پیش بینی خودکارآمدی مدیران و معاونان زن بر اساس هوش های چند گانه و مهارت اجتماعی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی ،واحدشبستر،دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی،واحد شبستر، دانشگاه آزاد اسلامی، شبستر، ایران (نویسنده مسئول)

10.30495/jwsf.2020.1900491.1456

چکیده

این پژوهش با هدف پیش بینی خودکارآمدی مدیران و معاونان زن شهرستان شبستربر اساس هوش های چند گانه و مهارت اجتماعی انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیق توصیفی-همبستگی بوده و از نظر هدف نیز از نوع پژوهش کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و معاونان زن مدارس شهرستان شبستر به تعداد75 نفرمی باشد که از این تعداد63 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه هوش های چندگانه گاردنر، پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون و همکاران(1983) و پرسشنامه خودکارآمدی شوارزر و جرو سالم بود. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از روش آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه همزمان با استفاده از نرم افزار spss.23 استفاده شد. نتایج نشان داد از بین مولفه های هوش های چندگانه سه مولفه هوش کلامی(69/0r =)، هوش موسیقی(67/0r =) و هوش میان فردی(56/0r =) با خودکارآمدی مدیران و معاونان زن مدارس شهرستان شبستر رابطه دارد(0.01p < ). طبق نتیجه رگرسیون، 4/76 درصد از واریانس خودکارآمدی توسط هوش های چندگانه و مهارت اجتماعی تبیین می‌شود. بنابراین از آنجایی که خودکارآمدی مدیران و معاونان نیز با هوشهای چندگانه و مهارتهای اجتماعی آنان رابطه معنی داری دارد؛ لذا پیشنهاد می شود سازمان ها خودکارآمدی مدیران را از طریق ترتیب دادن هدف های قابل دسترس، جانشین سازی تجربه های موفق با تجربه های ناموفق و تقویت اعتماد به نفس تقویت نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting the self-efficacy of female managers and deputies based on multiple intelligences and social skills

نویسندگان [English]

