مقایسه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه وبهزیستی روانشناختی در زنان با روابط فرا زناشویی ، مطلقه و عادی

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ، گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، ساری، ایران .

2 کارشناس ارشد ، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، ساری، ایران.

3 استادیار، گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، ساری، ایران .

10.30495/jwsf.2020.1902783.1466

چکیده

پژوهش حاضر باهدف مقایسه طرح‌واره‌های اولیه وبهزیستی روانشناختی در زنان دارای روابط فرا زناشویی ، مطلقه و عادی طراحی و اجراشده است. روش پژوهش از نوع پس رویدادی یا علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل سه گروه از زنان مطلقه وزنان دارای روابط فرا زناشویی که به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس و گروه زنان عادی که به‌صورت تصادفی انتخاب‌شده‌اند. گروه زنان عادی پرسشنامه نگرش به خیانت را پرکرده تا مشخص شود که درگیر روابط عاطفی نباشند و در پایان هر سه گروه پرسشنامه طرح‌واره‌های اولیه یانگ وبهزیستی روانشناختی را پر کردند. در پاسخ به فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه طرح‌واره‌های ناسازگاراولیه وبهزیستی روانشناختی در زنان عادی وزنان دچار روابط فرا زناشویی ومطلقه تفاوت معناداری وجود دارد، از روش های آمار استنباطی و مقایسه میانگین گروه ها استفاده شد. درمجموع نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه وبهزیستی روانشناختی در زنان با روابط فرا زناشویی ، مطلقه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of early maladaptive schemas psychological well-being in women with extramarital, divorced, and normal relationships

نویسندگان [English]

  • Ramezan Hassanzadeh 1
  • Nila Kochaksaraei 2
  • Mohamad Kazem Fakhri 3
1 Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.
2 Master, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the early maladaptive schemas psychological well-being in women with extramarital, divorced, and normal relationships. The research method was post-event or causal-comparative. The statistical population of the present study consisted of three groups of divorced women, women with extramarital relationship who were selected by convenience sampling, and the group of normal women who were randomly selected. The Normal Women Group completed the Infidelity Attitude Questionnaire to determine not to be involved in emotional relationships. Finally, all three groups completed the Young Schema Questionnaire and the Psychological Well-being Questionnaire. In response to the research hypothesis that there are significant differences between early maladaptive schemas and psychological well-being in normal women, divorced, and women with extramarital relationships.The results of the present study showed that early maladaptive schemas and psychological well-being in women with extramarital relationships was differnce.The results of the present study suggested that early maladaptive schemas and psychological well-being in women with extramarital relationships could be important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • early maladaptive schemas
  • psychological well-being
  • extramarital relationships