تفاوت‌های جنسیتی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش بینی طلاق عاطفی زوجین

نوع مقاله: علمی پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار. انار، ایران (نویسنده مسئول) ali.darekordi@gmail.com

2 کارشناس ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار. انار، ایران

10.30495/jwsf.2020.1884993.1420

چکیده

توجه به روابط زناشویی به عنوان اساسی‌ترین کارکرد خانواده از اهیمت بالایی برخوردار است. تلاش در جهت شناسایی عوامل موثرتر در بهبود روابط زناشویی می‌تواند به بهبود مداخلات روان-شناختی در این زمینه کمک کند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه جنسیتی طرحواره‌های ناسازگار اولیه در پیش بینی طلاق عاطفی زوجین بود. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه اماری کلیه زوجین 25 تا40 ساله شهر رفسنجان بودند. حجم نمونه 205 زوج بود که بصورت دردسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (2008) و پرسشنامه طرحواره ناسازگار اولیه یانگ (1988) بودند. جهت تحلیل داده‏ها از رگرسیون با روش گام به گام استفاده گردید. نتایج نشان داد که در نمونه زنان حوزه‌های طرحواره‌ای بریدگی، دیگرجهت مندی و عملکرد مختل و در نمونه مردان طرحواره‌های حوزه بریدگی، گوش بزنگی و محدودیت مختل به ترتیب بیشترین توان پیش بینی در طلاق عاطفی را داشته‌اند. براساس نتایج بدست آمده می‌توان گفت در مداخلات زناشویی بهتر است ضمن بهبود طرحوار های بریدگی در زوجین؛ در زنان تاکید روی طرحواره‌های دیگرجهت مندی و عملکرد مختل و در مردان تاکید رو طرح‌واره‌های گوش بزنگی و محدودیت مختل باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender differences in early maladaptive schemas in predicting emotional divorce

نویسندگان [English]

  • Ali darehkordi 1
  • Fatemeh Mahdizadeh 2
1 department of psychology, Islamic Azad University of Anar, Anar, Iran. (Corresponding Author)
2 MA student in clinical psychology, Islamic Azad University of Anar, Anar, Iran
چکیده [English]

Paying attention to marital relationships is the most important function of the family. Trying to identify the most effective factors in improving marital relationships can help improve psychological interventions. The purpose of the present study was to compare the gender of early maladaptive schemas in predicting emotional divorce of couples. This is a descriptive correlational study. The statistical population was all couples 25-40 years old in Rafsanjan. The sample size was 205 couples who were selected by convenience sampling. Data were collected using Guttmann Emotional Divorce Questionnaire (2008) and Young's Early Maladaptive Schema Questionnaire (1988). Stepwise regression was used to analyze the data. The results showed that in the sample of females, the domains of shear, schema, and dysfunctional schema were the most predictive factors in emotional divorce, respectively. Based on the results, it can be said that in marital interventions, it is better to improve the incision schemes in couples; in women to emphasize other schemas of coping and dysfunction, and in men to emphasize earbob schemas and impaired restriction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional
  • Cutout
  • Schema