  • Parinaz Rahimy 1
  • Amir Hoseinzade 2
1 Master, Educational Management, Faculty of Educational Sciences, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
2 *Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Shabestar Branch, Islamic Azad University, Shabestar, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between multiple intelligences and social skills with self-efficacy among school administrators and deputies of Shabestar city. The present study Was a descriptive-correlative research in terms of data collection method andan applied research type in terms of purpose. The statistical population of the study consisted Consisted of 75 directors…. the directors and deputies of Shabestar schools. Out of this population 63 women  were population by stratified random sampling method. Measuring tools consisted of Gardner multiple intelligences, social skills of Matson et al. (1983) and Schwarzer and Jerousselm self-efficacy questionnaires. In order to analyze the hypotheses, inferential statistics of Pearson correlation coefficient and multiple regression were used simultaneously using SPSS.23 software. The results showed that among the components of multiple intelligences, three components of verbal intelligence (r = 0.69), music intelligence (r = 0.67) and interpersonal intelligence (r = 0.56) are related to the self-efficacy of school administrators and school assistants in Shabestar (p>0.01). According to regression results, 76.4% of self-efficacy variance is explained by multiple intelligences and social skills. Therefore, since self-efficacy of managers and deputies has a significant relationship with their multiple intelligences and their social skills. It is suggested that organizations try to improve managers' self-efficacy through the organization of accessible goals, replacing unsuccessful experiences with successful ones and enhancing  their self-efficacy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Multiple Intelligences
  • social skills
  • Self-efficacy
آهنگر قربانی،  زهره؛ حسین خانزاده ، عباسعلی ؛  خسروجاوید، مهناز و  صادقی، عباس(1394). اثربخشی آموزش کارکرد های اجرایی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان با نارساخوانی. 5(19).111-128.
بخشی، شهربانو(1393). بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش‌آموزان دختر سال سوم مقطع متوسطه منطقه 2 شهر قم. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پیام نور تهران.
بیک زاد، جعفر؛ خدیوی، اسداله؛ حسین پورسنبلی، علیرضا؛ محمدنژاداصل، راحله.(1391). رابطه هوش هیجانی مدیران با خودکارآمدی و سلامت روانی آنان. آموزش و ارزشیابی (علوم تربیتی). 5(19)، 127-141
حاتمی، محمد و کاوسیان، جواد(1392). اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری فرزندان شاهد و ایثارگر. مجله روانشناسی مدرسه،2(2)، 57-44.
شریعتمداری، علی (1393). روانشناسی تربیتی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ 22.
شهیدیانی، مسعود؛ بلیاد، محمد رضا ؛ دربندی، محمد.(1395). بررسی رابطه مهارت های اجتماعی با خودکارآمدی، احساس تنهایی و کیفیت زندگی(مطالعه موردی:زنان سرپرست خانوار کمیته امداد امام خمینی(ره)استان البرز، شهرستان کرج)، کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم، شیراز، پژوهش شرکت ایده بازار صنعت سبز، فتح اله زاده، نوشین؛ باقری، پریسا؛ رستمی، مهدی؛  دربانی، سیدعلی.(1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و خودکارامدی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی. فصلنامه روانشناسی کاربردی.10(3)، 271-289.
گل محمدیان، محسن(1393). مقایسه هوش اخلاقی، فرهنگی و معنوی در زوجین سازگار و ناسازگار به منظور طراحی الگویی مبتنی بر ابعاد هوش وارزیابی اثربخشی آن بر افزایش سازگاری زناشویی. پایان‌نامه دکترای تخصصی (PhD). دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
لیوارجانی، شعله وغفاری، سارا،(1390)، بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 89-1388، نشریه علوم تربیتی، شماره9، 71-88.
معتمدجلالی، مژده(1391). مقایسه هوش فرهنگی؛ هوش اجتماعی و هوش هیجانی در میان مشاغل مختلف. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پیام نور تهران.
موسوی نژاد، سید مرتضی؛ امیریان زاده، مژگان.(1396). پیش‌بینی مهارت‌های اجتماعی از طریق شخصیت کارآفرینانه و خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه جهرم. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی. 11(1)، 115-131.
مهوش ورنوسفادرانی، عباس؛ پرهون، کمال؛ ابراهیمی، مجتبی و محکی، فرهاد(1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود هراس اجتماعی افراد دارای آسیب شنوایی. مجله تحقیقات علوم رفتاری .13(4). 549-55
میلانی فر، بهروز. (1398). روانشناسی کودکان و نوجوانان استثنائی. تهران: قومس.
نصرآبادی، فاطمه(1393). اثربخشی آموزش مهارتهای اجتماعی بر اضطراب و سازگاری دختران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
یگانه، طیبه؛ حسینخانزاده، عباسعلی و زربخش، محمدرضا(1393). اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی با شیوه شناختی ـ رفتاری بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی در دانش آموزان. فصلنامه شناخت اجتماعی. 3(5). 72-57.
منابع انگلیسی
Caldarella, P., Larsen, R. A., Williams, L., Wehby, J. H., Wills, H., & Kamps, D. (2017). Monitoring academic and social skills in elementary school: A psychometric evaluation of the Classroom Performance Survey. Journal of Positive Behavior Interventions19(2), 78-89.
Carson, K. D., Carson, P. P., & Birkenmeier, B. J. (2016). Measuring emotional intelligence: Development and validation of an instrument. Journal of Behavioral and applied Management, 2(1).‏
Costa, A., & Faria, L. (2015). The impact of emotional intelligence on academic achievement: A longitudinal study in Portuguese secondary school. Learning and Individual Differences, 37, 38-47.‏
Deming, D. J. (2017). The growing importance of social skills in the labor market. The Quarterly Journal of Economics132(4), 1593-1640.
Dev, R. D. O., Kamalden, T. F. T., Geok, S. K., Abdullah, M. C., Ayub, A. F. M., & Ismail, I. A. (2018). Emotional Intelligence, Spiritual Intelligence, SelfEfficacy and Health Behaviors: Implications for Quality Health. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences8(7), 794-809.
Gresham, F. (2015). Evidence-based social skills interventions for students at risk for EBD. Remedial and Special Education36(2), 100-104.
Holinka, C. (2015). Stress, emotional intelligence, and life satisfaction in college students. College Student Journal, 49(2), 300-311.‏
Johns, B. H., Crowley, E. P., & Guetzloe, E. (2017). The central role of teaching social skills. Focus on Exceptional Children37(8).
Joseph, D. L., Jin, J., Newman, D. A., & O'boyle, E. H. (2015). Why does self-reported emotional intelligence predict job performance? A meta-analytic investigation of mixed EI. Journal of Applied Psychology, 100(2), 298.‏
Kasari, C., Dean, M., Kretzmann, M., Shih, W., Orlich, F., Whitney, R., ... & King, B. (2016). Children with autism spectrum disorder and social skills groups at school: A randomized trial comparing intervention approach and peer composition. Journal of Child Psychology and Psychiatry57(2), 171-179.
Lam, N. T. H., & Liaw, S. Y. (2017). Comparing Mediation Role of Cultural Intelligence and Self-Efficacy on the Performance of International Business Negotiation. International Business Research, 10(7), 22
 Lau, E. X., Rapee, R. M., & Coplan, R. J. (2017). Combining child social skills training with a parent early intervention program for inhibited preschool children. Journal of anxiety disorders51, 32-38.‏‏
Savage, M. W., & Tokunaga, R. S. (2017). Moving toward a theory: Testing an integrated model of cyberbullying perpetration, aggression, social skills, and Internet self-efficacy. Computers in Human Behavior71, 353-361.
Savage, M. W., & Tokunaga, R. S. (2017). Moving toward a theory: Testing an integrated model of cyberbullying perpetration, aggression, social skills, and Internet self-efficacy. Computers in human Behavior71, 353-361.
Segrin, C., McNelis, M., & Swiatkowski, P. (2016). Social skills, social support, and psychological distress: A test of the Social Skills Deficit Vulnerability Model. Human Communication Research42(1), 122-137.
Wang, C., & Bai, B. (2017). Validating the Instruments to Measure ESL/EFL Learners' Self‐Efficacy Beliefs and Self‐Regulated Learning Strategies. TESOL Quarterly51(4), 931-947.‏