). "بررسی رابطه بین رضایت اجتماعی و هویت ملی با تعهد اجتماعی جوانان: مورد مطالعه شهر شیراز"،  مجله علمی- پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، سال بیستم، شماره پیاپی 33، شماره دوم، صص، 155-174.
اینگلهارت، رونالد. (1373). تحول فرهنگی در جوامع پیشرفته صنعتی، مریم وتر، تهران. انتشارات کویر.
باقری، معصومه؛ حسین زاده، علی حسین؛ حیدری، سمیرا؛ زالی زاده، مسعود (1394). بررسی عوامل اجتماعی موثر در رضایت از زندگی(مورد مطالعه: شهر اهواز)، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال ششم،  شماره 23، صص 179-205.
بنی‌فاطمه، حسین و طاهری‌تیمور‌لویی، طاهره (1388). تعیین عوامل اجتماعی – فرهنگی مرتبط با میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان متأهل شهر آذرشهر، مجله مطالعات جامعه شناسی، دوره دوم، شماره دوم، صص. 7-29.
پالمر، مونتی، اشترن، لاری، گایل، چارلز. (1393). نگرش جدید به علم سیاست، ترجمه منوچهر شجاعی، انتشارات: وزارت امور خارجه.
ربانی، رسول، بهشتی، سیدصمد. (1390). بررسی تجربی رابطۀ دینداری و رضایت از زندگی، مجلۀ علوم اجتماعی دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال هشتم، شماره 1.
رفیعی بهابادی، مهدی، حاجیانی، مهدی. (1392). بررسی رضایت از زندگی و عوامل مؤثر بر آن، مجلۀ جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، شماره 5.
روزن باوم، (ه.(1367). خانواده به منزله ساختاری در مقابل جامعه. ترجمه: م، ص، مهدوی. چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
ساروخانی، باقر. (1388). مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده، تهران: انتشارات سروش.
سجودی، عادل؛ معصومی راد، رضا؛ آوردیده، سولماز؛ عبدی، فرزین (1394). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر رضایت از زندگی (مطالعه موردی دانشجویان پیام نور شفت)، رویش روان شناسی، سال چهارم، شماره 3 (پیاپی 12)، صص 19-30.
صفدری، سلمان. (1374). رضایت اجتماعی و عوامل موثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، گروه جامعه شناسی.
فعلی، جواد؛ گرجی سامی، علی؛ سیاه چشم، مهری؛ احسانی فر، محمد. (1397). احساس امنیت اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین زنان شاغل در شهرداری ساری، پژوهش های اطلاعاتی و جنایی، سال سیزدهم، شماره چهارم.
قائمی، علی. (1373). حیات زن در اندیشه اسلامی، تهران: انتشارات امیری.
کارلسون، جواسپری، ل و لویس، (ج.(1378). خانواده درمانی تضمین درمان کارآمد، ترجمه: ش نوابی نژاد، انتشارات انجمن اولیاء و مربیان، چاپ دوم.
مازلو، آبراهام. (1367). انگیزش و شخصیت، ترجمه احمد رضوانی، انتشارات آستان قدس رضوی.
محسنی تبریزی، علیرضا و حیدری، مهلقا (1391) بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان مطالعه موردی (دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه آزاد تهران شمال)،  برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره سوم، شماره دهم، صص. 103-136.
محسنی تبریزی، علیرضا؛ معیدفر، سعید، گلابی، فاطمه (1390). بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه، مجله علمی- پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان، دوره 22، شماره اول، صص، 41-70.
نوروزی، فیض الله. و فولادی سپهر، سارا. (1388). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 29-15 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، فصلنامه راهبرد، سال هیجدهم، شماره 53، صص 129-159.
نیازی، محسن؛ گنجی، محمد و نامور مقدم، فهیمه (1396). عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی مورد مطالعه: شهروندان شهر کاشان در سال 1394، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هشتم، شماره 31، صص 203-229.
هزار جریبی، جعفر (1390). بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهرتهران)، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، دوره 22، شماره 3، صص 41-62.
هزار جریبی، جعفر و رضا صفری شالی. (1388). رضایت از زندگی و جایگاه احساس امنیت در آن، فصلنامه پژوهش انتظام اجتماعی، شماره 3.
 
Banjare, P.; Dwivedi, R. & Pradhan, J. (2015). Factors associated with the life satisfaction amongst the rural elderly in Odisha, India, Health and Quality of Life Outcomes, Vol. 13, No. 201, https://doi.org/10.1186/s12955-015-0398-y.
Cook, Karen s.f (1995), Sociological Perspective on Social Psychology, Allyn and Bacon .U.S.A .sixth Edition.
Gärling,  T. and Gamble, A. (2017). Life satisfaction and Emotional Well‐Being: Psychological, Economic and Social Factors, Economic Psychology, First Edition. https://doi.org/10.1002/9781118926352.ch25.
Palmore, E. and Luikart, C. (1972). Health and Social Factors Related to Life Satisfaction, Journal of Health and Social Behavior, Vol. 13, No. 1, pp. 68-80.
Seong, A. and Dong, Y. (2016). A Study on the Factors Influencing on Life Satisfaction of Industrially Injured Workers. Journal of rehabilitation welfare engineering & assistive technology, Vol. 10, No. 2, pp. 119-126.
Shaw, M, Costanzo, P, R (1985), “Theories of social psychology” USA, M.C. Grave hill, second edition.
Zwan,p. Hessels,J(2018).  Self-employment and satisfaction with life, work, and leisure, Journal of Economic Psychology, Volume 64, February 2018, Pages73-88.